14

Anăm Phat Kơđi Arăng Ôh

1Tŭ ju̱m bĕ ƀing mơnuih tơdu tơlơi đaŏ amăng ƀing gih, anăm phat kơđi ôh ƀơi khul mơta tơlơi pơrơjăh. 2Đơđa mơnuih hơmâo tơlơi đaŏ brơi kơ ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng abih bang añăm tăm, samơ̆ đơđa mơnuih pơkŏn hơmâo tơlơi đaŏ tơdu kơnơ̆ng brơi kơ ƀing gơñu dưi ƀơ̆ng gơnam tăm đôč. 3Pô dưi ƀơ̆ng abih bang añăm tăm anăm djik djak kơ pô ƀu dưi ƀơ̆ng ôh laih anŭn pô ƀu dưi ƀơ̆ng kŏn anăm klă̱ kơđi lơi kơ pô dưi ƀơ̆ng abih bang añăm tăm, yuakơ Ơi Adai hơmâo tŭ ju̱m pô anŭn laih. 4Hlơi ƀing gih jing tơl kiăng phat kơđi kơ ding kơna arăng lĕ? Ñu dŏ hiam ƀôdah sat anŭn jing bruă khua pô ding kơna anŭn yơh. Laih anŭn ñu či dŏ hiam yuakơ Khua Yang dưi brơi kơ ñu dŏ hiam yơh.
5Đơđa mơnuih pơmĭn kơ hrơi anai jing yom pơphan hloh kơ hrơi pơkŏn, samơ̆ đơđa pô pơkŏn pơmĭn abih bang hrơi le̱ng kơ jing kar kaĭ. Brơi kơ rĭm čô mơnuih tŭ kơčŭt bĕ amăng tơlơi pơmĭn ñu pô hơmâo ruah mă laih. 6Hlơi pô pơyom kơ sa hrơi, brơi kơ ñu ngă bĕ tơlơi anŭn kiăng kơ pơpŭ kơ Khua Yang. Bơ kơ hlơi pô dưi ƀơ̆ng abih bang añăm tăm, brơi kơ ñu ƀơ̆ng bĕ kiăng kơ pơpŭ kơ Khua Yang, yuakơ ñu hơdơr bơni kơ Ơi Adai kơ gơnam ƀơ̆ng anŭn yơh. Bơ kơ pô ƀu dưi ƀơ̆ng, brơi bĕ kơ ñu ngă tui anŭn yuakơ kiăng pơpŭ kơ Khua Yang laih anŭn hơdơr bơni kơ Ơi Adai. 7Yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing ta kơnơ̆ng hơdip yuakơ ñu pô đôč laih anŭn kŏn hơmâo hlơi pô djai hĭ yuakơ ñu pô lơi. 8Yuakơ tơdah ƀing ta hơdip, ƀing ta hơdip kơ Khua Yang yơh. Laih anŭn tơdah ƀing ta djai, ƀing ta djai kơ Khua Yang yơh. Tui anŭn, thâo dah ƀing ta hơdip ƀôdah djai, ƀing ta lŏm kơ Khua Yang yơh.
9Yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, Krist djai hăng hơdip glaĭ laih kiăng kơ Ñu dưi jing Khua Yang kơ abih dua ƀing djai wơ̆t hăng kơ ƀing hơdip mơ̆n. 10Giŏng anŭn, yua hơget ƀing gih phat kơđi kơ ayŏng adơi gih lĕ? Ƀôdah yua hơget ƀing gih djik djak kơ ayŏng adơi gih lĕ? Yuakơ abih bang ƀing ta či dŏ dơ̆ng ƀơi anăp grê Ơi Adai phat kơđi yơh. 11Yuakơ Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Khua Yang laĭ tui anai, ‘Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô,
   abih bang tơŭt či bon ƀơi anăp Kâo,
   laih anŭn abih bang jơlah či pơhaih kơ Kâo, jing Ơi Adai yơh.’ ”
12Tui anŭn yơh, rĭm čô ƀing ta či pơrơđah bruă ñu pô ƀơi anăp Ơi Adai.
13Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta anăm phat kơđi kơ tơdruă dơ̆ng tah. Kơđai glaĭ, pơmĭn kơsem bĕ kơ ta pô anăm pioh tơlơi pơtơhneč ƀôdah boh pơtâo pơgăn hĭ jơlan ayŏng adơi ih ôh. 14Kar hăng pô dŏ amăng Khua Yang Yêsu, kâo bă hăng tơlơi kơčŭt kơ tơlơi ƀu hơmâo gơnam ƀơ̆ng hơget ôh grĭ mơ̆ng ñu pô. Samơ̆ tơdah hlơi pô pơmĭn kơ gơnam ƀơ̆ng anŭn jing ƀu rơgoh, tui anŭn kơ ñu anŭn jing hĭ ƀu rơgoh yơh. 15Yuakơ tơdah ayŏng adơi ih rŭng răng yuakơ hơget gơnam ih ƀơ̆ng, sĭt ih ƀu hơmâo ngă amăng tơlơi khăp dơ̆ng tah. Anăm ôh yuakơ gơnam ih ƀơ̆ng jing pơrai hĭ ayŏng adơi ih, jing pô Krist hơmâo djai pơala brơi laih. 16Anăm brơi ôh hơget tơlơi ih pơmĭn yap jing hiam klă jing hĭ tơlơi arăng pơhiăp yap jing hĭ sat ƀai. 17Yuakơ tơlơi dêh čar Ơi Adai git gai ƀu djơ̆ jing mơ̆ng tơlơi pơđar kơ tơlơi ƀơ̆ng hăng mơñum ôh, samơ̆ mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng, tơlơi rơnŭk rơno̱m laih anŭn tơlơi hơ̆k mơak Yang Bơngăt Hiam pha brơi yơh, 18yuakơ hlơi pô mă bruă kơ Krist amăng hơdră jơlan anŭn, ñu anŭn pơmơak kơ Ơi Adai laih anŭn mơnuih mơnam pơrơklă brơi kơ tơlơi anŭn yơh.
19Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing ta hơduah sem bĕ hơdôm mơta tơlơi kiăng kơ truh pơ tơlơi rơnŭk rơno̱m laih anŭn tơlơi djru pơkơtang brơi kơ tơdruă. 20Anăm pơrai hĭ ôh bruă Ơi Adai yuakơ gơnam ƀơ̆ng. Abih bang gơnam ƀơ̆ng jing rơgoh, samơ̆ soh yơh kơ sa čô mơnuih ƀơ̆ng hơget gơnam ƀơ̆ng ngă brơi kơ arăng tơhneč rơbuh hĭ. 21Hiam hloh anăm ƀơ̆ng añăm mơnơ̆ng, mơñum tơpai ƀôdah ngă hơget mơta tơlơi kiăng kơ ngă kơ ayŏng adơi ih tơhneč rơbuh hĭ ôh.
22Tui anŭn, hơget mơta tơlơi ih đaŏ kơ hơdôm tơlơi anŭn, brơi kơ ih djă̱ pioh bĕ tŏng krah ih pô hăng Ơi Adai. Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô ƀu klă̱ kơđi ôh kơ ñu pô yua mơ̆ng mơta tơlơi ñu pơrơklă laih. 23Samơ̆ sa čô mơnuih, jing pô đing đaŏ, tŭ tơlơi klă̱ kơđi laih tơdah ñu ƀơ̆ng, yuakơ tơlơi ñu ƀơ̆ng anŭn ƀu djơ̆ hăng tơlơi đaŏ ôh. Laih anŭn hơget mơta tơlơi ngă ƀu tơbiă rai mơ̆ng tơlơi đaŏ ôh, anŭn jing soh yơh.