15

Nâng Ðỡ Người Kém Ðức Tin

1Chúng ta là những người mạnh phải gánh vác những gì những người yếu làm không nổi, chứ không chỉ lo làm vui lòng mình. 2Mỗi người trong chúng ta phải làm vui lòng người lân cận, để gây dựng người ấy, 3vì ngay cả Ðấng Christ cũng không làm vui lòng chính Ngài, như có chép rằng,
  “Những lời sỉ nhục của những kẻ sỉ nhục Ngài đã đổ trên con.”
4Vì những gì đã được viết từ xưa là được viết để dạy chúng ta, hầu qua sự vững bền và sự khích lệ của Kinh Thánh chúng ta có hy vọng.
5Cầu xin Ðức Chúa Trời của sự vững bền và sự khích lệ ban cho anh chị em được đồng tâm nhất trí với nhau theo như Ðức Chúa Jesus Christ đã dạy, 6để anh chị em có thể đồng thanh tôn vinh Ðức Chúa Trời, Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta.

Các Dân Ngoại Vui Mừng Vì Nhận Ðược Ơn Cứu Rỗi

7Vậy hãy tiếp nhận lẫn nhau, như Ðấng Christ đã tiếp nhận anh chị em, để đem vinh hiển về Ðức Chúa Trời. 8Tôi xin thưa rằng, vì chân lý của Ðức Chúa Trời mà Ðấng Christ đã trở thành một đầy tớ của những người được cắt bì, để xác định những lời hứa đã ban cho tổ tiên họ, 9và để các dân ngoại có thể tôn vinh Ðức Chúa Trời vì lòng thương xót của Ngài, như có chép rằng,
  “Vì thế con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân;
  Con sẽ hát ca chúc tụng danh Ngài.”
10Chỗ khác cũng nói,
  “Hỡi các dân ngoại, hãy vui mừng với dân Ngài.”
11Lại chép,
  “Hỡi tất cả các dân ngoại, hãy ca ngợi Chúa;
  Hỡi muôn dân, khá tôn ngợi Ngài!”
12Tiên Tri I-sai-a lại nói,
  “Từ Giê-se sẽ ra một Rễ,
  Rễ ấy sẽ mọc lên để trị vì các dân ngoại;
  Các dân ngoại sẽ trông cậy nơi Ngài.”
13Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng của Ðức Thánh Linh.

(15:14 - 16:27)

Lý Do Khiến Phao-lô Nói Mạnh

NHỮNG LỜI DẶN DÒ VÀ THĂM HỎI

14Thưa anh chị em, chính tôi, tôi tin chắc rằng anh chị em là những người đầy lòng tốt, giàu tri thức, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. 15Nhưng trong thư có mấy chỗ tôi nói hơi mạnh, cốt để nhắc nhở anh chị em về ơn Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi, 16để tôi làm đầy tớ của Ðức Chúa Jesus Christ cho các dân ngoại, thi hành chức vụ tư tế cho Tin Mừng của Ðức Chúa Trời, hầu giúp các dân ngoại trở thành một của lễ đẹp lòng Ðức Chúa Trời và được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh.
17Trong Ðức Chúa Jesus Christ, tôi có lý do để hãnh diện về sự phục vụ Ðức Chúa Trời của tôi, 18vì tôi không dám nói gì khác hơn là những gì Ðấng Christ đã thực hiện qua tôi, dùng lời nói và việc làm của tôi để đem các dân ngoại đến sự vâng phục Ðức Chúa Trời, 19thể hiện quyền phép bằng các dấu kỳ và các phép lạ, bằng quyền năng của Ðức Thánh Linh, để từ Giê-ru-sa-lem cho đến các vùng phụ cận của miền I-ly-ri-cum tôi đã rao giảng đầy đủ Tin Mừng của Ðấng Christ. 20Ước vọng của tôi là rao giảng Tin Mừng ở nơi nào danh Ðấng Christ chưa được rao giảng, để khỏi phải xây dựng trên nền của người khác, 21như có chép rằng,
  “Những kẻ chưa được rao báo về Ngài sẽ thấy Ngài;
  Những kẻ chưa được nghe nói về Ngài sẽ hiểu biết Ngài.”

Phao-lô Dự Tính Ðến Rô-ma

22Ðó là lý do tôi thường bị ngăn trở khi định đến thăm anh chị em. 23Nhưng bây giờ trong vùng nầy không còn chỗ nào cho tôi nữa, nên tôi mong sẽ đến thăm anh chị em như tôi hằng ao ước nhiều năm nay.
24Tôi hy vọng trong chuyến đi Tây-ban-nha sắp tới, dọc đường tôi sẽ ghé thăm anh chị em, để sau khi được thỏa lòng ở với anh chị em ít lâu, anh chị em sẽ tiễn tôi qua đó. 25Nhưng bây giờ, tôi phải trở về Giê-ru-sa-lem để phục vụ các thánh đồ trước, 26vì anh chị em ở Ma-xê-đô-ni-a và A-chai đã vui lòng quyên góp một số tiền để giúp những người nghèo trong vòng các thánh đồ ở Giê-ru-sa-lem. 27Họ lấy làm vui làm như thế; đúng ra là họ mang nợ những người ấy. Vì nếu các dân ngoại đã được chia sẻ những phước hạnh thuộc linh của họ, thì các dân ngoại cũng nên lấy những của cải vật chất của mình chia sẻ lại với họ.
28Vậy sau khi tôi làm xong việc nầy và trao xong món quà tôi đã lạc quyên được cho họ, tôi sẽ ghé thăm anh chị em, rồi sau đó sẽ đi Tây-ban-nha. 29Tôi biết rằng khi tôi đến với anh chị em, tôi sẽ đến với phước hạnh tràn trề của Ðấng Christ.
30Thưa anh chị em, vì Chúa của chúng ta là Ðức Chúa Jesus Christ và vì tình yêu của Ðức Thánh Linh, tôi nài xin anh chị em cùng phấn đấu với tôi trong khi dâng lời cầu nguyện lên Ðức Chúa Trời, 31để tôi được thoát khỏi tay những kẻ vô tín ở Giu-đê và sự phục vụ của tôi tại Giê-ru-sa-lem có thể được các thánh đồ chấp nhận. 32Ðược như thế và nếu Ðức Chúa Trời muốn, tôi có thể đến thăm anh chị em với trọn niềm vui, và có thể nghỉ ngơi với anh chị em. 33Nguyện xin Ðức Chúa Trời bình an ở với tất cả anh chị em. A-men.