15

Bi Mơak Bĕ kơ Phung Mkăn, Amâo Djŏ kơ Pô Ôh

1Drei jing phung ktang hlăm klei đăo, brei drei gui klei ktrŏ phung awăt, leh anăn đăm bi mơak kơ drei pô ôh. 2Brei grăp čô hlăm phung drei bi mơak kơ pô riêng gah ñu jing klei jăk kơ gơ̆, čiăng brei gơ̆ hriê kơ prŏng hlăm klei đăo. 3Kyuadah wăt Krist amâo tuôm bi mơak kơ Ñu pô ôh; ƀiădah tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Klei arăng dlao wač kơ ih lĕ leh ti kâo.” 4Kyuadah jih Klei Aê Diê Blŭ čih leh ênuk êlâo jing klei pioh bi hriăm drei, čiăng kơ drei dưi mâo klei čang hmăng kbiă hriê mơ̆ng klei gĭr leh anăn klei bi juh mơ̆ng Klei Aê Diê Blŭ čih leh. 5Akâo kơ Aê Diê, Pô jing klei gĭr leh anăn klei bi juh, brei diih dôk sa ai hdơ̆ng diih, tui si Krist Yêsu, 6čiăng kơ mđrăm mbĭt hŏng sa asăp diih dưi mpŭ mni kơ Aê Diê, Ama kơ Khua Yang drei Yêsu Krist.

Klei Mrâo Mrang Jăk kơ Phung Tue

7Snăn bi jum bĕ hdơ̆ng diih, msĕ si Krist jum leh diih, čiăng bi guh kơang kơ Aê Diê. 8Kyuadah kâo hưn kơ diih klei Krist jing leh dĭng buăl kơ phung khăt klĭt kyua klei sĭt nik Aê Diê, čiăng bi sĭt klei Ñu ƀuăn leh kơ phung aê phŭn drei, 9leh anăn čiăng kơ phung tue dưi bi guh kơang kơ Aê Diê kyua klei Ñu pap. Tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Kyuanăn kâo srăng mpŭ mni kơ ih ti krah phung tue,
   leh anăn mmuñ bi mni kơ anăn ih”;
10leh anăn Klei Aê Diê Blŭ lŏ lač,
  “Ơ phung tue, hơ̆k mơak bĕ mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Ñu”;
11leh anăn lŏ lač mơh,
  “Ơ jih jang phung tue, mpŭ mni bĕ kơ Khua Yang,
   leh anăn brei jih jang phung ƀuôn sang mpŭ mni kơ Ñu”;
12leh anăn Y-Êsai lŏ lač,
  “Kƀiêng Y-Yêsê srăng kbiă hriê,
   jing pô srăng đĭ kiă kriê phung tue;
  hlăm ñu phung tue srăng mâo klei čang hmăng.”
13Akâo kơ Aê Diê, Pô jing klei čang hmăng, bi bŏ diih hŏng jih klei mơak leh anăn klei êđăp ênang hlăm klei đăo, čiăng kơ hŏng klei myang Yang Mngăt Jăk diih dưi mâo klei čang hmăng êbeh dlai.

Ya Ngă Y-Pôl Čih hŏng Klei Jhŏng?

