2

Klei Aê Diê Phat Kđi

1Kyuanăn, Ơ mnuih, măng ai hlei ih jing, tơdah ih phat kđi arăng, ih amâo dưi mgang ih pô ôh. Kyuadah êjai ih phat kđi arăng, ih bi kmhal ih pô yơh; kyuadah ih jing pô phat kđi ƀiădah ngă msĕ. 2Drei thâo klei Aê Diê phat kđi kơ phung ngă soh msĕ snăn jing djŏ. 3Ơ mnuih, tơdah ih phat kđi phung ngă soh snăn ƀiădah ih pô ăt ngă msĕ, ih mĭn ih srăng tlaih kơ klei Aê Diê phat kđi hĕ? 4Amâodah ih amâo uêñ hĕ kơ Aê Diê mdrŏng hŏng klei jăk, klei thâo pap, leh anăn klei gĭr? Ih amâo thâo hĕ klei jăk Aê Diê čiăng atăt ih kơ klei kmhal kơ klei soh? 5Ƀiădah hŏng ai tiê khăng ih amâo thâo kmhal kơ klei soh ôh, ih mkăm klei ngêñ srăng truh kơ ih pô ti hruê klei ngêñ, tơdah klei Aê Diê phat kđi kpă srăng bi êdah. 6Kyuadah Aê Diê srăng bi wĭt kơ grăp čô mnuih tui si bruă ñu ngă. 7Aê Diê srăng brei klei hdĭp hlŏng lar kơ phung gĭr ngă klei jăk nanao, duah klei guh kơang, klei mpŭ, leh anăn klei amâo thâo djiê. 8Ƀiădah Ñu srăng brei klei ngêñ leh anăn klei ăl kơ phung mĭn kơ pô, amâo gưt ôh kơ klei sĭt nik, ƀiădah gưt klei wê. 9Srăng mâo klei knap mñai leh anăn klei rŭng răng kơ grăp čô mnuih ngă klei ƀai, kơ phung Yuđa êlâo leh anăn wăt kơ phung Grĕk mơh. 10Ƀiădah srăng mâo klei guh kơang, klei mpŭ, leh anăn klei êđăp ênang kơ grăp čô mnuih ngă klei jăk, kơ phung Yuđa êlâo leh anăn wăt kơ phung Grĕk mơh. 11Kyuadah Aê Diê amâo dlăng mnuih ti êngao ôh.
12Jih jang hlei pô ngă soh leh ti êngao klei bhiăn, msĕ mơh srăng rai tuč ti êngao klei bhiăn. Leh anăn jih jang hlei pô ngă soh leh ti gŭ klei bhiăn, klei bhiăn anăn srăng phat kđi ñu. 13Kyuadah amâo djŏ ôh phung hmư̆ klei bhiăn jing kpă ti anăp Aê Diê, ƀiădah phung gưt klei bhiăn srăng mâo klei yap kpă. 14Bi phung tue amâo mâo klei bhiăn ôh, tơdah diñu mưng ngă tui si klei bhiăn mtă, diñu mjing klei bhiăn kơ diñu pô, wăt tơdah diñu amâo mâo klei bhiăn dưn. 15Diñu bi êdah ya bruă klei bhiăn mtă, arăng čih leh hlăm ai tiê diñu, êjai ai tiê kpă diñu msĕ mơh hưn bi sĭt, leh anăn klei mĭn diñu tăp năng kčŭt kơ diñu tăp năng mgang diñu. 16Klei anăn srăng bi êdah ti hruê Aê Diê phat kđi hŏng Yêsu Krist jih jang bruă hgăm mnuih ngă, tui si klei mrâo mrang jăk kâo mtô.

Phung Yuđa leh anăn Klei Bhiăn

17Bi ih, ih yap ih pô sa čô Yuđa leh anăn knang kơ klei bhiăn, bi mni kơ ih pô kyua Aê Diê ih, 18thâo klei Ñu čiăng, leh anăn tŭ ya klei jing jăk, kyuadah klei bhiăn bi hriăm ih leh, 19leh anăn tơdah ih thâo sĭt ih jing pô atăt gai phung bum ală, jing klei mngač kơ phung dôk hlăm klei mmăt, 20pô bi hriăm phung mluk, pô mtô kơ phung hđeh, ih mâo hlăm klei bhiăn jih klei čih kơ klei thâo săng leh anăn kơ klei sĭt — 21snăn, Ơ pô mtô kơ arăng, ih amâo srăng mtô kơ ih pô hĕ? Êjai ih mtô đăm tlĕ ôh, bi ih, ih tlĕ! 22Ih mtô đăm brei arăng tlĕ piu ôh, bi ih, ih tlĕ piu mơ̆? Ih bi êmut kơ rup yang, bi ih, ih mmiă mă dŏ dô mơ̆ng sang yang mơ̆? 23Ih bi mni kơ ih pô kyua klei bhiăn, bi ih, ih bi hêñ Aê Diê hŏng klei ih gao klei bhiăn mơ̆? 24Kyuadah tui si klei čih leh, “Kyua diih yơh phung tue blŭ dlao wač kơ anăn Aê Diê.”
25Sĭt nik klei khăt klĭt jing yuôm tơdah ih gưt klei bhiăn; ƀiădah tơdah ih gao klei bhiăn, klei khăt klĭt ih jing msĕ si amâo tuôm khăt klĭt ôh. 26Snăn tơdah mnuih ka khăt klĭt ôh gưt ya klei bhiăn mtô, amâo djŏ hĕ Aê Diê srăng yap klei ñu ka khăt klĭt msĕ si khăt klĭt leh? 27Snăn phung amâo mâo khăt klĭt tui si kđeh ƀiădah gưt klei bhiăn srăng phat kđi ih, pô mâo hră klei bhiăn leh anăn klei khăt klĭt ƀiădah gao klei bhiăn. 28Kyuadah arăng amâo jing ôh sa čô Yuđa sĭt tui si klei bi êdah ti êngao, leh anăn klei khăt klĭt sĭt kăn djŏ rei klei ngă ti êngao hlăm asei mlei. 29Ƀiădah arăng jing sa čô Yuđa sĭt tui si jing hlăm lam, leh anăn klei khăt klĭt sĭt arăng ngă hlăm ai tiê, hlăm mngăt, amâo djŏ ti asei mlei ôh. Sa čô Yuđa msĕ snăn mâo klei bi mni mơ̆ng Aê Diê, amâo djŏ mơ̆ng mnuih ôh.