14

Khoan Dung với Người Kém Ðức Tin

1Hãy tiếp nhận những người kém đức tin; đừng lên án những gì mình chưa biết chắc. 2Có người tin rằng mình có quyền ăn bất cứ món gì trong khi người yếu đuối cho rằng chỉ nên ăn rau mà thôi. 3Người ăn đừng khinh dể người không ăn, và người không ăn đừng xét đoán người ăn, vì Ðức Chúa Trời đã chấp nhận người ấy. 4Bạn là ai mà xét đoán tôi tớ của người khác? Nó đứng hay ngã là việc của chủ nó, và nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền làm cho nó đứng.
5Có người cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày kia, trong khi người khác cho rằng mọi ngày đều như nhau. Trong trí mỗi người tin như thế nào, hãy cứ giữ như thể ấy. 6Người giữ ngày giữ ngày vì muốn tôn kính Chúa; người ăn ăn vì muốn tôn kính Chúa, bởi người ấy tạ ơn Ðức Chúa Trời; người không ăn không ăn vì muốn tôn kính Chúa, và người ấy tạ ơn Ðức Chúa Trời.
7Vì không ai trong chúng ta sống cho mình, và không ai trong chúng ta chết cho mình. 8Thật vậy, nếu chúng ta được tiếp tục sống, chúng ta sống cho Chúa, hoặc nếu chúng ta phải chết, chúng ta chết cho Chúa; cho nên dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. 9Chính vì thế mà Ðấng Christ đã chết và đã sống lại, để Ngài có thể làm Chúa của cả kẻ chết lẫn kẻ sống.
10Thế thì tại sao bạn xét đoán anh chị em mình? Hay tại sao bạn khinh dể anh chị em mình? Vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa phán xét của Ðức Chúa Trời, 11như có chép,
  “Chúa phán, ‘Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước mặt Ta,
  Và mọi lưỡi sẽ chúc tụng Ðức Chúa Trời.’”
12Thế thì mỗi người sẽ trả lời về chính mình với Ðức Chúa Trời.

Ðừng Gây Cớ Vấp Ngã Cho Anh Chị Em Cùng Ðức Tin

13Vậy chúng ta đừng xét đoán nhau nữa, nhưng thà hãy quyết định như thế nầy: tôi sẽ không để vật vấp chân hay cớ vấp ngã trước mặt anh chị em tôi.
14Trong Chúa, Ðức Chúa Jesus, tôi biết và tôi được thuyết phục để tin rằng không có vật gì tự nó là ô uế, nhưng nó trở thành ô uế cho ai khi người ấy nghĩ nó là ô uế mà thôi.
15Nếu vì miếng ăn mà bạn gây cho anh chị em mình đau buồn, bạn đâu còn cư xử theo tình yêu thương nữa. Xin đừng để việc ăn uống hủy hoại người Ðấng Christ đã chết thay. 16Vậy đừng để những việc tốt đẹp của anh chị em bị gièm chê, 17vì vương quốc của Ðức Chúa Trời không phải ở việc ăn uống, mà là công chính, bình an, và vui vẻ trong Ðức Thánh Linh. 18Vì ai theo cách ấy phục vụ Ðấng Christ sẽ được Ðức Chúa Trời vui lòng và người ta quý trọng.
19Thế thì chúng ta hãy đeo đuổi những gì đem lại hòa thuận và gây dựng cho nhau. 20Ðừng vì miếng ăn mà phá hoại công việc của Ðức Chúa Trời. Thật ra mọi vật đều thanh sạch, nhưng nếu ăn mà gây cớ vấp ngã cho người khác là sai rồi. 21Tốt nhất là không ăn thịt, không uống rượu, hay làm việc gì có thể gây cớ vấp ngã cho anh chị em mình.
22Bạn tin như thế nào, hãy giữ như thể ấy trước mặt Ðức Chúa Trời. Phước cho người không lên án chính mình về những gì mình đã chấp nhận. 23Nếu ai ăn mà còn nghi ngờ, người ấy đã bị lên án rồi, vì đã không hành động theo đức tin, vì hễ điều chi không ra từ đức tin là tội lỗi.