2

Tin-Hungh Oix Siemv Dauh dauh Mienh Nyei Zuiz

1Mienh muoz aac, hnangv naaic, maiv gunv meih dongh haaix dauh, meih dingc zoux naaiv nyungc sic nyei mienh nyei zuiz, meih maiv lamh jaiv sin aqv. Meih hnangv haaix nor dingc mienh nyei zuiz, meih ziouc dingc ganh nyei zuiz, weic zuqc meih zoux nyei caux ninh mbuo zoux nyei se fih hnangv nyei. 2Mbuo hiuv duqv Tin-Hungh dingc zoux wuov nyungc sic nyei mienh maaih zuiz se horpc nyei. 3Mienh muoz aac, meih dingc mienh nyei zuiz mv baac meih yaac hnangv ninh mbuo nor zoux dorngc. Meih hnamv meih haih biaux duqv ndutv, maiv zuqc Tin-Hungh dingc meih nyei zuiz fai? 4Tin-Hungh nyei en jaaix haic, ninh yaac hnyouv ndaauv, maaih noic, mv baac meih mangc piex fai? Meih maiv hiuv duqv se Tin-Hungh nyei en oix dorh meih goiv hnyouv fai?
5Mv baac meih nyei hnyouv ngaengc, maiv kangv goiv. Zuov taux Tin-Hungh biux mengh ninh nouz mienh nyei zuiz, dongh ninh baengh fim nyei siemv zuiz wuov hnoi, meih ziouc zuqc dingc gauh hniev. 6Weic zuqc Tin-Hungh oix ziux mouz laanh mienh zoux nyei sic winh bun ninh mbuo. 7Maaih deix mienh zanc-zanc longc hnyouv zoux kuv sic, lorz yiem Tin-Hungh daaih nyei njang-laangc, oix ninh taaih yaac bun maiv haih zitc nyei maengc. Dongh naaiv nyungc mienh Tin-Hungh oix ceix yietc liuz nyei maengc bun ninh mbuo. 8Mv baac kungx douh ganh duqv longx, ngaengc zien leiz, zoux waaic sic wuov deix, Tin-Hungh ziouc qiex jiez, nouz haic ninh mbuo. 9Dauh dauh zoux orqv nyei baamh mienh zungv oix zuqc buangh kouv nyei naanc zingh. Yiutai Mienh zuqc ndaangc, Janx zuqc nqa'haav. 10Mv baac dongh zoux longx nyei mienh, Tin-Hungh oix bun njang-laangc, oix taaih, yaac oix bun baengh orn ninh mbuo. Bun Yiutai Mienh ndaangc, nqa'haav bun Janx, 11weic zuqc Tin-Hungh maiv mangc haaix dauh nyei hmien.
12Janx maiv maaih Mose nyei leiz-latc. Ninh mbuo baamz zuiz ninh mbuo zuqc mietc mv baac maiv zeiz leiz-latc dingc. Yiutai Mienh maaih Mose nyei leiz-latc. Ninh mbuo baamz zuiz, ziouc ziux leiz-latc zuqc dingc zuiz. 13Maiv zeiz mienh haiz liuz leiz-latc ziouc haih duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv. Kungx dongh ei jienv leiz-latc zoux wuov deix hnangv duqv caux ninh horpc hnyouv. 14Janx maiv maaih Mose nyei leiz-latc. Mv baac se gorngv ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv hnamv cuotv daaih zoux horpc leiz-latc, maiv gunv ninh mbuo maiv maaih leiz-latc, ninh mbuo ganh se zoux ninh mbuo ganh nyei leiz-latc. 15Ninh mbuo zoux nyei sic bun cing leiz-latc fiev jienv ninh mbuo nyei hnyouv aqv. Ninh mbuo nyei hnyouv bun ninh mbuo hiuv duqv ninh mbuo zoux horpc fai maiv horpc. Maaih ziangh hoc hnyouv gox ninh mbuo, maaih ziangh hoc bun ninh mbuo hiuv duqv zoux duqv horpc. 16Ziux yie zunh nyei kuv fienx, taux siemv nyei hnoi, Tin-Hungh oix longc Giduc Yesu hnangv naaiv nor siemv mienh gem jienv nyei sic.

Leiz-Latc Hnangv Haaix Nor Tengx Yiutai Mienh

17Meih ganh ni? Meih gorngv meih zoux Yiutai Mienh yaac kaux leiz-latc. Meih bungx waac-maux gorngv ganh gauh hiuv duqv Tin-Hungh, 18yaac hiuv duqv Tin-Hungh oix meih hnangv haaix nor zoux. Meih yaac gorngv meih hoqc jiex leiz-latc cingx daaih hiuv duqv zoux haaix nyungc gauh horpc jiex. 19Meih yaac sienx meih haih ken m'zing maengh nyei mienh, yaac zoux njang bun yiem hmuangx nyei mienh buatc, 20meih haih njaaux hngongx nyei mienh, yaac zoux fin-saeng njaaux fu'jueiv, weic zuqc meih maaih Mose nyei leiz-latc. Yiem leiz-latc maaih wuonh zaang caux zien leiz.
21Hnangv naaic, meih njaaux mienh, zoux haaix nyungc maiv njaaux meih ganh? Meih zunh mbuox mienh, “Maiv dungx zoux zaqc.” Daaux nzuonx meih ganh zoux zaqc fai? 22Meih gorngv, “Maiv dungx hienx auv hienx nqox.” Meih ganh hienx nyei fai? Meih nzorng miuc-fangx mv baac meih nimc miuc-biauv nyei ga'naaiv fai? 23Meih bungx waac-maux gorngv meih maaih Tin-Hungh nyei leiz-latc, mv baac meih baamz leiz-latc ki Tin-Hungh fai? 24Ging-Sou fiev jienv gorngv, “Laaix meih mbuo Yiutai Mienh, Janx cingx daaih ki Tin-Hungh.”
25Se gorngv meih ei jienv leiz-latc zoux, meih ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ ziouc maaih lamh longc nyei. Mv baac meih baamz leiz-latc nor, meih jiex liuz gaatv nyei leiz yaac maiv lamh longc. 26Se gorngv Janx maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz mv baac ei jienv leiz-latc zoux nor, Tin-Hungh oix funx ninh se hnangv jiex gaatv nyei leiz maiv zeiz? 27Maiv jiex gaatv nyei leiz mv baac ei jienv leiz-latc zoux nyei mienh ziouc dingc meih mbuo nyei zuiz, dongh maaih leiz-latc fiev jienv, yaac jiex gaatv nyei leiz, mv baac corc baamz leiz-latc nyei mienh.
28Zien-zien Yiutai Mienh se maiv zeiz kungx ei beih zaangc funx. Zien jiex gaatv nyei leiz yaac maiv zeiz kungx ei sin gaatv hnangv. 29Zien-zien Yiutai Mienh se dongh yiem hnyouv gu'nyuoz zoux nyei. Ninh nyei hnyouv jiex gaatv nyei leiz. Naaiv se Singx Lingh zoux nyei gong, maiv zeiz leiz-latc zoux. Naaiv nyungc mienh, baamh mienh maiv ceng, mv baac Tin-Hungh ceng.