15

Oix Zuqc Zoux Horpc Mienh, Maiv Zeiz Horpc Ganh

1Mbuo sienx duqv henv nyei mienh oix zuqc daaix sienx maiv henv wuov deix. Maiv dungx kungx zoux horpc ganh nyei hnyouv hnangv. 2Mbuo dauh dauh mienh oix zuqc zoux horpc gorx-youz weic bun ninh duqv longx, yaac tengx ninh sienx henv jiez daaih. 3Weic zuqc Giduc maiv zoux horpc ninh ganh nyei hnyouv. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, “Mienh gorngv doqc meih mv baac ninh mbuo nyei waac gorngv zuqc yie.” 4Loz-hnoi fiev jienv Ging-Sou nyei yietc zungv waac se fiev daaih njaaux mbuo, weic bun mbuo maaih noic diev yaac kuinx mbuo, mbuo cingx daaih maaih lamh hnamv dorngx.
5Tov ceix bun mbuo maaih noic diev yaac orn mbuo nyei hnyouv nyei Tin-Hungh tengx mbuo zuotc Giduc Yesu nyei nyungc ziouc bun meih mbuo dongh diuc hnyouv. 6Meih mbuo ziouc dongh hnyouv dongh qiex ceng mbuo Ziouv Yesu Giduc nyei Die, Tin-Hungh.

Zunh Kuv Fienx Bun Janx

7Hnangv naaic, laanh oix zuqc zipv laanh hnangv Giduc zipv meih mbuo nor, weic bun mienh ceng Tin-Hungh. 8Yie mbuox meih mbuo, Yesu benx Yiutai Mienh nyei bou weic bun Tin-Hungh caux Yiutai Mienh nyei ong-taaix-ngaeqv laengz liuz wuov deix waac cuotv daaih zien. Ninh hnangv naaiv zoux biux mengh Tin-Hungh se ziepc zuoqv nyei. 9Yesu yaac bun Janx ceng Tin-Hungh weic zuqc Tin-Hungh korv-lienh ninh mbuo. Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Hnangv naaic, yie oix yiem Janx nyei mbu'ndongx ceng meih,
  yaac baaux nzung ceng meih nyei mengh.”
10Ging-Sou yaac gorngv,
  “Janx aac, meih mbuo oix zuqc caux Tin-Hungh nyei baeqc fingx lomh nzoih njien-youh.”
11Ging-Sou aengx maaih joux waac,
  “Maanc fingx Janx aah! Oix zuqc ceng Ziouv.
   Maanc guoqv mienh aah! Oix zuqc ceng ninh.”
12I^saa^yaa yaac gorngv,
  “Maaih dauh Jetc^si nyei Zeiv-Fun,
   ninh oix cuotv daaih gunv maanc fingx Janx.
   Janx ziouc weic ninh maaih lamh hnamv dorngx.”
13Tov Tin-Hungh, dongh bun meih mbuo maaih lamh hnamv wuov dauh, bun meih mbuo maaih njien-youh yaac maaih baengh orn taux daauh, weic zuqc meih mbuo sienx ninh. Hnangv naaic, Singx Lingh nyei qaqv ziouc bun meih mbuo zanc-zanc maaih lamh hnamv aqv.

