5

Rplay Nau Kơp Sŏng Bơh Nau Chroh

1Pôri, jêh kơp sŏng ma nau chroh he geh nau đăp mpăn đah Brah Ndu tâm Yêsu Krist Kôranh Brah he. 2Đah păng yơh yor nau chroh he dơi lăp tâm nau yô̆ aơ. Tâm nây he gŭ rjăp, jêh ri yor nau chroh he tâm rnê tâm nau kâp gân ma nau chrêk rmah Brah Ndu. 3Mâu di knŏng dŭm nĕ ôh, ƀiălah he tâm rnê nđâp tâm nau rêh ni lĕ, yorlah he gĭt jêh tă bơh nau rêh ni luh nau srôih, 4tă bơh nau srôih nây luh nau dơi dôl geh nau rlong uănh jêh ri tă bơh nau dơi nây luh nau kâp gân, 5jêh ri nau kâp gân mâu ƀư prêng ôh, yorlah nau Brah Ndu rŏng ăn mbêng nŭm jêh tâm nuih n'hâm he ma Brah Huêng Ueh Brah Ndu ăn jêh ma he.
6Yorlah dôl he hôm jêng rdja Brah Krist khĭt jêh ma phung tih tĭng nâm rnôk tâm nal jêh. 7Jêr geh bunuyh khĭt yor du huê bunuyh sŏng klăp lah geh lĕ bunuyh ŭch khĭt yor du huê bunuyh ueh. 8Ƀiălah Brah Ndu tâm mpơl nau păng rŏng ma he pô aơ, dôl he hôm jêng bunuyh tih, Brah Krist khĭt yor he. 9Rlau lơn ma nau nây aƀaơ, yor mham păng he geh nau kơp sŏng jêh, mra tâm rklaih lĕ bơh nau Brah Ndu nuih. 10Yorlah dôl he hôm ƀư rlăng đah Brah Ndu, nau khĭt Kon Păng tâm njĭr jêh he đah Păng rlau lơn ma nau nây, jêh tâm njĭr, he mra tâm rklaih yor nau rêh Păng.
11Mâu di dŭm nây ôh, ƀiălah he tâm rnê tâm Brah Ndu ma amoh Kôranh Brah he, Yêsu Krist, yor Păng yơh aƀaơ aơ he geh nau tâm njĭr đah Brah Ndu.

Nau Tih Jêh Ri Nau Yô̆

12Pôri, yor du huê bunuyh nau tih lăp jêh tâm neh ntu, jêh ri yor nau tih geh nau khĭt, pô nây yơh nau khĭt tât ma lĕ rngôch bunuyh, yorlah lĕ rngôch bunuyh tih jêh.
13Yorlah lor ê geh nau vay, geh jêh nau tih tâm neh ntu, ƀiălah bu mâu kơp tih ôh tơlah mâu geh nau vay. 14Ƀiălah ntơm bơh Y-Ađam tât ta Y-Môis nau khĭt chiă uănh, nđâp ma phung mâu geh nau tih tâm ban ma Y-Ađam. Nơm nây jêng nau tâm ntĭt ma nơm mra văch. 15Ƀiălah nau ăn dơm dam mâu di tâm ban ma nau tih ôh. Yor nau tih du huê, âk bunuyh veh khĭt jêh. Rlau lơn ma nau nây lĕ nau Brah Ndu yô̆ jêh ri nau ăn tâm nau yô̆ luh tă bơh du huê, Yêsu Krist mra ăn ma âk bunuyh êng tâm ban lĕ! 16Jêh ri nau ăn aơ mâu di tâm ban ma nau tât yor du huê tih ôh. Yor du ntil nau tih nau phat dôih jêng nau tâm rmal, ƀiălah nau ăn dơm dam jêng nau kơp sŏng jêh bu geh âk nau tih. 17Tơlah yor nau tih du huê nau khĭt chiă uănh jêh yor du huê nây, rlau lơn ma nau nây lĕ phung sŏk dơn âk rmeh nau yô̆ jêh ri ăn tâm nau sŏng mra chiă uănh tâm nau rêh yor du huê, Yêsu Krist, tâm ban lĕ.
18Pô nây, yor knŏng du ntil nau tih nau tâm rmal tât jêh ma lĕ rngôch bunuyh, tâm ban lĕ yor du ntil kan sŏng nau kơp sŏng ăn nau rêh tât jêh ma lĕ rngôch bunuyh. 19Yorlah, du huê mâu tông bâr âk bunuyh êng jêng tih tâm ban lĕ, yor du huê tông bâr, âk bunuyh êng mra jêng sŏng.
20Jêh ri nau vay lăp jêh, gay ma nau tih jêng âk lơn; ƀiălah tă ntŭk nau tih geh âk jêh, nau yô̆ geh âk rmeh lơn, 21gay ma nâm bu nau tih chiă uănh jêh ma nau khĭt, tâm ban pô nây lĕ, nau yô̆ chiă uănh ma nau sŏng gay ăn nau rêh n'ho ro tâm Yêsu Krist, Kôranh Brah he.