2

Vajtswv txiav txim ncaj ncees

1Vim li no, neeg 'e, tsis hais koj yog leejtwg, thaum koj rau txim rau lwm tus koj tsis muaj lus daws koj tus kheej li. Rau qhov thaum koj txiav txim rau luag kuj yog koj txiav txim rau koj thiab, vim koj twb yog tus uas txiav txim rau luag los koj tseem ua ib yam li luag ua thiab. 2Peb paub tias qhov uas Vajtswv rau txim rau cov uas ua phem li ntawd kuj yog ua raws li qhov tseeb. 3Neeg 'e, thaum koj txiav txim rau cov uas ua li ntawd tiamsis koj tseem ua ib yam li lawv thiab, koj xav tias koj yuav dim qhov uas Vajtswv txiav txim lov? 4Lossis koj tseem saib tsis taus nws txojkev khuvleej thiab nws txojkev ua siab ntev thiab nws txojkev uas thev taus uas nws muaj nplua mias? Koj tsis paub tias Vajtswv txojkev hlub yuav coj kom koj ntxeev dua siab tshiab lov? 5Tiamsis vim nej lub siab tawv tsis yeem ntxeev dua siab, nej thiaj khaws txojkev npau taws rau nej rau hnub uas Vajtswv npau taws, yog hnub uas Vajtswv txiav txim ncaj tshwm plaws los. 6Rau qhov nws yuav pauj rau txhua tus raws li tej uas lawv tau ua. 7Cov uas ua siab ntev ua zoo thiab nrhiav lub koob meej thiab meej mom thiab qhov uas nyob mus ib txhis, Vajtswv yuav pub txojsia ib txhis tsis kawg rau. 8Tiamsis cov uas xam pom nws tus kheej tsis ua raws li txojkev tseeb tiamsis ua raws li txojkev phem, Vajtswv yuav npau taws thiab chim rau. 9Txojkev txom nyem thiab kev nyuaj siab yuav raug txhua tus neeg uas ua phem, yuav raug cov Yudai ua ntej li raug cov Kili. 10Tiamsis lub koob meej thiab meej mom thiab qhov uas kaj siab lug yuav raug txhua tus uas ua zoo, yuav raug cov Yudai ua ntej li raug cov Kili, 11rau qhov Vajtswv tsis xaiv leejtwg ntsej muag li.
12Txhua tus uas tsis muaj Vajtswv txoj kevcai es mus ua txhaum yuav raug puam tsuaj tsis kiam txog Vajtswv txoj kevcai ntawd. Txhua tus uas muaj Vajtswv txoj kevcai es mus ua txhaum yuav raug txiav txim raws li txoj kevcai ntawd. 13Rau qhov cov uas mloog txoj kevcai xwb tsis yog cov uas ncaj ncees rau ntawm Vajtswv lub xubntiag, tiamsis cov uas xyaum raws li txoj kevcai mas Vajtswv yuav suav tias yog cov uas ncaj ncees. 14Thaum lwm haiv neeg uas tsis muaj Vajtswv txoj kevcai muaj lub siab ua lawv lub neej raws nraim li txoj kevcai ntawd, mas txawm yog lawv tsis muaj Vajtswv txoj kevcai los lawv rov rhawv txoj kevcai rau lawv. 15Lawv ua lub neej kom pom tias txoj kevcai twb sau cia rau hauv lawv lub siab lawm, thiab lawv lub siab uas paub qhov phem qhov zoo kuj ua timkhawv, thiab lawv tej kev xav uas tej zaum yog rau txim tej zaum yog zam txim. 16Yuav zoo li ntawd rau hnub uas Vajtswv siv Yexus Khetos txiav txim rau neeg tej kev zais siab, yog raws li txoj xov zoo uas kuv piav.

Cov Yudai thiab txoj kevcai

17Yog koj hu koj tus kheej tias yog Yudai thiab vam khom txoj kevcai thiab khav txog qhov uas nrog Vajtswv sib raug zoo, 18thiab paub Vajtswv lub siab nyiam li cas thiab pom zoo tej uas tsim txiaj vim yog tau kawm hauv Vajtswv txoj kevcai, 19thiab yog koj ruaj siab tias koj yog tus coj tus neeg dig muag kev, thiab ua qhov kaj rau cov uas nyob hauv qhov tsaus ntuj, 20thiab yog tus uas qhia cov neeg ruam, ua tus uas qhia cov menyuam yaus, thiab muaj tus qauv qhia kev paub thiab qhov tseeb hauv Vajtswv txoj kevcai, 21yog li ntawd koj uas qhia lwm tus koj yuav tsis qhia koj tus kheej lov? Thaum koj qhia tias tsis txhob ua tub sab, koj tus kheej tseem ua lov? 22Koj qhia tias tsis txhob ua nkauj ua nraug, los koj tseem ua lov? Koj ntxub tej dab mlom los koj tseem lws tej tsev pe dab lov? 23Koj khav txog Vajtswv txoj kevcai, los koj tseem saib tsis taus Vajtswv vim yog ua txhaum txoj kevcai lov? 24Muaj lus sau cia tias, “Lwm haiv neeg hais lus tuam mom Vajtswv lub npe vim yog tim nej.”
25Yog nej xyaum raws li txoj kevcai, qhov uas ua kevcai txiav kuj muaj qabhau tiag, tiamsis yog nej tsis ua raws li txoj kevcai qhov uas nej ua kevcai txiav ntawd kuj zoo li nej tsis tau ua kiag li. 26Vim li no yog tus uas tsis ua kevcai txiav tseem xyaum raws li tej nqes hauv txoj kevcai, mas qhov uas nws tsis ua kevcai txiav ntawd yuav suav tau tias nws twb ua kevcai txiav lawm los tsis yog? 27Tus uas tsis ua kevcai txiav ntawm lub cev nqaij tiamsis nws xyaum raws nraim txoj kevcai, nws yuav txiav txim rau koj uas muaj txoj kevcai sau cia thiab tau ua kevcai txiav lawm tiamsis tseem tsis ua raws li txoj kevcai ntawd. 28Tus tseem Yudai tsis yog tus uas ua sab nraud xwb, thiab qhov uas ua kevcai txiav tiag tiag tsis yog ua sab nraum daim tawv xwb. 29Tus tseem Yudai tiag yog tus uas ua sab hauv, thiab qhov uas ua kevcai txiav tiag yog qhov uas ua hauv lub siab, raws li Vaj Ntsuj Plig tsis yog raws li txoj kevcai uas sau cia. Tus uas ua li ntawd neeg tsis qhuas, tiamsis Vajtswv qhuas.