3

Tơlơi Tŏng Ten Ơi Adai

1Tui anŭn, hơget hơmâo tơlơi tŭ yua tơdah jing sa čô Yehudah, ƀôdah hơget hơmâo nua yom tơdah tŭ tơlơi khăt klĭ lĕ? 2Sĭt yom pơphan soh sel yơh amăng rĭm hơdră jơlan! Blung hlâo kơ abih bang, Ơi Adai hơmâo jao brơi laih boh hiăp Ñu kơ ƀing Yehudah kiăng kơ čih hăng răk wai.
3Hiư̆m pă, tơdah đơđa mơnuih ƀu đaŏ kơnang ôh lĕ? Hiư̆m pă, tơlơi ƀing gơñu kơƀah hĭ tơlơi đaŏ kơnang anŭn či ngă kơ tơlơi tŏng ten Ơi Adai jing hĭ đôč đač hă? 4Sĭt ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! Brơi bĕ Ơi Adai jing sĭt laih anŭn rĭm čô mơnuih jing mơnuih ƀlŏr. Tui hăng hră arăng hơmâo čih laih tui anai,
  “Tui anŭn, Ih jing djơ̆ tơpă yơh tơdang Ih phat kơđi kơ kâo,
   laih anŭn Ih jing kơjăp dơnơ̆ng yơh tơdang Ih phat kơđi kơ kâo.”
5Samơ̆ tơdah tơlơi ƀu tơpă hơnơ̆ng ta pơrơđah tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai jing rơđah rơđo̱ng hloh, tui anŭn hơget tơlơi ƀing ta či laĭ lĕ? Hiư̆m pă, anŭn jing Ơi Adai ƀu tơpă hơnơ̆ng yơh tơdang Ñu brơi rai tơlơi hil Ñu ƀơi ƀing ta hă? Kâo hlak yua tơlơi pơrơjăh mơnuih mơnam yơh anai. 6Sĭt ƀu djơ̆ ôh! Tơdah Ơi Adai ƀu jing tơpă hơnơ̆ng ôh, hiư̆m pă Ñu dưi phat kơđi kơ lŏn tơnah lĕ? 7Năng ai hơmâo đơđa mơnuih pơrơjăh tui anai, “Tơdah tơlơi hơdip hơdơ̆ng soh sat kâo pơtơbiă rai tơlơi sĭt Ơi Adai laih anŭn pơthim rai tơlơi ang yang Ñu lu hloh, tui anŭn yua hơget kâo ăt tŭ tơlơi phat kơđi jing sa čô mơnuih soh lĕ?” 8Yua hơget ƀu laĭ, tui hăng ƀing arăng pơhiăp pơruai rơkŭt sat kơ ƀing gơmơi laih anŭn đơđa mơnuih phŏng kơ ƀing gơmơi pơhiăp kơ tơlơi sat anŭn, tui anai, “Brơi kơ ƀing ta ngă tơlơi sat ƀai bĕ kiăng kơ pơtơbiă rai tơlơi hiam klă” lĕ? Tơlơi klă̱ kơđi ƀing gơñu tŭ jing năng lăp biă mă yơh.

Ƀu Hơmâo Hlơi Pô Ôh Jing Tơpă Hơnơ̆ng

9Tui anŭn, hơget tơlơi ƀing ta či klah čŭn lĕ? Djơ̆ mơ̆ ƀing ta, jing ƀing Yehudah, hiam klă hloh kơ ƀing Tuai hă? Sĭt ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! Ƀing gơmơi hơmâo pơrơđah laih kơ tơlơi ƀing mơnuih Yehudah hăng ƀing mơnuih Tuai, abih bang le̱ng kơ dŏ gah yŭ tơlơi soh soh sel yơh. 10Tui hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai,
  “Ƀu hơmâo hlơi pô tơpă hơnơ̆ng ôh, wơ̆t tơdah kơnơ̆ng sa čô đôč ăt kŏn hơmâo lơi.
  11Ƀu hơmâo hlơi pô thâo hluh ôh,
   kŏn hơmâo hlơi pô lơi hơduah sem Ơi Adai.
  12Samơ̆ abih bang ƀing gơñu hơmâo nao hĭ jrôk jơlan laih,
   abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ jing hĭ đôč đač yơh.
  Ƀu hơmâo ôh hlơi pô amăng ƀing gơñu ngă tơlơi djơ̆ hiam,
   wơ̆t tơdah kơnơ̆ng sa čô đôč ăt kŏn hơmâo lơi.”
  13“Đŏk gơñu pơhaih tơlơi sat ƀai hrup hăng sa boh pơsat pŏk kơhư ƀâo brŭ,
   laih anŭn jơlah gơñu pơhiăp bă hăng tơlơi pơhưč plư yơh.”
  “Boh hiăp tơƀông bah gơñu hrup hăng ia bi̱h ala tơpơ̆ng yơh.”
  14“Amăng bah gơñu bă hăng hơdôm tơlơi hơtŏm păh laih anŭn tơlơi ruă phĭ̱.”
  15“Tơkai gơñu tañ biă mă kiăng kơ pơdjai mơnuih.
  16Pơpă anih ƀing gơñu nao, ƀing gơñu pioh glaĭ tơlơi rŭng răng hăng tơlơi răm rai yơh,
  17laih anŭn jơlan rơnŭk rơno̱m ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh.”
  18“Amăng tơlơi pơmĭn gơñu pô, ƀing gơñu ƀu hơmâo tơhơnal tơlơi kiăng huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai ôh.”
19Ră anai, ƀing ta thâo krăn yơh kơ tơlơi hơget tơlơi juăt pơtă, ñu pơtă kơ ƀing hlơi pô dŏ gah yŭ tơlơi juăt yơh, kiăng kơ rĭm amăng bah dưi dŏ rơiăt laih anŭn abih bang mơnuih lŏn tơnah lăp tŭ tơlơi phat kơđi Ơi Adai yơh. 20Hơnŭn yơh, ƀu hơmâo hlơi pô ôh jing tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Ñu yua mơ̆ng ngă tui tơlơi juăt. Hloh kơ anŭn dơ̆ng, yua mơ̆ng tơlơi juăt yơh ƀing ta thâo krăn ƀing ta soh biă mă.

