15

1Ƀing ta, jing ƀing kơtang, khŏm gring djru ba bĕ tơlơi kơtraŏ ƀing tơdu laih anŭn anăm pơmơak kơ ta pô ôh. 2Rĭm čô amăng ƀing ta khŏm pơmơak bĕ kơ pô re̱ng gah ñu kơ tơlơi hiam klă gơ̆ kiăng kơ djru yŏng đĭ gơ̆ amăng tơlơi đaŏ ñu yơh. 3Yuakơ Krist ăt ƀu pơmơak kơ Ñu pô mơ̆n, samơ̆ kar hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Tơdang ƀing arăng djik djak kơ ih, anŭn jing ƀing gơñu ăt djik djak kơ Kâo mơ̆n.” 4Yuakơ abih bang tơlơi arăng hơmâo čih lui laih đưm hlâo adih kiăng kơ pơtô pơhrăm kơ ƀing ta, kiăng kơ mơ̆ng tơlơi thâo gir run hăng tơlơi pơtrŭt pơđu̱r mơ̆ng Hră Ơi Adai yơh ƀing ta dưi hơmâo tơlơi čang rơmang.
5Rơkâo kơ Ơi Adai, jing Pô pha brơi tơlơi thâo gir run hăng tơlơi pơtrŭt pơđu̱r, pha brơi kơ ƀing gih jua bơngăt pơgop sa tŏng krah gih pô tơdang ƀing gih đuaĭ tui Krist Yêsu, 6kiăng kơ hăng sa pran jua hăng amăng bah ƀing gih dưi pơư pơang kơ Ơi Adai laih anŭn Ama Yang Yêsu Krist, Khua Yang ta yơh.
7Tui anŭn, tŭ ju̱m kơ tơdruă bĕ, kar hăng Krist tŭ ju̱m laih ƀing gih kiăng kơ pơư pơang kơ Ơi Adai. 8Yuakơ kâo laĭ kơ ƀing gih kơ tơlơi Krist hơmâo jing hĭ laih ding kơna kơ ƀing Yehudah kiăng kơ pơala kơ tơlơi sĭt Ơi Adai, kiăng kơ pơsĭt hơdôm tơlơi ƀuăn Ơi Adai ƀuăn laih kơ ƀing ama ơi adon 9kiăng kơ ƀing mơnuih Tuai dưi pơư pơang kơ Ơi Adai yuakơ tơlơi pap Ñu, kar hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Tui anŭn, kâo bơni hơơč kơ Ih ƀơi anăp tŏng krah ƀing mơnuih Tuai;
   kâo adoh bơni hơơč kơ anăn Ih yơh.”
10Laih anŭn Hră Ơi Adai čih tui anai dơ̆ng,
  “Hơ̆k kơdơ̆k bĕ, Ơ ƀing Tuai hrŏm hăng ƀing ană plei đaŏ kơ Ơi Adai.”
11Laih anŭn tui anai dơ̆ng,
  “Bơni hơơč bĕ kơ Khua Yang, Ơ abih bang ƀing Tuai hơi!
   Pơdun đĭ Ñu bĕ, Ơ abih bang ƀing kơnung djuai ăh!”
12Laih anŭn pô pơala Yesayah laĭ tui anai,
  “Akha Yisai či čơnŭh tơbiă,
   sa čô pô či tơgŭ kiăng kơ wai lăng ƀing Tuai yơh.
  Ƀing mơnuih Tuai či čang rơmang amăng Ñu yơh.”
13Rơkâo kơ Ơi Adai čang rơmang pơbă hĭ ƀing gih hăng abih bang tơlơi hơ̆k mơak laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m yuakơ ƀing gih đaŏ kơnang kơ Ñu, kiăng kơ ƀing gih hơmâo bă blai tơlơi čang rơmang yua mơ̆ng tơlơi dưi mơyang Yang Bơngăt Hiam yơh.

