14

Tsis Txhob Thuam Lwm Tus

1Nej yuav tsum txaus siab cia tus uas tsis ntseeg Vajtswv pestsawg nrog nej nyob, nej tsis txhob nrog nws sib cav txog nws txojkev ntseeg. 2Muaj qee leej ntseeg hais tias noj tau txhua yam huv tibsi, tiamsis tus uas tsis ntseeg Vajtswv pestsawg noj zaub xwb. 3Tus uas noj tau txhua yam tsis txhob saib tsis taus tus uas tsis noj, thiab tus uas noj zaub xwb, tsis txhob thuam tus uas noj tau txhua yam; rau qhov Vajtswv yeej lees yuav tus ntawd thiab. 4Koj yog leejtwg, koj thiaj thuam luag tus tubtxib? Tsuas yog tus tubtxib ntawd tus tswv thiaj hais tau hais tias, nws tus tubtxib ua zoo lossis ua phem xwb. Rau qhov tus Tswv pab tau kom nws ua zoo.
5Muaj qee leej xav hais tias qee hnub tseemceeb, qee hnub tsis tseemceeb, tiamsis muaj qee leej xav hais tias txhua hnub tseemceeb ib yam nkaus. Yog li ntawd, cia nyias ua raws li nyias lub siab xav xwb. 6Tus uas teem ib hnub ua hnub tseemceeb yeej yog nws hwm tus Tswv nws thiaj ua li ntawd. Ib yam nkaus li ntawd, tus uas noj tau txhua yam yeej yog nws hwm tus Tswv nws thiaj noj, rau qhov nws twb ua Vajtswv tsaug lawm, nws mam li noj; tus uas caiv tsis noj yam ub yam no los yeej yog nws hwm tus Tswv nws thiaj caiv, thiab nws yeej ua Vajtswv tsaug ib yam nkaus.
7Peb muaj sia nyob tsis yog peb muaj rau peb, thiab peb tuag, tsis yog peb tuag rau peb xwb. 8Yog peb muaj sia nyob, peb muaj sia nyob rau tus Tswv, thiab yog peb tuag, peb tuag rau ntawm tus Tswv; txawm yog peb muaj sia nyob lossis peb tuag, peb yeej yog tus Tswv neeg. 9Rau qhov Yexus Khetos tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, nws thiaj ua cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag tus Tswv.
10Ua li cas nej pheej thuam nej cov kwvtij, thiab ua li cas nej pheej saib tsis taus nej cov kwvtij? Peb txhua tus yuav tau mus sawv tabmeeg Vajtswv thiab nws yuav txiav txim rau peb sawvdaws. 11Rau qhov Vajtswv txojlus hais tias,
  “Tus Tswv hais tias kuv yog Vajtswv
   tus uas muaj sia nyob;
  txhua tus yuav txhos caug pe kuv,
  thiab txhua tus lub qhovncauj yuav lees
   hais tias kuv yog Vajtswv.”
12Peb txhua tus nyias yuav tau qhia nyias zaj rau Vajtswv.

Tsis Txhob ua Rau Lwm Tus Yuam Kev

13Peb tsis txhob thuam lwm tus, tiamsis nej nco ntsoov tsis txhob ua rau lwm tus yuam kev ua txhaum. 14Kuv yog ib tug uas ntseeg tus Tswv Yexus Khetos, kuv paub hais tias yeej tsis muaj ib yam uas tsis huv li; tiamsis tus uas ntseeg hais tias yam ntawd tsis huv ces nws tsis txhob noj. 15Yog nej noj tej uas nej cov kwvtij caiv tsis noj, yeej yog nej tsis hlub lawv. Nej tsis txhob cia tej uas nej noj ua rau tus uas Yexus Khetos twb tuag txhiv lawm raug kev puastsuaj. 16Nej tsis txhob cia lwm tus thuam tej uas nej pom hais tias zoo lawm hais tias tsis zoo. 17Rau qhov Vajtswv lub tebchaws tsis yog kev noj kev haus, tiamsis yog kev ncaj ncees, kev thajyeeb thiab kev zoo siab uas Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv pub rau peb. 18Tus uas ua Yexus Khetos tes haujlwm li no, nws ua haum Vajtswv siab thiab ua haum neeg siab.
19Yog li ntawd, peb yuav tsum muab siab rau ua tej uas yuav ua rau sawvdaws nyob sib haumxeeb thiab ua tej uas yuav txhawb tau lwm tus lub zog xwb. 20Tsis txhob muab tej zaub mov uas nej noj ua rau Vajtswv tes haujlwm tsis muaj nqis. Txhua yam zaub mov nej noj tau, tiamsis tsis txhob noj yam uas ua rau lwm tus yuam kev ua txhaum. 21Yog nej noj nqaij lossis haus cawv lossis ua ib yam dabtsi uas yuav ua rau nej cov kwvtij yuam kev ua txhaum, ces nej tsis txhob noj lossis tsis txhob ua yuav zoo dua. 22Tej uas nej ntseeg hais tias noj tau, nej cia li noj, tsuas cia Vajtswv thiab nej paub xwb. Tus uas noj tej uas nws lub siab qhia hais tias noj tsis txhaum, tus ntawd yeej tsis nyuaj siab. 23Tiamsis tus uas nws ua xyem xyav rau tej uas nws noj, thaum nws noj Vajtswv yuav rau txim rau nws, rau qhov nws tsis noj raws li nws lub siab qhia rau nws lawm; rau qhov txhua yam uas peb tsis ua los ntawm txojkev ntseeg ces yog kev txhaum.