Baulo Weic Haaix Diuc Bungx Laangc Nyei Fiev

14Zuangx gorx-youz aac, yie hiuv dingc meih mbuo za'gengh longx haic aengx maaih nyungc-nyungc wuonh zaang. Laanh yaac haih njaaux laanh. 15Mv baac naaiv zeiv fienx maaih camv-diuc jauv yie bungx laangc nyei fiev weic tengx meih mbuo jangx jienv. Yie hnangv naaiv bungx laangc nyei fiev 16weic zuqc Tin-Hungh ceix en bun yie zoux Giduc Yesu nyei bou tengx Janx. Yie zoux hnangv sai mienh nor, zunh Tin-Hungh nyei kuv fienx weic bun Janx hnangv ziec nyei ga'naaiv, dongh Singx Lingh fungx bun Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc a'hneiv zipv nyei ga'naaiv.
17Weic naaiv, yie caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc a'hneiv ceng yie weic Tin-Hungh zoux nyei gong. 18Yie oix bungx laangc nyei gorngv nduqc nyungc hnangv. Se Giduc longc yie dorh Janx daaih muangx Tin-Hungh nyei waac. Ninh longc yie gorngv nyei waac, zoux nyei sic, 19longc maaih qaqv nyei jangx-hoc caux mbuoqc horngh nyei sic, yaac longc Singx Lingh nyei qaqv. Hnangv naaic, yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mingh taux In^li^li^kum Guoqv feix coux zunh gormx, yie gorngv nzengc Giduc nyei kuv fienx. 20Yie liepc dingc hnyouv kungx oix mingh mienh maiv haiz jiex Giduc nyei mbuox wuov deix dorngx zunh kuv fienx hnangv. Yie maiv oix douh mienh zuangx jienv caa ziouc mingh bangc wuov gomv biauv. 21Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Dongh maiv duqv mienh mbuox jiex
   ninh nyei jauv-louc wuov deix oix duqv buatc.
  Maiv haiz jiex nyei mienh
   yaac oix mengh baeqc.”

Baulo Oix Mingh Lomaa Zingh

22Weic naaiv, camv-nzunc yie oix mingh meih mbuo naaic mv baac maaih naaiv deix jauv zorv jienv, maiv duqv mingh. 23Mv baac ih zanc yiem naaiv deix deic-bung yie nyei gong zoux ziangx nzengc aqv. Duqv ziex hnyangx yie za'gengh oix mingh meih mbuo naaic, 24ih zanc hnamv daaih duqv mingh aqv. Yie mingh Saaben Guoqv wuov zanc yie oix jiex meih mbuo naaic yiem caamx. Nziaauc gaux deix, oix bangc meih mbuo aengx tengx yie cuotv jauv mingh Saaben Guoqv. 25Mv baac ih zanc yie oix mingh Ye^lu^saa^lem Zingh weic tengx wuov deix gorx-youz. 26Weic zuqc yiem Maa^si^ndo^nie Saengv caux Aa^kaa^yaa Saengv nyei zuangx jiu-baang cuotv fim gapv nyaanh tengx yiem Ye^lu^saa^lem Zingh, ga'naanh nyei gorx-youz. 27Gapv nyaanh wuov deix, ninh mbuo ganh cuotv fim zoux. Mv baac ninh mbuo gengh qiemx wuov deix gorx-youz nyei zaeqv, weic zuqc Yiutai Mienh duqv Singx Lingh bun nyei fuqv ziouc bun Janx duqv buonc Singx Lingh nyei fuqv. Hnangv naaic, Janx maaih yungz maengc nyei ga'naaiv ziouc oix zuqc bun Yiutai Mienh duqv buonc. 28Zuov yie zoux ziangx naaiv deix gong, zorqv gapv daaih nyei nyaanh jiu sung ninh mbuo liuz, yie ziouc mingh Saaben Guoqv yangh meih mbuo naaic jiex. 29Mingh nyei ziangh hoc, yie hiuv duqv Giduc oix camv-camv nyei ceix fuqv bun mbuo.
30Gorx-youz aac, mbuo sienx Ziouv Yesu Giduc, Singx Lingh yaac bun mbuo hnamv mienh, yie ziouc tov! meih mbuo jorm hnyouv longc qaqv tengx yie daux gaux. 31Tov Tin-Hungh goux yie, bun yie maiv zuqc Yu^ndie Deic-Bung maiv sienx nyei mienh zoux haaix nyungc hoic yie. Yaac tov Tin-Hungh bun yie yiem Ye^lu^saa^lem Zingh mbenc nyei gong haih bun wuov deix sienx Yesu nyei gorx-youz buangv hnyouv. 32Hnangv naaic, se gorngv ei Tin-Hungh nyei za'eix, yie ziouc njien-youh nyei mingh meih mbuo naaic duqv caux meih mbuo hitv deix kuonx. 33Tov ceix baengh orn nyei Tin-Hungh caux meih mbuo zuangx mienh yiem. ⟨Aamen.⟩