4

Aplahas ua yam ntxwv cia

1Yog li ntawd peb yuav hais li cas txog Aplahas uas yog peb yawg koob ntawm nqaij tawv? 2Yog Aplahas raug suav tias ncaj ncees vim qhov uas nws xyaum zoo, nws yeej muaj tej uas nws khav tau, tiamsis nws khav tsis tau tab meeg Vajtswv. 3Vajtswv phau ntawv hais li cas? “Aplahas ntseeg Vajtswv mas Vajtswv suav tias qhov uas nws ntseeg ntawd yog txojkev ncaj ncees rau Aplahas.” 4Tus neeg ua haujlwm mas cov nqe zog uas nws tau tsis suav tias yog tshav ntuj tiamsis suav tias yog nws li nqe zog. 5Tus uas tsis vam khom nws tes haujlwm tiamsis ntseeg tus uas pub cov neeg phem ua tau ncaj ncees, mas nws txojkev ntseeg ntawd Vajtswv suav tias yog txojkev ncaj ncees. 6Ib yam li Davi tau hais txog tus uas nyob kaj siab lug, yog tus uas Vajtswv suav tias yog tus ncaj ncees tsis yog vim nws xyaum raws li txoj kevcai, hais tias,
  7“Cov uas tau txais kev zam txim
   tau nyob kaj siab lug,
  yog cov uas nws tej kev txhaum
   raug muab faus lawm.
  8Tus uas tus Tswv tsis suav
   nws tej kev txhaum
   kuj tau nyob kaj siab lug.”
9Txojkev kaj siab no pub rau cov uas ua kevcai txiav xwb lov, lossis pub rau cov tsis ua thiab? Peb hais tias Vajtswv suav tias qhov uas nws ntseeg ntawd yog txojkev ncaj ncees rau Aplahas. 10Vajtswv suav li ntawd rau Aplahas thaum twg? Suav thaum nws twb ua kevcai txiav lawm los thaum tseem tsis tau ua? Tsis yog thaum nws ua kevcai txiav lawm tiamsis yog thaum nws tseem tsis tau ua. 11Nws ua kevcai txiav ua lub hom thawj ntaus txwm rau txojkev ncaj ncees uas nws tau ntawm txojkev ntseeg ua ntej uas nws tsis tau ua kevcai txiav. Yog li ntawd Aplahas thiaj tau ua txhua tus ntseeg uas tsis tau ua kevcai txiav li txiv, Vajtswv thiaj suav tias lawv yog neeg ncaj ncees thiab. 12Nws kuj ua cov uas ua kevcai txiav li txiv, tsis yog lawv ua kevcai txiav xwb tiamsis lawv ntseeg, taug peb yawg koob Aplahas tus neev taw uas nws twb ntseeg thaum nws tsis tau ua kevcai txiav.

Ntseeg thiaj tau tej uas Vajtswv cog lus

13Tej lus uas Vajtswv cog rau Aplahas thiab nws cov tub ki hais tias lawv yuav tau lub ntiajteb ua lawv qub txeeg qub teg, tej lus ntawd tsis yog tau ntawm txoj kevcai los tiamsis tau ntawm txojkev ncaj ncees uas yog los ntawm txojkev ntseeg los. 14Yog cov uas coj raws li txoj kevcai tau ua cov uas saws qub txeeg qub teg, ces txojkev ntseeg tsis muaj qabhau kiag li, thiab tej lus cog tseg siv tsis tau. 15Rau qhov txoj kevcai coj txojkev npau taws los, tiamsis qhov twg tsis muaj txoj kevcai qhov ntawd tsis muaj kev txhaum.
16Vim li no tej lus cog tseg ntawd nyob ntawm txojkev ntseeg, xwv thiaj ua tau raws li Vajtswv txojkev hlub thiab tuav tau tej lus cog tseg ntawd rau Aplahas caj ces sawvdaws, tsis yog rau cov uas coj txoj kevcai xwb tiamsis rau cov uas muaj kev ntseeg ib yam li Aplahas, uas yog peb txhua tus leej txiv, 17raws li uas sau cia hais tias, “Kuv ua rau koj ua ntau haiv neeg leej txiv.” Nws yog peb tus yawg koob tab meeg Vajtswv uas Aplahas ntseeg, yog tus uas pub txojsia rau cov uas tuag thiab hu tej uas tsis tau muaj kom muaj tshwm los. 18Txawm yog tsis muaj vam lawm los Aplahas tseem ntseeg tias yuav ua tau ntau haiv neeg leej txiv, raws li tej lus uas twb hais rau nws lawm tias, “Koj caj ces yuav coob li no.” 19Nws tsis qaug zog ntawm txojkev ntseeg rau thaum nws tshuaj saib nws lub cev mas piv zoo li tuag lawm vim nws hnub nyoog muaj kwvlam ib puas xyoo lawm, thiab thaum nws xav txog qhov uas Xala lub plab mooj. 20Nws ua siab ruaj tsis ua siab ywj fab ywj fwj rau Vajtswv tej lus cog tseg, tiamsis nws txojkev ntseeg loj zuj zus tuaj thiab ua rau Vajtswv tau koob meej. 21Nws ntseeg ruaj tias Vajtswv muaj peevxwm ua tau yam uas Vajtswv cog lus. 22Vim yog qhov no ntag “Vajtswv thiaj suav tias qhov uas Aplahas ntseeg yog txojkev ncaj ncees rau nws.” 23Tej lus uas hais tias, “Suav tias yog txojkev ncaj ncees rau nws” tsis yog sau rau nws ib leeg xwb 24tiamsis yog sau rau peb thiab. Vajtswv kuj yuav suav tias yog txojkev ncaj ncees rau peb cov uas ntseeg tus uas tsa peb tus Tswv Yexus ciaj sawv hauv qhov tuag rov los thiab. 25Yexus raug muab tua pov tseg vim peb tej kev txhaum thiab raug tsa ciaj sawv rov los Vajtswv thiaj suav tau tias peb yog neeg ncaj ncees.