Tơlơi Tơpă Hơnơ̆ng Yua Mơ̆ng Tơlơi Đaŏ Kơnang

21Samơ̆ ră anai, rơngiao mơ̆ng tơlơi juăt, Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih hơdră jơlan kiăng kơ pơtơpă brơi kơ mơnuih mơnam tui hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu. Anŭn yơh jing Tơlơi Juăt hăng Hră Ƀing Pô Pơala hơmâo ngă gơ̆ng jơlan laih. 22Tơlơi tơpă hơnơ̆ng anŭn mơ̆ng Ơi Adai tơbiă rai mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu Krist, jing tơlơi pha brơi kơ abih bang hlơi pô đaŏ kơnang yơh. Ƀu hơmâo tơlơi phara phara ôh tơdang Ñu ngă kơ rĭm čô mơnuih, 23yuakơ abih bang mơnuih mơnam le̱ng kơ ngă soh laih, laih anŭn kơƀah hĭ tơlơi ang yang Ơi Adai, 24laih anŭn dưi tŭ tơlơi yap tơpă hơnơ̆ng rơngai yua mơ̆ng tơlơi khăp pap Ñu mơ̆ng tơlơi song mă tơbiă rai mơ̆ng Krist Yêsu yơh. 25Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih Ñu ƀơi anăp mơnuih jing kar hăng gơnam pơyơr pơsăn drơi pơala brơi kơ ƀing ta kiăng kơ kla brơi kơ tơlơi soh ta, jing tơlơi ƀing ta dưi tŭ mă mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang kơ drah Ñu. Ơi Adai ngă tui anŭn kiăng kơ pơrơđah tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu yuakơ tơlơi ư̆ añ Ñu, Ñu pơrơgao hĭ tơlơi soh ta jing tơlơi ƀing ta hơmâo ngă laih hlâo. 26Anŭn jing Ñu ngă tơlơi anŭn kiăng pơrơđah tơlơi djơ̆ tơpă Ñu amăng rơnŭk tă anai, kiăng kơ jing djơ̆ tơpă laih anŭn Pô yap tơpă hơnơ̆ng kơ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu yơh.
27Tui anŭn, pơpă tơlơi či pơang pô lĕ? Ƀu hơmâo ôh. Hơget tơhơnal tơlơi phŭn kiăng kơ pơang lĕ? Yuakơ gưt tui tơlơi juăt hă? Ƀu djơ̆ ôh, samơ̆ yuakơ tơlơi đaŏ kơnang anŭn yơh. 28Yuakơ ƀing ta klah čŭn tui anai: Sa čô mơnuih tŭ yap tơpă hơnơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang rơngiao mơ̆ng tơlơi tui gưt kơ tơlơi juăt yơh. 29Hiư̆m ngă, Ơi Adai kơnơ̆ng jing Ơi Adai kơ ƀing Yehudah đôč hă? Ñu ƀu djơ̆ Ơi Adai kơ ƀing Tuai ôh hă? Sĭt yơh, ăt kơ ƀing Tuai mơ̆n, 30yuakơ kơnơ̆ng hơmâo hơjăn Ơi Adai đôč, jing Pô či yap tơpă hơnơ̆ng kơ pô khăt klĭ, ƀing Yehudah, yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu laih anŭn kơ pô ƀu khăt klĭ, jing ƀing Tuai, ăt yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang anŭn mơ̆n. 31Tui anŭn, hiư̆m ngă, ƀing ta hơngah lui hĭ tơlơi juăt yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang anŭn hă? Ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! Hloh kơ anŭn dơ̆ng, ƀing ta pơkơjăp hĭ tơlơi juăt yơh.