5

Sự cứu rỗi bởi đức tin

1Vậy, nhờ đức tin chúng ta được kể là người công chính, và được giải hòa với Thượng Đế qua trung gian Chúa Cứu Thế Giê-xu. 2Vì đức tin ấy, Chúa Cứu Thế nâng chúng ta lên địa vị hiện tại, cho hưởng đặc ân làm con Thượng Đế; chúng ta hân hoan vì hy vọng được chia sẻ vinh quang với Ngài. 3Đồng thời, chúng ta vui mừng giữa mọi gian khổ, vì biết rằng gian khổ đào tạo kiên nhẫn; 4kiên nhẫn đem lại kinh nghiệm; và từ kinh nghiệm phát sinh hy vọng. 5Hy vọng trong Chúa không bao giờ phải vỡ mộng như hy vọng trần gian, vì Thượng Đế yêu thương chúng ta, sai Thánh Linh đổ tình yêu tràn ngập lòng chúng ta.
6Đang khi chúng ta bó tay tuyệt vọng, Chúa Cứu Thế đã đến đúng lúc để chết thay cho chúng ta, là người tội lỗi, xấu xa. 7Thông thường, ít thấy ai chịu chết cho người công chính, hiền lương, nhưng dù sao, nghĩa cử ấy còn có thể xảy ra. 8Nhưng Thượng Đế đã chứng tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi Chúa Cứu Thế chịu chết thay chúng ta là người tội lỗi.
9Trước là người tội lỗi, ta còn nhờ máu Chúa mà được tha thứ, nay ta sạch tội rồi, hẳn Ngài sẽ cứu ta khỏi hình phạt khủng khiếp Thượng Đế dành cho thế gian. 10Trước là kẻ thù Thượng Đế, ta còn được giải hòa với Ngài nhờ sự chết của Con Ngài, nay ta đã hòa thuận rồi, hẳn Ngài sẽ giải cứu ta do sức sống bất diệt của Ngài. 11Ngoài ra, chúng ta còn có vinh dự được tương giao khắng khít với Thượng Đế, do công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu, vì nhờ Ngài, chúng ta được hòa thuận với Thượng Đế.

A-đam và Chúa Giê-xu

12Vì A-đam, tội lỗi đã xâm nhập thế gian, đem theo sự chết. Do đó, mọi người đều phải chết, vì mọi người đều phạm tội. 13Tội lỗi đã vào thế gian trước khi ban hành luật pháp Mai-sen, nhưng lúc ấy chẳng ai bị lên án vì chưa có luật pháp. 14Tuy nhiên sự chết vẫn ngự trị loài người từ thời A-đam đến Mai-sen, kể cả những người không phạm tội như A-đam. A-đam tượng trưng cho Chúa Cứu Thế, báo trước sự xuất hiện của Ngài, nhưng mang một ý nghĩa khác hẳn, 15chẳng khác nào sự phạm tội trái ngược sự tha tội. Vì một A-đam phạm tội mà bao nhiêu người phải chết; còn một người là Chúa Cứu Thế Giê-xu đem lại sự tha tội cho vô số người do ân khoan hồng của Thượng Đế. 16Tội lỗi A-đam thật khác hẳn ân tha thứ của Thượng Đế. Do một tội của A-đam mà mọi người bị tuyên án; trái lại, dù phạm bao nhiêu tội con người cũng được Thượng Đế tha thứ và kể là công chính do Chúa Giê-xu. 17Vì tội A-đam mà sự chết cầm quyền trên mọi người; trái lại do công Chúa Cứu Thế Giê-xu, những ai nhận ân phúc và sự tha tội dồi dào của Thượng Đế sẽ được uy quyền lớn lao hơn để sống thánh thiện và đắc thắng.
18Do tội của A-đam, mọi người bị kết án; do việc công chính của Chúa Cứu Thế, mọi người được trắng án và được sống vĩnh cửu. 19A-đam không vâng lời Thượng Đế, làm cho bao nhiêu người mắc tội; Chúa Cứu Thế vâng lời Thượng Đế nên vô số người sạch tội.
20Luật pháp vạch trần quá nhiều tội lỗi, nhưng chúng ta càng nhận tội, ân tha thứ của Thượng Đế lại càng gia tăng. 21Trước kia, tội lỗi hoành hành khiến loài người phải chết, nhưng ngày nay ân phúc Thượng Đế ngự trị, nên chúng ta sạch tội và được sự sống vĩnh cửu, nhờ công lao Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.