14Ơ phung ayŏng adei, kâo pô đăo leh sĭt diih bŏ leh hŏng klei jăk leh anăn jih klei thâo mĭn, leh anăn dưi bi hriăm hdơ̆ng diih. 15Ƀiădah djŏ kơ đa đa klei, kâo jhŏng čih kơ diih čiăng lŏ bi hdơr kơ diih, kyua klei pap Aê Diê brei leh kơ kâo, 16čiăng mjing kâo dĭng buăl Krist Yêsu kơ phung tue, jing khua ngă yang hlăm bruă hưn klei mrâo mrang jăk Aê Diê, čiăng kơ phung tue jing sa mnơ̆ng myơr Aê Diê tŭ, leh Yang Mngăt Jăk bi doh jăk diñu. 17Snăn, hlăm Krist Yêsu kâo mâo klei găl bi mni kơ bruă kâo ngă kơ Aê Diê. 18Kyuadah kâo amâo jhŏng blŭ sa mta klei mkăn ôh, knŏng ya klei Krist ngă leh hlăm kâo, čiăng atăt phung tue kơ klei gưt asăp kơ Aê Diê. Ñu ngă leh klei anei hŏng klei blŭ leh anăn klei ngă, 19hŏng klei myang klei bi knăl yuôm bhăn leh anăn bruă myang yuôm, hŏng klei myang Yang Mngăt Jăk, mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem leh anăn kbưi tơl truh kơ čar Iliri kâo mtô ênŭm leh klei mrâo mrang jăk Yêsu Krist. 20Snăn klei kâo čiăng jing klei hưn klei mrâo mrang jăk, amâo djŏ ôh ti anôk arăng hưn leh anăn Krist, huĭdah kâo mdơ̆ng ti dlông atur sa čô mkăn; 21ƀiădah tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Phung ka tuôm hmư̆ klei Ñu ôh srăng ƀuh,
   leh anăn phung ka tuôm hmư̆ klei Ñu ôh srăng thâo săng.”

Klei Y-Pôl Čuăn Nao kơ Ƀuôn Rôm

22Kyuanăn yơh jêñ jêñ leh mâo klei ghă kâo nao kơ diih. 23Ƀiădah ară anei kyuadah amâo lŏ mâo klei kơ̆ng kâo ôh hlăm krĭng anei, leh anăn kyua mơ̆ng sui thŭn leh kâo čiăng snăk nao kơ diih, 24kâo čang hmăng srăng ƀuh diih êjai kâo găn nao kơ čar Êspañ. Leh kâo mâo klei mơak dôk mbĭt hŏng diih ƀiă hruê, kâo čiăng kơ diih đru kâo nao kơ čar anăn. 25Ƀiădah ară anei hin kâo nao kơ ƀuôn Yêrusalem djă ba mnơ̆ng đru kơ phung doh jăk. 26Kyuadah phung čar Masêdôn leh anăn čar Akai mơak myơr leh mnơ̆ng đru kơ phung doh jăk ƀun ƀin dôk ti ƀuôn Yêrusalem. 27Diñu mơak ngă klei anăn, leh anăn sĭt nik diñu đuôm nư kơ digơ̆, kyuadah tơdah phung tue mă tŭ leh klei jăk jĭn myang mơ̆ng phung Yuđa, bhiăn mơh brei phung tue đru digơ̆ hŏng mnơ̆ng tŭ dưn kơ kđeh. 28Snăn leh ruê̆ bruă anei, leh anăn jao leh mnơ̆ng arăng rĭng kơ digơ̆, kâo srăng weh kơ diih hlŏng nao kơ čar Êspañ. 29Kâo thâo tơdah kâo truh kơ diih, kâo srăng truh bŏ hŏng klei jăk jĭn mơ̆ng Krist.
30Ơ phung ayŏng adei, hŏng Khua Yang drei Yêsu Krist leh anăn hŏng klei khăp mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, kâo kwưh kơ diih đru bi blah mbĭt hŏng kâo hŏng klei diih wah lač kơ Aê Diê kyua kâo, 31čiăng kơ kâo srăng tlaih mơ̆ng phung amâo đăo ôh hlăm čar Yuđa, leh anăn bruă kâo mă kyua ƀuôn Yêrusalem srăng bi mơak kơ phung doh jăk. 32Snăn tui si Aê Diê čiăng, kâo srăng dưi truh kơ diih hŏng klei hơ̆k mơak leh anăn mâo klei mdei jăk jĭn ti krah phung diih. 33Akâo kơ Aê Diê klei êđăp ênang, dôk mbĭt hŏng diih jih jang. Amen.