4

Anplahas ua Yamntxwv

1Yog li ntawd, peb yuav hais li cas txog peb yawgkoob Anplahas? Nws ua nws lub neej li cas? 2Yog Vajtswv suav hais tias Anplahas ncaj ncees, vim tej haujlwm uas Anplahas ua, ces Anplahas yeej muaj lus khav tau, tiamsis Anplahas yeej tsis muaj dabtsi yuav khav tau rau Vajtswv li. 3Vajtswv txojlus hais tias, “Anplahas ntseeg Vajtswv, vim qhov uas Anplahas ntseeg ntawd Vajtswv thiaj suav hais tias Anplahas yog neeg ncaj ncees.” 4Tus uas ua haujlwm nws yeej tau nqi zog, tej nqi zog uas nws tau tsis yog tau dawb, tiamsis yog nws khwv nws thiaj tau. 5Tus uas tsis cia siab rau nws tes haujlwm, tiamsis cia siab rau nws txojkev ntseeg thiab ntseeg Vajtswv tus uas pab cov neeg txhaum kom ua tau neeg ncaj ncees, qhov uas nws ntseeg li ntawd, Vajtswv suav hais tias nws yog tus ncaj ncees. 6Daviv los hais ib yam nkaus li ntawd, thaum nws hais txog tus uas muaj kev kaj siab yog tus uas Vajtswv suav hais tias ncaj ncees, tsis yog tus uas cia siab rau nws tes haujlwm:
  7“Cov neeg txhaum uas Vajtswv zam txim rau lawm
   yog cov uas tau zoo nyob kaj siab lug.
  8Tus uas Vajtswv tsis suav nws lub txim,
   tus ntawd tau zoo nyob kaj siab lug!”
9Txojkev kaj siab uas Daviv hais no tsuas yog rau cov neeg uas ua kevcai txiav xwb, lossis rau cov neeg uas tsis ua kevcai txiav thiab? Peb hais tias, “Anplahas ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias Anplahas yog tus uas ncaj ncees.” 10Thaum twg Vajtswv suav hais tias Anplahas yog tus uas ncaj ncees? Ua ntej lossis tom qab uas Anplahas ua kevcai txiav? Tsis yog tom qab, tiamsis yog ua ntej uas Anplahas ua kevcai txiav. 11Qhov uas Anplahas ua kevcai txiav ntawd yog lub cim qhia rau sawvdaws paub hais tias Anplahas ntseeg Vajtswv, Vajtswv thiaj suav hais tias Anplahas yeej ncaj ncees ua ntej uas nws ua kevcai txiav. Yog li ntawd, Anplahas thiaj yog yawgkoob ntawm txhua tus uas ntseeg Vajtswv, txawm yog lawv tsis tau ua kevcai txiav los Vajtswv suav hais tias lawv yog neeg ncaj ncees. 12Qhov uas Anplahas yog cov neeg uas ua kevcai txiav tus yawgkoob tsis yog vim lawv ua kevcai txiav, tiamsis vim lawv ntseeg ib yam li peb yawgkoob Anplahas ntseeg; Anplahas xub ntseeg Vajtswv, nws mam li ua kevcai txiav.

Vajtswv Coglus rau Cov Ntseeg

13Vajtswv coglus rau Anplahas thiab Anplahas cov xeebntxwv hais tias, Vajtswv yuav muab lub ntiajteb no ua Anplahas tug, Vajtswv coglus li ntawd tsis yog vim Anplahas coj raws li txoj kevcai, tiamsis yog Anplahas ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias Anplahas yog tus ncaj ncees. 14Yog Vajtswv muab tej uas Vajtswv coglus rau cov neeg uas coj raws li txoj Kevcai, ces qhov uas neeg ntseeg tsis muaj qabhau thiab Vajtswv cov lus cog tseg yeej tsis muaj ib los tseeb li. 15Vim muaj txoj kevcai Vajtswv thiaj rau txim rau neeg; yog tsis muaj txoj kevcai yeej tsis muaj neeg ua txhaum kevcai.
16Vajtswv coglus rau Anplahas vim nws ntseeg Vajtswv, Vajtswv yuav muab Vajtswv txoj koob hmoov uas Vajtswv coglus lawm pub dawb rau Anplahas cov xeebntxwv, tsis yog Vajtswv pub rau cov uas coj raws li txoj kevcai xwb, tiamsis yog pub rau cov uas ntseeg ib yam li Anplahas ntseeg. Rau qhov Anplahas yog peb sawvdaws tus yawgkoob; 17raws li Vajtswv txojlus hais tias, “Kuv tsa koj ua txhua haivneeg tus yawgkoob.” Vajtswv tej lus cog tseg ntawd tseemceeb heev; tus Vajtswv no yog tus uas Anplahas ntseeg, nws yog tus Vajtswv uas tsa tau cov neeg uas tuag lawm sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab yog tus uas hais kom muaj ib puas tsav yam ces txawm muaj raws li nws hais. 18Txawm yog thaum Anplahas tsis tau pom muaj raws li tej uas Vajtswv coglus tseg los Anplahas tseem ntseeg thiab cia siab hais tias, “Nws yuav tau ua ntau haivneeg tus yawgkoob,” raws li Vajtswv txojlus hais tias, “Koj yuav muaj xeebntxwv coob, npaum li tej hnubqub saum nruab ntug.” 19Anplahas hnubnyoog twb yuav muaj ib puas xyoo; nws lub zog ntaug tas, thiab Xalas los xeeb tsis taus tub lawm; txawm li ntawd los nws tseem cia siab rau Vajtswv. 20Anplahas ntseeg Vajtswv tej lus cog tseg; qhov uas Anplahas ntseeg hajyam ua rau Anplahas cia siab rau Vajtswv, thiab nws ua Vajtswv tsaug. 21Anplahas paub tseeb hais tias Vajtswv yeej ua tua raws li Vajtswv coglus tseg. 22Twb yog vim Anplahas ntseeg, “Vajtswv thiaj suav hais tias Anplahas yog tus ncaj ncees.” 23Lo lus uas hais tias “Anplahas ncaj ncees,” tsis yog hais rau Anplahas tib leeg xwb, 24tiamsis yog hais txog peb txhua tus uas Vajtswv suav hais tias ncaj ncees thiab ntseeg Vajtswv tus uas tsa peb tus Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los. 25Vim peb tej kev txhaum Vajtswv thiaj cia Yexus Khetos los tuag theej peb lub txhoj, thiab qhov uas Vajtswv tsa Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los yog ua kom peb ua tau neeg ncaj ncees.