14

Tsw xob txav txem rua lwm tug

1Mej yuav tsum txais tug kws kev ntseeg yau, tsw xob sws caam rua tej kws nyag lub sab xaav. 2Ib tug ntseeg has tas noj txhua yaam tau, tassws tug kws kev ntseeg yau tsuas yog noj zaub xwb. 3Tug kws noj los tsw xob saib tsw taug tug kws tsw noj, hab tug kws tsw noj los tsw xob txav txem tas tug kws noj txhum, tsua qhov Vaajtswv tub txais nwg lawm. 4Koj yog leejtwg es koj yuav txav txem rua lwm tug le tub qhe? Tug tub qhe yuav sawv ntseg lossws yuav qaug kuj nyob ntawm nwg tug lospaav. Nwg yuav sawv ruaj khov tsua qhov Vaajtswv muaj peevxwm ua rua nwg sawv ntseg tau.
5Ib tug fwm tas muaj ib nub zoo dua le ib nub, tassws muaj dua ib tug fwm tas txhua nub zoo ib yaam nkaus. Ca txhua tug nyag ruaj sab rua nyag qhov kev xaav. 6Tug kws fwm nub kuj yog fwm ua rua tug Tswv tau koob meej. Tug kws noj txhua yaam kuj yog noj ua rua tug Tswv tau koob meej tsua qhov nwg ua Vaajtswv tsaug. Hab tug kws tsw noj kuj yog tsw noj ua rua tug Tswv tau koob meej hab ua Vaajtswv tsaug.
7Peb cov tsw muaj leejtwg muaj txujsa nyob rua nwg tug kheej hab tsw muaj leejtwg tuag rua nwg tug kheej xwb. 8Yog peb muaj txujsa nyob kuj yog nyob rua tug Tswv, hab yog peb tuag kuj yog tuag rua tug Tswv. Yog le ntawd txawm yog peb muaj txujsa nyob lossws tuag moog lawm los peb yeej yog tug Tswv le. 9Vem le nuav Kheto txhad le tuag hab caj sawv rov lug sub txhad ua tau cov tuabneeg tuag hab cov tuabneeg caj tug Tswv.
10Koj nev, ua caag koj yuav txav txem rua koj tug kwvtij? Lossws ua caag koj yuav saib tsw taug koj tug kwvtij? Vem tas peb txhua tug yuav tsum sawv ntawm Vaajtswv lub zwm txwv txav txem. 11Tsua qhov muaj lug sau ca has tas,
  “Tug Tswv has tas, ‘Kuv yeej muaj txujsa nyob,
   txhua lub hauv caug yuav pe kuv
   hab txhua tug nplaig yuav qhuas Vaajtswv.’ ”
12Yog le nuav peb txhua tug nyag yuav tsum has nyag zaaj rua Vaajtswv.

Tsw xob ua kuas lwm tug dawm

13Yog le nuav peb ib leeg tsw xob txav txem tas ib leeg txhum, tassws peb yuav tsum txav sab tas yuav tsw ua ib yaam daabtsw ua rua lwm tug dawm lossws taav lwm tug kev mas zoo dua. 14Huv tug Tswv Yexu kuv paub hab ruaj sab tas tsw muaj ib yaam daabtsw kws nwg ca le qas nwg xwb, tassws yog leejtwg xaav tas yaam twg qas tsw huv mas yaam hov kuj qas tsw huv rua tug hov. 15Yog koj tug kwvtij nyuaj sab rua tej zaub mov kws koj noj, koj kuj tsw tau xyum lawv le txujkev hlub lawm. Tsw xob ca tej kws koj noj ua rua tug kws Kheto tub tuag txhwv lawd puam tsuaj. 16Yog le nuav tsw xob ca yaam kws koj pum tas zoo, ua lub chaw rua lwm tug thuaj. 17Tsua qhov Vaajtswv lub tebchaws tsw yog kev noj kev haus, tassws yog qhov kws ncaaj nceeg hab nyob kaaj sab lug hab txujkev xyiv faab kws nyob huv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv. 18Tug kws ua koom rua Kheto lawv nraim le nuav kuj ua hum Vaajtswv lub sab hab tuabneeg kuj fwm nwg.
19Yog le nuav ca peb fuas quas tso ua tej kws ua kuas muaj kev sws hum xeeb hab ua tej kws ua rua ib leeg txhawb ib leeg tug zug. 20Tsw xob rhuav Vaajtswv teg num vem yog saib rua tej zaub mov. Txhua yaam zaub mov puavleej huv tag tassws qhov kws noj tej zaub mov kws ua kuas lwm tug dawm kuj yog tsw zoo. 21Qhov kws tsw noj nqaj lossws tsw haus cawv txwv maab lossws tsw ua ib yaam daabtsw kws ua rua koj tug kwvtij dawm, kuj yog qhov zoo. 22Koj kev ntseeg kws ntswg txug tej nuav ca nyob ntawm koj hab Vaajtswv xwb. Tug kws tsw muaj chaw has tas nwg tug kheej txhum rua tej kws nwg pum zoo, kuj tau nyob kaaj sab lug. 23Tassws tug kws ua xyem xyaav yog nwg tseed noj kuj raug txem lawm vem nwg tsw noj lawv le nwg ntseeg. Txhua yaam kws tsw yog ua lawv le qhov kws ntseeg puavleej txhum huvsw.