14

Tsis txhob txiav txim rau lwm tus

1Nej yuav tsum txais tus uas kev ntseeg yau, tsis txhob sib cam rau tej uas nyias lub siab xav. 2Ib tug ntseeg hais tias noj txhua yam tau, tiamsis tus uas kev ntseeg yau tsuas yog noj zaub xwb. 3Tus uas noj los tsis txhob saib tsis taus tus uas tsis noj, thiab tus uas tsis noj los tsis txhob txiav txim tias tus uas noj txhaum, rau qhov Vajtswv twb txais nws lawm. 4Koj yog leejtwg es koj yuav txiav txim rau lwm tus li tub qhe? Tus tub qhe yuav sawv ntseg lossis yuav ntog kuj nyob ntawm nws tus lospav. Nws yuav sawv ruaj khov rau qhov Vajtswv muaj peevxwm ua rau nws sawv ntseg tau.
5Ib tug hwm tias muaj ib hnub zoo dua li ib hnub, tiamsis muaj dua ib tug hwm tias txhua hnub zoo ib yam nkaus. Cia txhua tus nyias ruaj siab rau nyias qhov kev xav. 6Tus uas hwm hnub kuj yog hwm ua rau tus Tswv tau koob meej. Tus uas noj txhua yam kuj yog noj ua rau tus Tswv tau koob meej rau qhov nws ua Vajtswv tsaug. Thiab tus uas tsis noj kuj yog tsis noj ua rau tus Tswv tau koob meej thiab ua Vajtswv tsaug.
7Peb cov tsis muaj leejtwg muaj txojsia nyob rau nws tus kheej thiab tsis muaj leejtwg tuag rau nws tus kheej xwb. 8Yog peb muaj txojsia nyob kuj yog nyob rau tus Tswv, thiab yog peb tuag kuj yog tuag rau tus Tswv. Yog li ntawd txawm yog peb muaj txojsia nyob lossis tuag mus lawm los peb yeej yog tus Tswv li. 9Vim li no Khetos thiaj li tuag thiab ciaj sawv rov los kom thiaj ua tau cov neeg tuag thiab cov neeg ciaj tus Tswv.
10Koj nev, ua cas koj yuav txiav txim rau koj tus kwvtij? Lossis ua cas koj yuav saib tsis taus koj tus kwvtij? Vim tias peb txhua tus yuav tsum sawv ntawm Vajtswv lub zwm txwv txiav txim. 11Rau qhov muaj lus sau cia hais tias,
  “Tus Tswv hais tias,
   ‘Kuv yeej muaj txojsia nyob,
  txhua lub hauv caug yuav pe kuv
   thiab txhua tus nplaig yuav qhuas Vajtswv.’ ”
12Yog li no peb txhua tus nyias yuav tsum hais nyias zaj rau Vajtswv.

Tsis txhob ua kom lwm tus dawm

13Yog li no peb ib leeg tsis txhob txiav txim tias ib leeg txhaum, tiamsis peb yuav tsum txiav txim siab tias yuav tsis ua ib yam dabtsi ua rau lwm tus dawm lossis tav lwm tus kev mas zoo dua. 14Hauv tus Tswv Yexus kuv paub thiab ruaj siab tias tsis muaj ib yam dabtsi uas nws cia li qias nws xwb, tiamsis yog leejtwg xav tias yam twg qias tsis huv mas yam ntawd kuj qias tsis huv rau tus ntawd. 15Yog koj tus kwvtij nyuaj siab rau tej zaub mov uas koj noj, koj kuj tsis tau xyaum raws li txojkev hlub lawm. Tsis txhob cia tej uas koj noj ua rau tus uas Khetos twb tuag txhiv lawd puam tsuaj. 16Yog li no tsis txhob cia yam uas koj pom tias zoo, ua lub chaw rau lwm tus thuam. 17Rau qhov Vajtswv lub tebchaws tsis yog kev noj kev haus, tiamsis yog qhov uas ncaj ncees thiab nyob kaj siab lug thiab txojkev xyiv fab uas nyob hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv. 18Tus uas ua koom tu Khetos raws nraim li no kuj ua hum Vajtswv lub siab thiab neeg kuj hwm nws.
19Yog li no cia peb huas qas ntshis ua tej uas ua kom muaj kev sib hum xeeb thiab ua tej uas ua rau ib leeg txhawb ib leeg lub zog. 20Tsis txhob rhuav Vajtswv tes haujlwm vim yog saib rau tej zaub mov. Txhua yam zaub mov puavleej huv tiag tiamsis qhov uas noj tej zaub mov uas ua kom lwm tus dawm kuj yog tsis zoo. 21Qhov uas tsis noj nqaij lossis tsis haus cawv txiv hmab lossis tsis ua ib yam dabtsi uas ua rau koj tus kwvtij dawm, kuj yog qhov zoo. 22Koj kev ntseeg uas ntsig txog tej no cia nyob ntawm koj thiab Vajtswv xwb. Tus uas tsis muaj chaw hais tias nws tus kheej txhaum rau tej uas nws pom zoo, kuj tau nyob kaj siab lug. 23Tiamsis tus uas ua xyem xyav yog nws tseem noj kuj raug txim lawm vim nws tsis noj raws li nws ntseeg. Txhua yam uas tsis yog ua raws li qhov uas ntseeg puavleej txhaum huvsi.