16

Tơlơi Pơhiăp Kơkuh Pô

1Kâo pơrơklă hiam kơ ƀing gih amai adơi ta HʼPhoibê, jing khua sang yang Sang Ơi Adai pơ plei Kegkhreai. 2Kâo rơkâo kơ ƀing gih tŭ ju̱m ñu amăng Khua Yang lăp djơ̆ kar hăng sa čô mơnuih đaŏ laih anŭn kiăng kơ djru brơi kơ ñu hơget tơlơi ñu kơƀah kiăng mơ̆ng ƀing gih, yuakơ ñu pô ăt hơmâo djru lu laih kơ arăng wơ̆t hăng kâo mơ̆n.
3Kơkuh kơ HʼPriskilla hăng Akulas, jing ƀing gơyut gơyâo mă bruă hrŏm hơbĭt hăng kâo amăng Krist Yêsu. 4Ƀing gơñu tŭ gleh tơnap laih tơlơi hơdip gơñu pô yuakơ kâo. Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơjăn kâo đôč ôh samơ̆ abih bang ƀing Sang Ơi Adai mơnuih Tuai ăt bơni kơ ƀing gơñu mơ̆n.
5Ăt pơhiăp kơkuh bĕ kơ Sang Ơi Adai pơjơnum amăng sang gơñu.
Pơhiăp kơkuh bĕ kơ gơyut kâo khăp Epainetos, jing pô đaŏ kơ Krist blung hlâo amăng kwar Asia.
6Pơhiăp kơkuh bĕ kơ HʼMari, jing pô triăng mă bruă kơ ƀing gih.
7Pơhiăp kơkuh bĕ kơ Andronikos hăng Iunias, jing ƀing djuai mơnuih kâo laih anŭn ăt jing dŏ amăng sang mơnă hrŏm hăng kâo mơ̆n. Ƀing gơñu hơmâo tơlơi hing ang biă mă amăng ƀing ding kơna pơjao laih anŭn jing ƀing đaŏ kơ Krist hlâo kơ kâo yơh.
8Pơhiăp kơkuh bĕ kơ Ampliatos, jing pô gơyut kâo khăp amăng Khua Yang.
9Pơhiăp kơkuh bĕ kơ Urbanos, gơyut ta mă bruă hrŏm amăng Krist laih anŭn Stakhus, jing gơyut kâo khăp.
10Pơhiăp kơkuh bĕ kơ Apellês, jing pô tŭ lông lăng laih anŭn tŭ pơrơklă amăng Krist.
Pơhiăp kơkuh bĕ kơ ƀing mơnuih lŏm kơ sang anŏ Aristobulos.
11Pơhiăp kơkuh bĕ kơ pô djuai mơnuih kâo Hêrôdiôn.
Pơhiăp kơkuh bĕ kơ ƀing mơnuih amăng sang anŏ Narkissos, jing pô dŏ amăng Khua Yang.
12Pơhiăp kơkuh bĕ kơ HʼTruphaina hăng HʼTruphôsa, jing ƀing mă bruă triăng amăng Khua Yang.
Pơhiăp kơkuh bĕ gơyut khăp kâo HʼPersis, jing pô arăng khăp, mă bruă triăng biă mă amăng Khua Yang.
13Pơhiăp kơkuh bĕ kơ Hruphos, jing sa pô yom hơjăn amăng Khua Yang, laih anŭn amĭ ñu ăt jing kar hăng amĭ kơ kâo mơ̆n.
14Pơhiăp kơkuh bĕ kơ Asugkritos, Phlegôn, Hermês, Patrobas, Hermês wơ̆t hăng ƀing ayŏng adơi pơkŏn hrŏm hăng ƀing gơñu.
15Pơhiăp kơkuh bĕ kơ Philologos hăng HʼIulia, Nêreus hăng amai adơi ñu, laih anŭn Olumpas hăng abih bang ƀing đaŏ jing ƀing pơjơnum hăng ƀing gơñu.
16Pơhiăp kơkuh bĕ tơdruă ƀing gih hăng sa tơlơi čum rơgoh hiam.
Abih bang Sang Ơi Adai Krist mơit tơlơi pơhiăp kơkuh kơ ƀing gih.
17Ơ ƀing ayŏng amai adơi ăh, kâo pơtrŭt pơđu̱r kơ ƀing gih kơđiăng bĕ kơ ƀing mơnuih pơkăh pơpha tơpul laih anŭn pioh khul tơlơi tơhneč ƀơi jơlan gih kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơtô pơhrăm ƀing gih hơmâo hrăm laih. Brơi kơ ƀing gih dŏ ataih hĭ bĕ mơ̆ng ƀing gơñu. 18Yuakơ ƀing mơnuih anŭn ƀu mă bruă kơ Krist Khua Yang ta ôh, samơ̆ ƀing gơñu mă bruă kơ tơlơi amoaih kluh gơñu pô. Ƀing gơñu yua boh hiăp mơmĭh tơbơr kiăng kơ pơblư̆ hĭ tơlơi pơmĭn ƀing mơnuih aka ƀu thâo phe pho. 19Ƀing đaŏ amăng djŏp anih hơmâo hơmư̆ laih kơ tơlơi tui gưt gih, tui anŭn kâo bă hăng tơlơi hơ̆k mơak yuakơ ƀing gih. Samơ̆ kâo kiăng kơ ƀing gih jing rơgơi kơ tơlơi bruă jing hiam klă laih anŭn ƀu tĕk djơ̆ kơ hơget tơlơi jing sat ƀai ôh.
20Ơi Adai tơlơi rơnŭk rơno̱m či tañ juă pơphač hĭ Satan gah yŭ kơ tơkai gih yơh.
 Rơkâo tơlơi khăp pap Khua Yang ta Yang Yêsu dŏ hrŏm hăng ƀing gih.
21Timothe, jing pô gơyut mă bruă hăng kâo, ăt mơit hiăp kơkuh kơ ƀing gih, laih anŭn ƀing djuai mơnuih kâo Lukios, Iasôn hăng Sôsipatros ăt mơit hiăp mơ̆n.
22Kâo, Tertios, jing pô čih hră anai, ăt pơhiăp kơkuh nao kơ ƀing gih amăng Khua Yang.
23Gaios, jing pô čơmah tŭ ju̱m kâo wơ̆t hăng abih ƀing sang Ơi Adai pơ anai mơ̆n, mơit hiăp kơkuh gơñu kơ ƀing gih.
 Erastos, jing pô wai dram gơnam ană plei amăng plei prŏng anŭn, laih anŭn ayŏng adơi ta Kuartos, ăt mơit hiăp kơkuh gơñu kơ ƀing gih.
24Rơkâo kơ tơlơi khăp pap Khua Yang ta Yang Yêsu Krist dŏ hrŏm hăng abih bang ƀing gih. Amen.
25Ră anai, kơ Pô dưi pơkơjăp ƀing gih yua mơ̆ng tơlơi pơthâo hiam kâo pơtô, jing tơlơi pơtô pơhaih kơ tơlơi Yang Yêsu Krist kơ abih bang mơnuih, tui hăng tơlơi pơrơđah hơgŏm yom mơyang čơdơ̆ng mơ̆ng đưm hlâo adih jing tơlơi Ơi Adai pơhơgŏm hĭ laih, 26samơ̆ ră anai Ñu pơrơđah pơthâo laih mơ̆ng hră ƀing pô pơala yua mơ̆ng tơlơi pơđar Ơi Adai hlŏng lar, kiăng kơ abih bang lŏn čar dưi đaŏ kơnang hăng tui gưt kơ Ñu, 27kơ hơjăn Ơi Adai rơgơi đôč mơ̆ng Yang Yêsu Krist yơh dưi tŭ tơlơi ang yang hlŏng lar! Amen!