4

Apc^laa^ham Zoux Nyungc Zeiv

1Wuov nyungc, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Ei mbuo Yiutai Mienh nyei douh zong, zoux ong-taaix-ngaeqv wuov dauh Apc^laa^ham, hnangv haaix nor duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv? 2Se gorngv Apc^laa^ham weic ninh zoux nyei sic duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, ninh ziouc haih bungx waac-maux. Mv baac yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien Apc^laa^ham maiv haih bungx waac-maux. 3Ging-Sou gorngv, “Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh. Weic ninh sienx, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv.”
4Mienh zoux gong duqv gong-zinh. Ninh nyei gong-zinh maiv funx zoux zingh nyeic, se ninh ganh bietv daaih nyei hnangv. 5Haaix dauh maiv kaux ganh zoux nyei sic mv baac sienx kaux Tin-Hungh, dongh bun zuiz-mienh caux ninh horpc hnyouv wuov dauh, weic ninh sienx, Tin-Hungh ziouc funx wuov dauh caux ninh horpc hnyouv mi'aqv.
6Ndaawitv yaac fih hnangv nyei gorngv, maiv kaux ganh zoux nyei sic mv baac sienx kaux Tin-Hungh ziouc duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv, wuov nyungc mienh maaih njien-youh aqv. 7Ndaawitv gorngv,
  “Haaix dauh zoux dorngc zuiz mv baac duqv Tin-Hungh guangc nqoi,
   ninh baamz zuiz mv baac Tin-Hungh guangc ninh nyei zuiz,
    wuov dauh maaih orn-lorqc.
  8Haaix dauh maiv zuqc Ziouv funx ninh maaih zuiz,
   wuov dauh ziouc maaih orn-lorqc aqv.”
9Naaiv nyungc njien-youh, kungx ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ wuov deix mienh haih maaih hnangv fai? Maiv zeiz. Maiv jiex gaatv nyei mienh mv baac haih maaih nyei. Yie mbuo zungv gorngv jiex nyei. Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv mi'aqv. 10Tin-Hungh ziangh haaix funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv? Wuov zanc Apc^laa^ham jiex gaatv nyei leiz fai maiv gaengh jiex? Wuov zanc ninh corc maiv gaengh jiex. 11Ninh nqa'haav cingx daaih jiex. Naaiv jiex gaatv nyei leiz zoux jangx-hoc hnangv nqaapv jienv yienx, bun cing Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx caux ninh horpc hnyouv. Hnangv naaic, Apc^laa^ham ziouc zoux yietc zungv sienx Tin-Hungh nyei mienh nyei ong-taaix-ngaeqv, maiv gunv ninh mbuo maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz. Mv baac mienh sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx ninh mbuo caux ninh horpc hnyouv aqv. 12Apc^laa^ham yaac zoux jiex gaatv nyei leiz wuov deix mienh nyei ong-taaix-ngaeqv. Maiv zeiz laaix ninh mbuo jiex gaatv nyei leiz, se weic zuqc ninh mbuo sienx Tin-Hungh hnangv Apc^laa^ham maiv gaengh jiex gaatv nyei leiz sienx Tin-Hungh wuov nor.

Mienh Sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh Ziouc Ei Ninh Laengz Nyei Waac Zoux

13Tin-Hungh laengz waac bun Apc^laa^ham caux ninh nyei zeiv-fun. Ninh gorngv baamh gen oix benx ninh mbuo nyei buonc. Tin-Hungh hnangv naaiv nor laengz maiv zeiz weic Apc^laa^ham ei leiz-latc zoux. Se weic Apc^laa^ham sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv. 14Se gorngv Tin-Hungh laengz naaiv deix waac bun ei leiz-latc zoux nyei mienh, mienh sienx Tin-Hungh ziouc maiv maaih eix leiz. Tin-Hungh laengz nyei waac yaac maiv lamh longc. 15Mienh maiv ei jienv leiz-latc zoux, Tin-Hungh ziouc nouz haic mienh. Mv baac haaix norm dorngx maiv maaih leiz-latc, yiem wuov maiv haih baamz leiz-latc.
16Weic naaiv, Apc^laa^ham nyei zeiv-fun oix zuqc sienx kaux Tin-Hungh cingx duqv zipv ei Tin-Hungh laengz nyei waac. Ninh mbuo duqv zipv se weic Tin-Hungh nyei en hnangv. Ei Tin-Hungh laengz nyei waac ninh beu jienv Apc^laa^ham nyei yietc zungv zeiv-fun duqv zipv. Maiv zeiz kungx ei leiz-latc zoux wuov deix duqv zipv hnangv. Ninh yaac laengz bun yietc zungv sienx hnangv Apc^laa^ham sienx wuov deix duqv zipv, weic zuqc Apc^laa^ham zoux mbuo yietc zuangx nyei ong-taaix-ngaeqv. 17Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv,
  “Yie bun meih zoux camv-fingx
   mienh nyei ong-taaix-ngaeqv.”
Ei Tin-Hungh mangc, Apc^laa^ham zoux mbuo nyei die. Apc^laa^ham sienx wuov dauh Tin-Hungh se dongh bun daic mingh nyei mienh nangh daaih yaac dongh heuc maiv gaengh maaih nyei ga'naaiv maaih daaih ziouc za'gengh maaih daaih wuov dauh Tin-Hungh.
18Maiv gunv Apc^laa^ham ganh buatc maiv lamh hnamv aqv, ninh sienx Tin-Hungh ziouc maaih lamh hnamv nyei, cingx duqv zoux ziex fingx mienh nyei ong-taaix-ngaeqv. Hnangv Ging-Sou gorngv,
  “Meih zungv oix maaih zeiv-fun
   ndongc naaiv camv.”
19Wuov zanc Apc^laa^ham aav lamh ndapv bieqc yietc baeqv hnyangx. Ninh hiuv duqv ninh ganh nyei sin dorngx hnangv daic mi'aqv nor. Saalaa saeng-yungz nyei ziangh hoc yaac jiex mi'aqv. Mv baac Apc^laa^ham corc sienx wuonv Tin-Hungh, yaac maiv tuix bouc. 20Ninh sienx Tin-Hungh oix ei jienv wuov deix laengz nyei waac zoux. Ninh nyei hnyouv yaac maiv hlungh hluotv, corc jaa sienx gauh wuonv yaac ceng Tin-Hungh. 21Apc^laa^ham sienx dingc Tin-Hungh oix ei wuov deix laengz nyei waac zoux. 22Weic zuqc Apc^laa^ham hnangv naaiv nor sienx Tin-Hungh, Tin-Hungh ziouc funx Apc^laa^ham caux ninh horpc hnyouv mi'aqv. 23“Funx ninh caux Tin-Hungh horpc hnyouv mi'aqv,” naaiv joux waac maiv daan weic Apc^laa^ham fiev hnangv. 24Yaac weic mbuo fiev weic zuqc mbuo sienx Tin-Hungh, dongh bun mbuo nyei Ziouv Yesu nangh daaih wuov dauh. Hnangv naaic, Tin-Hungh ziouc funx mbuo caux ninh horpc hnyouv mi'aqv. 25Yesu zuqc jiu bun mienh daix se laaix mbuo nyei zuiz. Zuqc daix daic mv baac Tin-Hungh aengx bun ninh nangh daaih weic bun mbuo duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv.