13

Tơlơi Jao Pô Kơ Ƀing Hơmâo Tơlơi Dưi

1Brơi kơ rĭm čô mơnuih khŏm tui gưt bĕ kơ ƀing khua kơnŭk kơna git gai, yuakơ ƀu hơmâo kơnŭk kơna pă ôh jing rơngiao mơ̆ng Ơi Adai hơmâo brơi pơkô̆ laih. Hơdôm kơnŭk kơna hơmâo rai jing yua mơ̆ng Ơi Adai brơi pơkô̆ soh sel. 2Hơnŭn yơh, hlơi pô tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô khua kơnŭk kơna, ñu anŭn hlak pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi Ơi Adai hơmâo pơkô̆ pơkra laih, laih anŭn ƀing hlơi pô tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ tui anŭn, ƀing gơñu anŭn či tŭ tơlơi phat kơđi kơ gơñu pô yơh. 3Yuakơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀu pơhuĭ kơ ƀing mơnuih hơdip hơdơ̆ng hiam ôh samơ̆ kơ ƀing mơnuih hơdip hơdơ̆ng sat yơh. Hiư̆m ngă, ƀing gih kiăng kơ rơngai hĭ mơ̆ng tơlơi huĭ kơ pô khua kơnŭk kơna mơ̆? Tui anŭn, ngă hiam bĕ laih anŭn ñu či pơhiăp hiam kơ ƀing gih yơh. 4Yuakơ pô khua kơnŭk kơna anŭn ăt jing ding kơna Ơi Adai mơ̆n kiăng kơ ngă tơlơi hiam kơ ƀing gih. Samơ̆ tơdah ƀing gih ngă soh, brơi kơ ƀing gih thâo huĭ bĕ, yuakơ ñu dưi pơkơhma̱l hĭ sĭt yơh. Pô khua anŭn jing pô ding kơna Ơi Adai, jing pô ngă tui tơlơi Ơi Adai hil kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ pô ngă soh yơh. 5Hơnŭn yơh, kiăng biă mă yơh kơ tơlơi tui gưt kơ ƀing khua kơnŭk kơna, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng yuakơ dưi pơkơhma̱l hĭ đôč ôh, samơ̆ ăt yuakơ pran jua tơpă mơ̆n. 6Anŭn ăt jing tơhơnal tơlơi yua hơget ƀing gih duh jia mơ̆n, yuakơ ƀing khua kơnŭk kơna jing ƀing ding kơna Ơi Adai, jing ƀing pioh abih hrơi mông gơñu kiăng kơ git gai yơh. 7Kla glaĭ bĕ kơ abih bang mơnuih hơget gơnam ƀing gih dŏ đo̱m hơnưh tui anai: Tơdah ƀing gih dŏ đo̱m jia, kla jia anŭn bĕ. Tơdah ƀing gih dŏ đo̱m jia mŭk dram, brơi kơ ƀing gih kla hĭ jia anŭn bĕ. Tơdah ƀing gih dŏ đo̱m kơ tơlơi pơpŭ pơyom, brơi kơ ƀing gih pơpŭ pơyom yơh.

Khăp Bĕ Yuakơ Hrơi Khua Yang Jĕ Či Truh

8Anăm đo̱m hơnưh kơ hlơi pô ôh, samơ̆ kơnơ̆ng đo̱m hơnưh khăp kơ tơdruă bĕ, yuakơ hlơi pô khăp kơ ayŏng adơi plei pla ñu, ñu anŭn hơmâo pơkrĕp truh hĭ laih tơlơi juăt yơh. 9Yuakơ hơmâo khul tơlơi pơđar tui anai, “Anăm klĕ pyu ôh,” “Anăm pơdjai mơnuih ôh,” “Anăm klĕ dŏp ôh,” “Anăm hưp kluh ôh,” laih anŭn wơ̆t tơdah hơmâo lu tơlơi juăt pơkŏn dơ̆ng, kơnơ̆ng klah čŭn glaĭ amăng tơlơi phiăn anai, “Khăp bĕ kơ mơnuih re̱ng gah ih kar hăng ih khăp kơ ih pô.” 10Hlơi pô khăp kơ mơnuih re̱ng gah ñu, ñu ƀu ngă sat kơ mơnuih re̱ng gah ñu anŭn ôh. Hơnŭn yơh, tơlơi khăp pơkrĕp truh hĭ tơlơi juăt yơh.
11Ƀing gih khŏm ngă tơlơi anŭn bĕ, yuakơ ƀing gih thâo hluh laih hrơi mông anai jing. Mông anŭn hơmâo truh laih kơ ƀing gih kiăng kơ ƀu hrup hăng ƀing mơnuih hlak dŏ pĭt ôh, samơ̆ dŏ mơdưh yơh yuakơ tơlơi pơklaih ta ră anai jĕ ƀing ta hloh dơ̆ng kơ hrơi ƀing ta đaŏ kơnang hlâo. 12Mlam jĕ či rơgao hĭ laih. Hrơi jĕ či rơđah laih pơ anai. Tui anŭn, brơi kơ ƀing ta pơgăh lui hĭ bĕ khul bruă mơnuă kơnăm mơmŏt laih anŭn buh hơô dram gơnam pơgang tơlơi bơngač. 13Brơi kơ ƀing ta hơdip hơdơ̆ng găl djơ̆, kar hăng hơdip tơdang amăng hrơi, ƀu djơ̆ amăng tơlơi pơgao hơnơ̆ng hăng tơlơi măt tơpai, tơlơi rĭh răm, hăng tơlơi pyu pơde, tơlơi pơrơdjơ̆, hăng tơlơi ƀlah moăñ. 14Samơ̆ buh mă bĕ gih pô hăng Khua Yang Yêsu Krist laih anŭn anăm pơmĭn ôh kơ tơlơi hiư̆m kiăng pơhrăp hĭ khul tơlơi amoaih kluh kơ kơnuih soh.