13

Klei Gưt kơ Phung Khua Kiă Kriê

1Brei jih jang mnuih gưt kơ phung khua kiă kriê. Kyuadah amâo mâo ôh klei dưi kiă kriê amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê, leh anăn klei dưi kiă kriê Aê Diê sơăi mjing leh. 2Kyua anăn hlei pô bi kdơ̆ng hŏng klei kiă kriê, ñu anăn yơh bi kdơ̆ng hŏng klei Aê Diê mjing leh. Leh anăn hlei pô bi kdơ̆ng srăng tŭ klei bi kmhal kơ ñu pô. 3Kyuadah phung khua kiă kriê amâo jing klei bi huĭ ôh kơ phung ngă jăk, ƀiădah kơ phung ngă jhat. Ih čiăng mơ̆ amâo huĭ ôh kơ phung khua kiă kriê? Snăn ngă bĕ klei jăk, leh anăn ih srăng mâo klei diñu bi mni. 4Kyuadah khua kiă kriê jing dĭng buăl kơ Aê Diê čiăng ngă klei jăk kơ ih. Ƀiădah tơdah ih ngă klei jhat, huĭ bĕ: kyuadah ñu amâo djă đao gưm hơăi mang ôh. Kyuadah ñu jing dĭng buăl Aê Diê čiăng bi truh klei Aê Diê ngêñ kơ hlei pô ngă klei jhat. 5Snăn brei diih gưt kơ phung khua kiă kriê, amâo djŏ ôh knŏng čiăng dêč đuĕ kơ klei Aê Diê ngêñ, ƀiădah kyua ai tiê kpă msĕ mơh. 6Kyuanăn mơh diih tuh jia, kyuadah phung khua kiă kriê jing phung dĭng ktang kơ Aê Diê, dôk djă bruă anăn. 7Tla bĕ jih nư diih đuôm kơ diñu — mbha bĕ mnga kơ hlei pô čŭng, tuh bĕ jia kơ hlei pô rĭng, huĭ bĕ kơ hlei pô năng diih huĭ, mpŭ bĕ kơ hlei pô năng diih mpŭ.

Klei Ngă Jăk Hdơ̆ng Găp

8Đăm đuôm nư arăng ôh, knŏng bi đuôm klei khăp hdơ̆ng diih; kyuadah hlei pô khăp kơ pô riêng gah ñu bi sĭt leh klei bhiăn. 9Klei bhiăn mtă, “Đăm tlĕ piu ôh; đăm bi mdjiê mnuih ôh; đăm tlĕ dŏ arăng ôh; đăm tluh ôh,” leh anăn jih jang klei bhiăn mkăn bi klah čŭn hlăm klei anei, “Brei ih khăp kơ pô riêng gah ih msĕ si kơ ih pô.” 10Klei khăp amâo tuôm ngă jhat kơ pô riêng gah ôh; snăn klei khăp bi ênŭm klei bhiăn.
11Ngă bĕ snăn, kyuadah diih thâo leh kơ ênuk drei dôk truh leh mông diih mdih pĭt. Kyuadah klei bi mtlaih giăm hĭn hŏng drei hruê anei kơ hruê drei mrâo đăo. 12Mlam jĕ jih, adiê dơ̆ng mngač. Snăn brei drei toh hĕ bruă klei mmăt leh anăn hơô ao klei mngač pioh bi blah. 13Brei drei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă hŏng klei djŏ msĕ si êjai hruê; đăm ngă tă tăn amâodah kpiê ruă ôh. Đăm ngă klei čhŏ mrŏ amâodah tlĕ piu ôh; đăm bi mneh msao amâodah nač ôh. 14Ƀiădah hơô bĕ Khua Yang Yêsu Krist, leh anăn đăm mĭn ôh čiăng bi mơak kơ kđeh, čiăng bi hrăp klei ñu tluh.