Paul, Pô Mă Bruă Kơ Ƀing Tuai

14Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo pô tŭ tơlơi kơčŭt kơ tơlơi gih pô bă hăng tơlơi hiam klă, tu̱m djŏp amăng tơlơi thâo pơmĭn laih anŭn dưi pơtô laĭ kơ tơdruă. 15Samơ̆ kâo hơmâo khĭn čih laih hră kơ ƀing gih djơ̆ anŏ ñu, tơdang kiăng kơ pơhơdơr ƀing gih kơ khul tơlơi anŭn dơ̆ng, yuakơ tơlơi khăp pap Ơi Adai pha brơi laih kơ kâo 16kiăng kơ jing hĭ pô mă bruă Krist Yêsu kơ ƀing Tuai. Bruă kâo anŭn jing kar hăng bruă pô khua ngă yang pơhaih tơlơi pơthâo hiam Ơi Adai yơh, kiăng kơ ƀing Tuai dưi jing sa gơnam pơyơr lăp tŭ kơ Ơi Adai, jing pơrơgoh yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam.
17Hơnŭn yơh, kâo pơư pơang amăng Krist Yêsu kâo jing amăng tơlơi kâo mă bruă kơ Ơi Adai yơh. 18Yuakơ kâo ƀu či hyu pơhiăp abih bang tơlơi ôh rơngiao kơ tơlơi Krist hơmâo pơgiŏng hĭ laih mơ̆ng kâo kiăng kơ dui ba ƀing mơnuih Tuai tui gưt kơ Ơi Adai yua mơ̆ng tơlơi kâo hơmâo pơhiăp hăng ngă laih, 19anŭn jing yua mơ̆ng hơdôm tơlơi gru kơnăl hăng khul tơlơi mơsêh mơyang, mơ̆ng tơlơi dưi mơyang Yang Bơngăt Hiam yơh. Tui anŭn, mơ̆ng Yerusalaim laih anŭn anih jum dar hlŏng truh pơ plei Illurikon, kâo hơmâo pơhaih hlo̱m ƀo̱m laih tơlơi pơthâo hiam Krist. 20Tui anŭn yơh, nanao jing tơlơi amoaih kiăng kâo kiăng kơ pơtô pơblang tơlơi pơthâo hiam pơ anih arăng aka ƀu hơmư̆ djơ̆ ôh kơ anăn Krist, kiăng kơ kâo ƀu pơdơ̆ng đĭ ƀơi atur bruă arăng hơmâo ngă hlâo laih ôh. 21Samơ̆ kar hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Tơlơi hơget arăng ƀu ruai hăng ƀing gơñu, ƀing gơñu či ƀuh yơh,
   laih anŭn tơlơi hơget ƀing gơñu aka ƀu hơmư̆ ôh, ƀing gơñu či thâo hluh yơh.”
22Yuakơ bruă kâo anŭn yơh, kâo tŭ pơgăn hĭ mơ̆ng tơlơi kiăng rai pơ ƀing gih.

Tơlơi Paul Prap Pre Kiăng Čuă Ngui Plei Rôm

23Samơ̆ ră anai ƀu hơmâo bruă hơget dơ̆ng tah kơ kâo kiăng kơ mă bruă amăng khul anih tring anŭn. Yuakơ amăng lu thŭn laih kâo amoaih kiăng kơ bưp ƀing gih. 24Kâo prap pre tui anŭn tơdang kâo nao pơ čar Spain. Kâo čang rơmang kiăng čuă ngui ƀing gih tơdang kâo găn nao pơ anih anŭn, kiăng kơ ƀing gih dưi djru kâo ƀơi jơlan nao pơ čar anŭn, tơdơi kơ kâo hơmâo tŭ mă laih tơlơi tŭ ju̱m gih pơ anŭn sui ƀiă. 25Samơ̆ ră anai, kâo jĕ či nao pơ plei Yerusalaim kiăng kơ djru bruă kơ ƀing đaŏ pơ anŭn. 26Yuakơ ƀing đaŏ pơ čar Makedonia hăng Akhaia mơak kiăng kơ čơmah pơyơr djru brơi kơ ƀing đaŏ ƀun rin amăng plei Yerusalaim. 27Yuakơ ƀing gơñu mơak yơh kiăng kơ ngă tơlơi anŭn laih anŭn ƀing gơñu đo̱m hơnưh kơ ƀing gơ̆. Yuakơ tơdah ƀing mơnuih Tuai hơmâo tŭ mă hrŏm tơlơi bơni hiam gah mơyang mơ̆ng ƀing Yehudah, sĭt ƀing gơñu đo̱m hơnưh kơ ƀing Yehudah yơh kiăng kơ pơpha hăng ƀing gơ̆ khul tơlơi bơni hiam dram gơnam gơñu. 28Tui anŭn, tơdơi kơ kâo hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi bruă anai laih anŭn hơmâo pơklă laih kơ tơlơi ƀing Yehudah hơmâo tŭ mă laih boh čroh anŭn, kâo či nao pơ čar Spain hăng čuă ngui ƀing gih kơtuai jơlan kâo nao anŭn yơh. 29Kâo thâo kơ tơlơi tơdang kâo truh pơ ƀing gih, kâo či ba hrŏm tơlơi bơni hiam bă blai mơ̆ng Krist yơh.
30Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo pơtrŭt kơ ƀing gih yua mơ̆ng Khua Yang ta Yang Yêsu Krist laih anŭn yua mơ̆ng tơlơi khăp Yang Bơngăt Hiam, pơgop bĕ hăng kâo amăng tơlơi rŭng răng kâo hăng iâu laĭ hur har kơ Ơi Adai pơala brơi kơ kâo. 31Rơkâo kơ ƀing gih iâu laĭ bĕ kiăng kơ kâo dưi klaih hĭ mơ̆ng ƀing mơnuih ƀu đaŏ amăng kwar Yudea laih anŭn kiăng kơ bruă kâo ngă amăng plei Yerusalaim dưi tŭ ju̱m mơ̆ng ƀing đaŏ pơ anŭn, 32kiăng kơ yua mơ̆ng tơlơi kiăng Ơi Adai yơh, kâo dưi nao pơ ƀing gih hăng tơlơi mơak hăng dŏ hrŏm hăng ƀing gih kiăng kơ dŏ pơdơi tŭ pơphrâo glaĭ. 33Rơkâo kơ Ơi Adai tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih. Amen.