16

Povlauj tej lus sib fim

1Kuv thov qhia rau nej paub peb tus muam Fenpi uas yog ib tug ua haujlwm hauv pawg ntseeg Kheekhia. 2Thov nej tos txais nws hauv tus Tswv raws li uas tsim nyog txais cov xov dawb thiab pab nws raws li nws cheem tsum rau qhov nws tau pab neeg coob coob thiab tau pab kuv.
3Kuv nco ntsoov txog Plixakha thiab Akhila uas nrog kuv ua Yexus Khetos tes haujlwm, 4ob tug tau sev nyog txojsia pab kuv. Kuv ua ob tug tsaug, tsis yog kuv tib leeg xwb tiamsis txhua pawg ntseeg uas yog lwm haiv neeg kuj ua ob tug tsaug thiab. 5Thiab nco txog pawg ntseeg uas nyob hauv ob tug tsev.
 Nco txog Epainetha uas kuv hlub, nws yog thawj tug uas los ntseeg hauv lub xeev Axia.
6Nco txog Maivliag uas siv zog ua haujlwm pab nej.
7Nco txog Anraunika thiab Yuna, uas nrog kuv koom ib haiv neeg thiab nrog kuv raug kaw ua ke. Ob tug muaj koob meej hauv cov tubtxib, thiab ob tug los nyob hauv Khetos ua kuv ntej.
8Nco txog Aplhi‑atha, uas kuv hlub hauv tus Tswv.
9Nco txog Unpana uas nrog peb koom ua Khetos tes haujlwm thiab nco txog Xathakhi uas kuv hlub.
10Nco txog Apele uas raug muab sim tias zoo heev rau hauv Khetos. Nco txog Alithaupula tsev neeg.
11Nco txog Helaudi‑oo uas nrog kuv koom ib haiv neeg. Nco txog cov uas ntseeg tus Tswv hauv Naxixa tsev neeg.
12Nco txog Rhifena thiab Rhifauxa uas tabtom ua tus Tswv tes haujlwm. Nco txog Pawxi uas kuv hlub thiab nws siv zog ua Vajtswv tes haujlwm.
13Nco txog Lufa uas xaiv cia rau hauv tus Tswv thiab nws niam uas yog kuv niam thiab. 14Nco txog Axikhitha, Falekoo, Hawme, Palaunpa, Hawma thiab cov kwvtij uas nrog lawv nyob. 15Nco txog Filaulauka, Yuli, Nele‑a thiab nws tus muam, thiab Aulinpa thiab cov xov dawb sawvdaws uas nrog lawv nyob. 16Cia li sib fim ntawm txoj kevcai nwj uas dawb huv. Khetos txhua pawg ntseeg nco txog nej.
17Cov kwvtij, kuv thov nej tshuaj saib tej neeg uas tsim kev sib cav thiab tav nej kev ua rau nej tig ntawm tej lus qhia uas nej tau kawm los lawd. Cia li txav deb ntawm lawv. 18Lawv cov ntawd tsis yog ua peb tus Tswv Yexus Khetos li tub qhe, lawv ua lawv lub plab li qhev xwb, thiab ua lus mos lus muag lus qab zib dag ntxias cov uas tsis paub qabhau lub siab. 19Qhov uas nej mloog lus twb ncha mus txog txhua tus lawm, kuv thiaj zoo siab kawg rau nej. Kuv xav kom nej txawj ntse rau qhov uas zoo, ruam rau qhov uas phem. 20Tshuav tsis ntev Vajtswv uas pub txojkev siab tus yuav muab Xatas nias ntho rau hauv nej xib taws. Thov peb tus Tswv Yexus Khetos txojkev hlub nrog nraim nej.
21Timaute uas nrog kuv ua haujlwm kuj nco txog nej. Luka thiab Yaxoo thiab Xauxipathaw uas nrog kuv koom ib haiv neeg kuj nco txog nej thiab.
22Kuv uas yog Thawthia, yog tus sau Povlauj tsab ntawv no, kuv kuj nco txog nej hauv tus Tswv.
23Kai‑a uas kuv nrog nyob thiab nws muab nws lub tsev ua chaw rau pawg ntseeg sawvdaws pe Vajtswv nco txog nej. Elatha uas ua thawj saib xyuas txhab nyiaj hauv lub moos thiab peb tus kwv Khautha nco txog nej thiab.

Xaus lus qhuas Vajtswv

25Cia li qhuas tus uas pab tau nej nyob ruaj raws li txoj xov zoo uas kuv piav thiab raws li qhov uas kuv tshaj tawm txog Yexus Khetos, thiab raws li qhov uas nthuav tej uas muab npog cia tob tob thaum ub los lawd tshwm los. 26Tiamsis nimno twb muab tej no nthuav tshwm los rau txhua haiv neeg pom tseeb raws li tej lus uas cov xibhwb cev Vajtswv lus sau cia, yog raws li Vajtswv uas muaj txojsia nyob mus ib txhis tau hais cia kom lawv thiaj tau ntseeg thiab mloog lus. 27Thov cia Vajtswv tib leeg uas muaj tswvyim tau koob meej hauv Yexus Khetos mus ib txhis. Amee.