1

1Kuv yog Povlauj kws yog Yexu Kheto tug tub qhe, kws raug hu lug ua tubkhai hab muab cais tsaa pav Vaajtswv txuj xuv zoo, 2yog txuj xuv zoo kws yaav thau u tub cog lug rua cov xwbfwb cev Vaajtswv lug sau ca rua huv Vaajtswv txujlug kws dawb huv. 3Txuj xuv zoo hov has txug Vaajtswv tug Tub kws saab nqaj tawv yug huv Tavi caaj ceg lug, 4tassws saab ntsuj plig kws dawb huv tub qha tshwm ntawm Vaajtswv tug fwjchim has tas nwg yog Vaajtswv tug Tub tsua qhov nwg tub sawv huv qhov tuag rov lug, yog Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv. 5Vem yog tug Yexu nuav peb txhad tau txujkev hlub hab raug tsaa ua tubkhai kuas moog coj txhua haiv tuabneeg lug ntseeg hab noog lug, vem yog saib rua nwg lub npe. 6Mej cov kuj yog cov kws raug hu lug ua Yexu Kheto le tuabneeg. 7Kuv sau rua txhua tug huv lub nroog Loo kws Vaajtswv hlub, hab yog cov kws raug hu lug ua Vaajtswv cov xuv dawb. Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog peb leej Txwv hab ntawm tug Tswv Yexu Kheto nrug nraim mej nyob.

Povlauj xaav moog tshaam lub nroog Loo

8Ua ntej nuav, kuv tuav Yexu Kheto lub npe ua kuv tug Vaajtswv tsaug txug mej suavdawg, vem mej txujkev ntseeg nrov nchaa moog thoob nplajteb. 9Vaajtswv kws kuv ua nwg teg num kawg sab kawg ntsws rua qhov kws pav txuj xuv zoo has txug nwg tug Tub, kuj ua timkhawv rua kuv tas thaus kuv thov Vaajtswv kuv ncu txug mej tsw tu ncua. 10Kuv thov has tas yog Vaajtswv pum zoo mas tej zag thaus kawg nuav kuv yuav muaj swjhawm tuaj cuag mej. 11Tsua qhov kuv xaav xaav pum mej, sub txhad tau coj tej tshaav ntuj saab ntsuj plig tuaj txhawb mej tug zug, 12hab peb ob tog ib leeg yuav txhawb ib leeg tug zug ntawm kuv hab mej txujkev ntseeg.
13Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej paub tas kuv tub npaaj sab ntau zag lawm tas kuv yuav tuaj saib mej sub kuv txhad tau sau tuabneeg lug ntseeg rua huv mej ib yaam le kuv sau huv lwm haiv tuabneeg lawm. (Lug txug nwgnuav los tseed muaj chaw khuam cheem kuv.) 14Kuv tshuav cov Kili hab lwm haiv tuabneeg, hab cov txawj ntse hab cov ruag le nuj nqes. 15Vem le nuav kuv txhad kub sab quas lug xaav pav txuj xuv zoo rua mej cov kws nyob huv lub nroog Loo hab.
16Kuv tsw txaaj muag rua txuj xuv zoo vem txuj xuv zoo hov yog Vaajtswv tug fwjchim kws cawm tau txhua tug kws ntseeg kuas dim, xub cawm cov Yutai le cawm cov Kili. 17Vem tas huv txuj xuv zoo hov txujkev ncaaj nceeg kws Vaajtswv pub txhad le tshwm tuaj, yog txujkev ncaaj nceeg kws tau lug ntawm txujkev ntseeg xwb xwb le, lawv le tub sau ca has tas, “Tug kws ncaaj nceeg yuav muaj txujsa nyob vem yog qhov kws ntseeg.”

Ib tsoom tuabneeg puavleej txhum

18Vaajtswv ua nwg txujkev npau tawg tshwm sau ntuj lug tawm tsaam txhua yaam kws tuabneeg ua phem hab tsw fwm Vaajtswv, yog cov kws pheej muab txujkev phem yuam txujkev tseeb. 19Qhov kws paub txug Vaajtswv yeej paub meej lawm vem tas Vaajtswv tub qha tshwm taag rua puab lawm. 20Txwj thaus tswm ntuj tswm teb lug, txawm yog tuabneeg tsw pum Vaajtswv zoo le caag, los Vaajtswv tug fwjchim kws nyob moog ib txhws hab qhov kws nwg yog Vaajtswv kuj tshwm meej rua huv txhua yaam kws tswm lug lawd. Yog le ntawd tuabneeg tsw muaj chaw so le. 21Txawm yog puab paub Vaajtswv los puab tsw fwm Vaajtswv lawv le tswm nyog fwm lossws ua nwg tsaug. Tassws puab tsuas xaav txug tej kws tsw muaj qaabhau hab puab lub sab ruag tsaus ntuj nti lawm. 22Puab khaav tas puab muaj tswvyim, los puab yeej ruag lawm. 23Puab muab Vaajtswv kws tsw txawj tuag tug fwjchim ci tsaa ab lug pauv tej txoov daab zoo le tuabneeg kws txawj tuag hab zoo le naag noog zoo le tej tsaj txhu hab zoo le tej tsaj kws nkaag huv aav.
24Vem le nuav Vaajtswv txhad tso puab moog ua phem ua qas lawv le puab lub sab ntshaw. Puab ib leeg ua txaaj muag rua ib leeg lub cev, 25tsua qhov puab muab txujkev tseeb kws has txug Vaajtswv lug pauv txujkev daag, hab pe tej kws Vaajtswv tswm, tsw pe tug kws tswm, yog tug kws tswm nyog qhuas moog ib txhws. Amee.
26Vem le nuav Vaajtswv txhad tso puab ua phem ua qas tsw paub txaaj muag. Tej quaspuj kuj hloov moog deev quaspuj tsw ua lawv le kws ib txwm, 27tej quasyawg los kuj ua ib yaam le ntawd. Puab kuj tseg qhov kws nrug quaspuj pw lawv le kws ib txwm, hab puab fuas quas tso ib leeg ua dev ua npua rua ib leeg, quasyawg nrug quasyawg ua tej kws txaaj muag kawg le, puab txhad tau saws lawv le puab tej kev txhum.
28Vem puab pum tas qhov kws paub Vaajtswv tsw tseem ceeb, Vaajtswv txhad tso puab muaj lub sab qas hab xyum ua tej kws tsw tswm nyog ua. 29Puab muaj txhua yaam kev phem kev limham kev ntshaw hab kev xaav ua phem puv nkaus. Puab sws khib, sws tua, sws caav sws tshe, daag ntxag, xaav phem, lig xaiv, 30xyaav luas moo, ntxub Vaajtswv, sab hlub, tsaab ua luj, khaav theeb, ntaus tswvyim ua phem, tsw noog nam txwv lug, 31tsw muaj tswvyim, tsw ua lawv le tej lug kws tub cog tseg lawd, tsw sws hlub hab tsw muaj lub sab taab ncuab. 32Txawm yog puab paub Vaajtswv txuj kevcai kws has tas txhua tug kws ua le ntawd tswm nyog raug txem tuag, los puab tsw yog ua tej hov xwb puab tseed pum zoo rua lwm tug ua hab.