3

1Yog li ntawd cov Yudai tsim txiaj dua lwm tus li cas? Qhov uas ua kevcai txiav muaj qabhau dabtsi? 2Muaj qabhau txhua yam. Qhov ib, muab Vajtswv tej lus cob rau cov Yudai tuav. 3Txawm yog muaj qee leej ua tsis ncaj los qhov uas lawv ua tsis ncaj ntawd yuav rhuav Vajtswv txojkev ncaj lov? 4Tsis tau li. Txawm yog neeg txhua tus dag kuj thov cia Vajtswv ua tus tseeb, raws li uas sau cia hais tias,
  “kom thiaj pom tias
   koj ncaj ncees hauv koj tej lus,
   thiab kov yeej rau thaum koj txiav txim.”
5Tiamsis yog peb tej kev phem ua rau Vajtswv txojkev ncaj ncees tshwm los, peb yuav hais li cas? Peb yuav hais tias qhov uas Vajtswv npau taws tshwm rau peb, yog nws ua tsis ncaj lov? (Kuv hais raws li neeg hais xwb.) 6Tsis yog li, rau qhov yog hais tias zoo li ntawd Vajtswv yuav txiav txim rau lub ntiajteb tau li cas? 7Yog Vajtswv txojkev tseeb tshwm los vim yog qhov uas kuv dag kuj ua rau Vajtswv tau koob meej ntau heev lawm, ua li cas kuv tseem yuav raug txiav txim zoo li tus uas muaj txim? 8Thiab ua cas peb tsis ua qhov phem xwv qhov zoo thiaj tshwm tuaj? Raws li muaj qee leej xyav peb hais tias peb hais li ntawd. Cov neeg uas hais li no raug txim kuj yog ua ncaj lawm.

Tsis muaj neeg ncaj ncees kiag li

9Yog li ntawd yuav hais li cas? Peb cov Yudai zoo dua lov? Tsis yog kiag li, vim tias kuv twb qhia tseeb tias neeg txhua tus tsis hais cov Yudai thiab cov Kili puavleej nyob hauv txoj qab kev txhaum. 10Raws li twb sau cia hais tias,
  “Tsis muaj ib tug ncaj ncees,
   tsis muaj ib tug kiag li.
  11Tsis muaj ib tug nkag siab,
   tsis muaj ib tug nrhiav Vajtswv.
  12Lawv txhua tus yuam kev tag,
   thiab lawv phem tag huvsi ib yam nkaus,
   tsis muaj ib tug ua zoo, tsis muaj kiag li.”
  13“Lawv lub caj pas
   yog lub qhov ntxa uas qheb lug,
  lawv siv lawv tus nplaig dag ntxias.”
   “Taug nab nyob ntawm lawv daim tawv ncauj.”
  14“Tej lus tsawm foom thiab tej lus lwj siab
   puv nkaus hauv lawv lub qhov ncauj.”
  15“Lawv txhais kotaw dhia mus
   ua rau nqaij ntuag ntshav nrog,
  16txojkev uas lawv mus
   muaj kev puam tsuaj thiab kev txom nyem,
  17thiab lawv tsis paub txojkev hum xeeb.”
  18“Lawv tsis paub ntshai Vajtswv kiag li”
19Peb paub tias Vajtswv txoj kevcai hais li cas, kuj yog hais rau cov uas nyob hauv txoj kevcai ntawd, xwv txhua tus lub qhov ncauj thiaj tsis muaj lus teb li thiab tag nrho lub ntiajteb yuav raug Vajtswv txiav txim. 20Vim qhov uas xyaum raws li txoj kevcai, Vajtswv tsis pom muaj ib tug twg yuav raug suav tias ncaj ncees, rau qhov txoj kevcai ntawd qhia kom peb paub txog lub txim xwb.

Kev ncaj ncees los ntawm txojkev ntseeg

21Tiamsis nimno txojkev ncaj ncees uas Vajtswv pub tshwm los tsis yog vim coj raws li txoj kevcai, tiamsis txoj kevcai thiab cov xibhwb cev Vajtswv lus tseem ua timkhawv rau txojkev ncaj ncees ntawd. 22Txojkev ncaj ncees uas Vajtswv pub vim yog ntseeg Yexus Khetos, yog pub rau txhua tus uas ntseeg, tsis suav tias ib leeg txawv ib leeg, 23rau qhov txhua tus puavleej muaj txim thiab poob ntawm Vajtswv lub hwjchim ci ntsa iab lawm, 24tiamsis Vajtswv muaj txojkev hlub thiaj pub dawb rau lawv ua tau tus ncaj ncees vim qhov uas Yexus Khetos txhiv lawv dim lub txim. 25Vajtswv tsa Yexus ua tus uas muab Yexus cov ntshav ntxuav txhua tus uas ntseeg lub txim. Tej no thiaj ua kom pom txojkev ncaj ncees uas Vajtswv pub vim nws ua siab ntev tsis rau txim rau tej kev txhaum uas ua los lawd, 26kom thiaj ua nws txojkev ncaj ncees tshwm rau cov neeg tiam no thiab qhia tias nws yog tus ncaj ncees thiab suav tias tus uas ntseeg Yexus yog tus ncaj ncees.
27Yog li no peb yuav khav tau li cas? Khav tsis tau kiag li. Yuav ua raws li txoj kevcai twg? Yuav ua raws txoj kevcai xyaum zoo lov? Tsis tau li. Yuav tsum ua raws li txojkev ntseeg xwb. 28Peb paub tias neeg raug suav tias ncaj ncees yog vim nws ntseeg tsis yog qhov uas nws xyaum raws li txoj kevcai. 29Vajtswv tsuas yog cov Yudai tus Vajtswv xwb lov? Nws tsis yog lwm haiv neeg tus Vajtswv thiab lov? Nws yeej yog lwm haiv neeg tus Vajtswv thiab, 30rau qhov Vajtswv yog tib tug Vajtswv thiab nws suav tias tus uas ua kevcai txiav thiab tus uas tsis tau ua puavleej ncaj ncees ib yam nkaus vim qhov uas ntseeg. 31Yog li ntawd peb muab txojkev ntseeg no rhuav txoj kevcai lov? Tsis tau li. Peb yeej tuav rawv txoj kevcai.