2

Vajtswv Yog Tus Txiav Txim Ncaj Ncees

1Nej xav hais tias nej muaj cuabkav txiav txim rau lwm tus no los? Yog nej txiav txim rau lwm tus, nej yuav tsis muaj lus Hais Daws nej zaj. Thaum nej txiav txim rau lwm tus, yog nej txiav txim rau nej ntag, rau qhov nej twb ua txhaum ib yam li lwm tus thiab. 2Peb paub hais tias qhov uas Vajtswv txiav txim rau cov neeg uas ua tej kev phem no nws yeej ua yog lawm. 3Nej txiav txim rau lwm tu, tiamsis nej tseem ua txhaum ib yam li lawv thiab, nej xav hais tias nej yuav khiav dim Vajtswv txojkev txiav txim no los? 4Lossis yog nej tuam mom Vajtswv txiaj ntsig, qhov uas Vajtswv ua siab dawb siab zoo thiab ua siab ntev rau nej. Nej yeej paub hais tias qhov uas Vajtswv ua siab dawb siab zoo rau nej yog nws xav kom nej tso nej tej kev txhaum tseg. 5Tiamsis qhov uas nej tawv ncauj thiab tsis kam tso nej tej kev txhaum tseg yog nej ua kom Vajtswv chim thiab txiav txim rau nej. Hnub uas Vajtswv txiav txim ncaj ncees, nws yuav txiav txim hnyav rau nej. 6Rau qhov Vajtswv yuav muab nqi zog rau txhua tus raws li tes haujlwm uas nws tau ua los lawm. 7Vajtswv yuav muab txojsia ntev dhawv mus ibtxhis rau cov neeg uas muaj lub siab ntev thiab niaj hnub ua zoo; thiab xav kom Vajtswv pub koob hmoov rau lawv, qhuas lawv thiab pub txojsia uas tsis txawj tuag rau lawv. 8Vajtswv yuav chim thiab npautaws rau cov neeg uas ua raws li lawv lub siab nyiam, lawv tsis nyiam qhov tseeb, tiamsis lawv nyiam kev phem kev qias xwb. 9Txhua tus neeg uas ua phem ua qias yuav raug kev txomnyem thiab nyuaj siab, cov Yudais yuav xub raug ua ntej, tom qab ntawd yog lwm Haivneeg. 10Tiamsis Vajtswv yuav foom koob hmoov, pub tshwjchim thiab kev kaj siab lug rau txhua tus uas ua zoo, yuav xub pub rau cov Yudais, tom qab ntawd yog pub rau lwm Haivneeg. 11Rau qhov Vajtswv yeej txiav txim rau txhua tus ib yam nkaus.
12Lwm Haivneeg yeej tsis muaj Mauxes txoj Kevcai, tiamsis lawv yuav raug puastsuaj, vim lawv ua txhaum. Cov Yudas muaj Mauxes txoj kevcai los lawv yuav raug txiav txim, vim lawv ua txhaum txoj kevcai ntawd. 13Rau qhov Vajtswv tsis suav hais tias cov neeg uas hnov Vajtswv txoj Kevcai yog cov uas ncaj ncees, tiamsis cov neeg uas ua raws li Vajtswv txoj Kevcai thiaj yog cov neeg ncaj ncees. 14Lwm Haivneeg yeej tsis muaj Vajtswv txoj Kevcai, tiamsis tej uas lawv ua lawv ua raws li txoj Kevcai ntawd qhia; txawm yog lawv tsis muaj Vajtswv txoj Kevcai los lawv yeej muaj ib txoj Kevcai nyob hauv lawv lub siab. 15Qhov uas lawv paub ua zoo ntawd qhia hais tias lawv yeej muaj Vajtswv txoj Kevcai nyob hauv lawv lub siab. Lawv lub siab uas paub qhov phem qhov zoo yuav qhia qhov tseeb rau lawv; qee zaus lawv lub siab qhia hais tias lawv ua txhaum, thiab qee zaus lawv lub siab qhia hais tias lawv ua zoo lawm. 16Thaum txog hnub uas Vajtswv txiav txim, Vajtswv yuav kom Yexus Khetos muab tej uas neeg lub siab xav nraim nkoos nthuav tawm los raws li Txojmoo Zoo uas kuv twb qhia lawm.

Cov Neeg Yudais thiab Txoj Kevcai

17Nej hais tias, nej yog neeg Yudais; nej cia siab rau Vajtswv txoj Kevcai thiab nej khav hais tias nej nrog Vajtswv sib raug zoo; 18nej yeej paub tej uas Vajtswv xav kom nej ua, thiab nej paub qhov phem qhov zoo, rau qhov Vajtswv txoj Kevcai twb qhia rau nej lawm; 19yog nej paub hais tias nej yog cov uas coj cov neeg digmuag kev, thiab yog lub teeb uas ci pom kev rau cov neeg uas nyob hauv qhov tsaus ntuj, 20thiab nej yog cov uas qhia cov ruam, yog cov xibhwb uas qhia cov menyuam yaus, nej muaj kev txawj ntse thiab paub Vajtswv txoj Kevcai uas yog qhov tseeb, 21nej cov uas qhia lwm tus, ua li cas nej tsis qhia nej? Nej qhia hais tias, “Tsis txhob ua tubsab,” tiamsis puas yog nej twb ua tubsab lawm? 22Nej hais tias, “Tsis txhob deev luag pojniam lossis luag txiv,” tiamsis puas yog nej twb deev lawm? Nej tsis nyiam pe mlom, tiamsis puas yog nej nyiag tej nyiaj tej kub hauv tej tsev teev mlom? 23Nej khav hais tias nej muaj Vajtswv txoj Kevcai, tiamsis puas yog nej tsis coj raws li txoj Kevcai ntawd ua rau Vajtswv poob ntsejmuag? 24Vajtswv txojlus hais tias, “Twb yog vim nej cov neeg Yudais, lwm Haivneeg thiaj thuam Vajtswv lub npe.”
25Yog nej ua raws li Vajtswv txoj Kevcai, qhov uas nej ua kevcai txiav thiaj tseemceeb; tiamsis yog nej tsis ua raws li Vajtswv txoj Kevcai qhia, nej zoo ib yam li tus uas tsis tau ua kevcai txiav. 26Yog lwm Haivneeg uas tsis tau ua kevcai txiav muaj ib tug coj raws li Vajtswv txoj Kevcai qhia, qhov uas nws tsis tau ua kevcai txiav ntawd, Vajtswv puas suav hais tias nws tsis ua kevcai txiav? 27Lwm Haivneeg uas tsis ua kevcai txiav ntawm nqaij tawv, tiamsis yog lawv ua raws li Vajtswv txoj Kevcai qhia lawv yuav txiav txim rau nej cov uas ua kevcai txiav raws li twb muaj lus sau tseg lawm, rau qhov nej tsis ua raws li Vajtswv txoj Kevcai. 28Rau qho tus uas yog neeg Yudais tiag, yog tus uas muaj lub siab tshiab thiab tus uas kevcai txiav tiag, tsis yog tus uas ua kevcai txiav ntawm nqaij tawv xwb. 29Tus uas yog neeg Yudais tiag yog tus uas muaj lub siab tshiab, thiab tus uas ua kevcai txiav tiag, yog tus uas ua raws li Vajtswv tus Ntsujplig qhia. Txawm yog neeg tsis qhuas tus uas muaj lub siab tshiab los Vajtswv qhuas tus ntawd.