15

Lòng ưu ái với anh em tín hữu

1Dù có lòng tin vững mạnh, chúng ta cũng không nên làm thỏa lòng mình, nhưng phải lưu tâm nâng đỡ người kém đức tin. 2Mỗi chứng ta phải làm vui lòng anh em mình, để giúp ích và xây dựng cho họ. 3Chính Chúa Cứu Thế cũng không làm thỏa lòng mình như Thánh kinh đã viết: “Tôi hứng chịu mọi lời sỉ nhục của kẻ thù nghịch Chúa”. 4Tất cả những lời ghi chép trong Thánh kinh cốt để dạy dỗ an ủi chúng ta, rèn luyện tính kiên nhẫn và đem lại cho chúng ta niềm hy vọng tràn đầy.
5Cầu xin Thượng Đế Kiên nhẫn và An ủi ban cho anh em tinh thần hợp nhất theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu, 6để anh em một lòng một miệng ca ngợi Thượng Đế là Cha Đấng Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.

Phúc Âm cho tất cả các dân tộc

7Vậy, anh em hãy tiếp nhận nhau như Chúa Cứu Thế đã tiếp nhận chúng ta, để Thượng Đế được tôn vinh. 8Tôi xin thưa, Chúa Cứu Thế đã đến phục vụ giữa người Do-thái để chứng tỏ đức chân thật của Thượng Đế: thực hiện lời hứa với tổ phụ họ. 9Chúa cũng cứu rỗi các dân tộc khác để họ ca ngợi Thượng Đế vì tình thương của Ngài, như Thánh kinh đã ghi:
“Vì thế, tôi sẽ tôn vinh Chúa giữa các nước,
Và ca ngợi Danh Ngài.”
10“Các nước hãy chung vui với dân Chúa.”
11
“Tất cả các nước, hãy tôn vinh Chúa
Tất cả các dân tộc, hãy ca tụng Ngài.”
12Tiên tri Ê-sa cũng đã nói:
“Hậu tự nhà Gie-sê sẽ xuất hiện để cai trị các dân tộc,
Và họ sẽ đặt hy vọng nơi Ngài.”
13Cầu xin Thượng Đế Hy vọng cho anh em tràn ngập vui mừng và bình an khi anh em tin cậy Ngài, nhờ đó lòng anh em chứa chan hy vọng do quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Sứ đồ của các dân tộc

14Thưa anh em, tôi biết chắc anh em thừa hảo tâm và kiến thức, nên có thể tự khuyên bảo lẫn nhau. 15Tuy nhiên, viết cho anh em, tôi nhấn mạnh một vài điều chỉ để nhắc nhở anh em. Bởi ân phúc Thượng Đế đã dành cho tôi, 16tôi được chọn làm sứ giả của Chúa Cứu Thế giữa các dân tộc để công bố Phúc âm của Thượng Đế. Nhờ đó, các dân tộc ấy được dâng lên cho Thượng Đế như một lễ vật đẹp lòng Ngài do Thánh Linh thánh hóa.
17Vì thế, tôi lấy làm vinh dự được phục vụ Thượng Đế, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. 18Tôi chẳng dám nói điều gì ngoài việc Chúa Cứu Thế đã dùng tôi dìu dắt người nước ngoài trở về đầu phục Thượng Đế. Chúa dùng lời giảng, việc làm của tôi, 19dùng quyền năng các dấu lạ và phép lạ; tất cả đều do quyền năng
Thánh Linh thực hiện. Nhờ thế, tôi đã chu toàn nhiệm vụ truyền bá Phúc âm của Chúa Cứu Thế từ Giê-ru-sa-lem cho đến Nam-tư.
20Vì ước nguyện của tôi là công bố Phúc âm tại những miền chưa nghe danh Chúa Cứu Thế, để khỏi xây dựng trên nền tảng của người khác. 21Như Thánh kinh dạy:
“Người chưa được thông báo về Chúa sẽ thấy Ngài,
Và người chưa nghe sẽ hiểu Ngài."

Dự định qua thủ đô La-mã

22Cũng vì lý do ấy, tôi bị ngăn trở nhiều lần, chưa đến thăm anh em.
23Nhưng hiện nay, công tác tại miền này đã xong. Theo lòng mong mỏi đến thăm anh em từ nhiều năm nay, 24tôi hy vọng trong chuyến đi Tây-ban-nha, sẽ ghé thăm anh em cho thỏa lòng mong ước, rồi anh em lại tiễn tôi lên đường, 25Nay tôi đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem để trao tặng phẩm cho các tín hữu. 26Vì Hội thánh ở Ma-xê-đoan và Hy-lạp đã vui lòng quyên trợ các tín hữu túng thiếu tại Giê-ru-sa-lem. 27Họ vui vẻ đóng góp vì tự biết mình mắc nợ tinh thần. Được tín hữu Giê-ru-sa-lem chia sẻ hạnh phúc tâm linh, người nước ngoài tự thấy có bổn phận chia sớt lại của cải vật chất. 28Sau khi hoàn thành công tác, trao xong mọi phẩm vật quyên trợ, tôi sẽ lên đường đến thăm anh em trong chuyến đi Tây-ban-nha. 29Chắc chắn tôi sẽ đem phúc lành dồi dào của Chúa Cứu Thế đến cho anh em.
30Thưa anh em, tôi nài khuyên anh em, do Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta và do tình yêu thương trong Thánh Linh, hãy cùng tôi hết sức khẩn nguyện Thượng Đế, 31xin Ngài cho tôi tránh thoát cạm bẫy hãm hại của người không tin Chúa Cứu Thế ở xứ Giu-đê, cho công việc tôi tại Giê-ru-sa-lem được anh em tín hữu vui lòng chấp nhận, 32và đẹp ý Chúa, cho tôi đến thăm anh em cách vui vẻ, và chúng ta cùng được phấn khởi. 33Cầu xin Thượng Đế Bình an ở với tất cả anh em.