13

Oix Zuqc Muangx Hungh Jaa

1Dauh dauh oix zuqc muangx hungh jaa, weic zuqc maiv maaih haaix nyungc hungh lingc maiv zeiz Tin-Hungh liepc daaih. Ih zanc zoux jien, maaih lingc nyei mienh se Tin-Hungh liepc daaih. 2Hnangv naaic, haaix dauh ngaengc hungh jaa nyei waac, wuov dauh yaac ngaengc Tin-Hungh liepc daaih nyei hungh lingc. Ngaengc hungh jaa wuov deix oix zuqc dingc zuiz. 3Zoux kuv sic nyei mienh maiv zuqc gamh nziex hungh jaa. Se dongh zoux orqv sic nyei mienh oix zuqc gamh nziex hnangv. Meih oix maaih hnyouv maiv gamh nziex maaih lingc gunv wuov deix fai? Oix zuqc zoux kuv sic cingx maiv gamh nziex. Ninh mbuo ziouc ceng meih. 4Weic zuqc zoux jien-fouv nyei mienh zoux Tin-Hungh nyei bou se tengx meih duqv longx. Se gorngv meih zoux orqv sic, oix zuqc gamh nziex jien-fouv, weic zuqc ninh mbuo za'gengh maaih lingc dingc meih nyei zuiz. Ninh zoux Tin-Hungh nyei bou tengx Tin-Hungh jaauv win bun zoux orqv nyei mienh.
5Weic naaiv oix zuqc muangx hungh jaa nyei waac, maiv daan weic gamh nziex Tin-Hungh oix dingc meih mbuo nyei zuiz hnangv. Ganh nyei laangh fim yaac bun ganh hiuv duqv oix zuqc hnangv haaix nor zoux. 6Weic naaiv meih mbuo yaac oix zuqc cuotv nzou-zinh bun hungh jaa, weic zuqc ninh mbuo zoux hungh jaa nyei gong ziouc tengx Tin-Hungh zoux bou. 7Horpc zuqc bun haaix nyungc nzou-zinh haaix dauh ziouc bun wuov dauh aqv. Horpc zuqc taaih ginx haaix dauh ziouc taaih aqv.

Laanh Oix Zuqc Hnamv Laanh Hnangv Hnamv Ganh Nor

8Cin-maanc maiv dungx qiemx haaix dauh nyei haaix nyungc zaeqv. Kungx oix zuqc maaih nduqc nyungc zaeqv hnangv. Naaiv se laanh oix zuqc hnamv laanh. Haaix dauh hnamv mienh ziouc ei nzengc leiz-latc mi'aqv. 9Leiz-latc gorngv,
  “Maiv dungx hienx auv hienx nqox.
   Maiv dungx daix mienh.
   Maiv dungx zoux zaqc.
   Maiv dungx mauv mienh nyei ga'naaiv.”
Naaiv deix caux yietc zungv leiz-latc nzutv zunv gorngv,
  “Oix zuqc hnamv mienh hnangv hnamv ganh nor.”
10Haaix dauh hnamv mienh, ninh maiv zoux sic hoic mienh. Weic naaiv, haaix dauh hnamv mienh ziouc ei nzengc leiz-latc.
11Oix zuqc hnangv naaiv nor zoux weic zuqc meih mbuo hiuv duqv ih jaax nyei ziangh hoc jienv haic. Meih mbuo bueix m'njormh nyei mienh oix zuqc nyie daaih, weic zuqc Tin-Hungh njoux mbuo nyei ziangh hoc gauh fatv mbuo sienx Yesu Giduc wuov zanc aqv. 12Lungh muonz zanc siepv-siepv nyei oix jiex, lungh hnoi zanc oix taux. Oix zuqc guangc nzengc yiem hmuangx zong zoux nyei waaic sic. Yaac oix zuqc zorng jienv yiem njang zong mborqv jaax nyei wuoqc ginc. 13Mbuo oix zuqc zoux horpc, puix zuqc lungh hnoi zanc nyei njang. Maiv dungx ceux, maiv dungx hopv diuv nquin, maiv dungx hienx auv hienx nqox fai zoux maiv luonx horngc nyei sic. Maiv dungx nzaeng jaax, hanc mienh. 14Meih mbuo oix zuqc longc Ziouv Yesu Giduc zoux meih mbuo mborqv jaax nyei wuoqc ginc, yaac maiv dungx ziux ganh nyei hnyouv zoux haaix nyungc zuiz.