15

Ua kuas txaus lwm tug lub sab

1Peb cov kws ruaj khov lawm tswm nyog thev qhov kws cov tsw tau muaj zug ua yuam kev, hab peb tsw xob ua kuas txaus peb lub sab xwb. 2Ca peb txhua tug ua rua lwm tug txaus sab sub txhad muaj qaabhau txhawb tau lwm tug tug zug. 3Tsua qhov Kheto tsw ua yaam kws txaus nwg sab xwb, tassws lawv le muaj lug sau ca tas, “Tej lug kws luas thuaj koj poob rua sau kuv.” 4Tsua qhov tej kws sau ca yaav thau u kuj yog sau ca qhuab qha peb sub Vaajtswv txujlug txhad ua rua peb muaj lub sab ntev thev taug hab txhawb peb tug zug peb txhad muaj sab vaam. 5Thov Vaajtswv kws pub peb muaj lub sab ntev thev taug hab txhawb peb tug zug paab mej kuas koom tau ua ib lub sab lawv le Yexu Kheto, 6sub mej txhad ua ib lub sab qhuas Vaajtswv kws yog peb tug Tswv Yexu Kheto leej Txwv.

Qha txuj xuv zoo rua lwm haiv tuabneeg

7Vem le nuav, ib leeg yuav tsum txais yuav ib leeg, ib yaam le Kheto tub txais yuav mej sub txhad ua rua Vaajtswv tau koob meej. 8Kuv has rua mej tas Kheto lug ua koom rua cov kws ua kevcai txav sub txhad ua Vaajtswv txujkev tseeb tshwm lug, txhad laav tej lug kws cog tseg rua peb tej yawm koob lawd, 9hab lwm haiv tuabneeg txhad tau qhuas Vaajtswv vem nwg khuvleej. Lawv le muaj lug sau ca has tas,
  “Vem le nuav kuv txhad qhuas koj
   rua huv lwm haiv tuabneeg
   hab hu nkauj qhuas koj lub npe.”
10hab muaj lug has dua tas,
  “Lwm haiv tuabneeg 'e,
   ca le nrug Vaajtswv haiv tuabneeg
   zoo sab xyiv faab.”
11Hab muaj lug has dua tas,
  “Lwm haiv tuabneeg txhua tug,
   ca le qhuas tug Tswv,
  ib tsoom tuabneeg suavdawg
   ca le qhuas ntxhas nwg.”
12Hab Yaxaya kuj has tas,
  “Yexi tug caag yuav lug, yog tug kws yuav sawv
   kaav lwm haiv tuabneeg.
  Lwm haiv tuabneeg yuav muaj lub chaw vaam
   rua huv nwg.”
13Thov Vaajtswv kws pub kev vaam ua kuas mej xyiv faab hab nyob kaaj sab lug kawg nkaus huv txujkev ntseeg, sub Vaaj Ntsuj Plig dawb huv tug fwjchim txhad pub kuas mej muaj sab vaam kawg nkaus.

Povlauj teg num

14Kuv cov kwvtij, kuv ntseeg tas mej muaj txhua yaam zoo hab paub txhua yaam hab ib leeg txawj ntuag ib leeg. 15Tassws qhov kws kuv muaj cuab kaav sau qee zaaj rua mej yog ceeb toom kuas mej ncu, vem yog txujkev hlub kws Vaajtswv pub rua kuv 16kuas ua Yexu Kheto tug qhev moog rua lwm haiv tuabneeg hab ua pov thawj teg num qha Vaajtswv txuj xuv zoo sub lwm haiv tuabneeg txhad ua tau yaam kws muab xyeem hum Vaajtswv lub sab, yog yaam kws Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv muab cais kuas dawb huv lawm. 17Yog le nuav, huv Yexu Kheto kuv txhad muaj chaw khaav txug tej kws kuv ua rua Vaajtswv. 18Kuv tsw kaav has txug ib yaam daabtsw tsuas yog has txug tej kws Yexu Kheto khaiv kuv ua kuas coj lwm haiv tuabneeg lug noog Vaajtswv lug. Nwg swv kuv tej lug hab tej num kws kuv ua, 19yog swv tug fwjchim ntawm tej txujci tseem ceeb hab txujci phemfwj, hab swv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv tug fwjchim, kuv txhad pav txuj xuv zoo has txug Kheto taag nrho huvsw moog thoob plawg txwj ntawm lub nroog Yeluxalee moog txug lub xeev Ililikhu.
20Kuv pheej npaaj sab xaav pav txuj xuv zoo rua tej chaw kws tsw txeev muaj tuabneeg moog has txug Kheto lub npe hlo le, sub kuv txhad tsw moog ua rua sau tej taw tag kws lwm tug tub ua ca lawd, 21lawv le muaj lug sau ca has tas,
  “Cov kws tsw txeev muaj tuabneeg moog
   has txug nwg, puab yuav tau pum,
  hab cov kws tsw tau nov dua
   yuav nkaag sab.”

Povlauj xaav moog lub nroog Loo

22Nuav yog qhov kws taab kaum kuv ntau kuv txhad tsw tau tuaj saib mej. 23Tassws nwgnuav kuv tsw muaj num ua huv tej tebchaws hov lawm, hab kuv tub xaav tuaj cuag mej ntau xyoo lawm.
24Vem le nuav, thaus kuv yuav hlaa mej moog rua Xapee tebchaws kuv vaam tas kuv yuav ntswb mej, hab thaus kuv nrug mej nyob ib ntus txaus sab lawm, mej yuav paab xaa kuv moog. 25Nwgnuav kuv saamswm moog rua Yeluxalee yog moog paab cov xuv dawb. 26Tsua qhov cov ntseeg huv lub xeev Makhentaunia hab lub xeev Akhaya pum zoo sau nyaj xaa moog rua cov xuv dawb kws txom nyem huv Yeluxalee. 27Puab zoo sab ua qhov nuav hab qhov tseeb puab kuj tshuav cov ntseeg huv Yeluxalee nqe hab. Yog lwm haiv tuabneeg lug koom tej kws Vaajtswv pub saab ntsuj plig rua cov ntseeg huv Yeluxalee, kuj tswm nyog puab ua koom rua cov huv Yeluxalee saab nqaj tawv.
28Thaus kuv xaa cov nyaj kws sau hov moog cob rua puab taag lawm kuv yuav hlaa mej moog rua Xapee tebchaws. 29Kuv paub tas thaus kuv tuaj txug mej kuv yuav coj Kheto le koob moov txhwj zog tuaj rua mej.
30Cov kwvtij, vem muaj peb tug Tswv Yexu Kheto hab Vaaj Ntsuj Plig txujkev hlub kuv txhad thov kuas mej koom ib lub sab swv zug thov Vaajtswv paab kuv 31kuas dim cov tuabneeg kws tsw ntseeg huv lub xeev Yutia hab thov kuas tej num kws kuv moog ua rua huv Yeluxalee yuav hum cov xuv dawb lub sab, 32sub kuv txhad muaj sab xyiv faab tuaj cuag mej lawv le Vaajtswv lub sab nyam, hab nrug mej nyob suv sab. 33Thov Vaajtswv kws pub txujkev sab tug nrug nraim mej txhua tug. Amee.