5

Tug kws Vaajtswv suav tas ncaaj nceeg

1Yog le ntawd, tub yog vem peb raug suav tas ncaaj nceeg vem yog qhov kws ntseeg, peb txhad nrug Vaajtswv sws hum xeeb vem muaj peb tug Tswv Yexu Kheto lawm. 2Ntawm Yexu peb txhad nkaag lug rua huv txujkev hlub kws peb lug nyob nuav hab peb khaav txug qhov kws peb muaj vaam tas yuav muaj feem tau Vaajtswv tug fwjchim ci ntsaa ab. 3Tsw taag le ntawd xwb, peb kuj khaav txug qhov kws peb raug txom nyem vem peb paub tas kev txom nyem ua kuas muaj sab ntev thev taug, 4hab qhov kws muaj sab ntev thev taug yog muab peb swm ua tau zoo swv lawm, hab qhov kws raug muab swm hov ua kuas muaj sab vaam, 5hab yuav tsw nplaam txujkev vaam hov vem Vaajtswv swv Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv kws nwg tub pub rua peb lawm hliv Vaajtswv txujkev hlub rua huv peb lub sab.
6Thaus peb tseed qaug zug Kheto tuag thij cov tuabneeg phem lawv le lub swjhawm kws teem tseg lawm. 7Qhov tseeb tsw tshua muaj leejtwg tuag thij tug tuabneeg ncaaj nceeg, tassws tej zag yuav muaj ib tug yeem tuag thij tug tuabneeg zoo. 8Tassws Vaajtswv ua nwg txujkev hlub tshwm rua peb, yog qhov kws thaus peb tseed ua tuabneeg muaj txem Kheto tuag thij peb. 9Yog le ntawd, vem Yexu cov ntshaav ua rua peb raug suav tas ncaaj nceeg lawm, mas luj dua le ntawd peb yeej yuav dim huv Vaajtswv txujkev npau tawg vem muaj Yexu. 10Tsua qhov thaus peb tseed ua yeeb ncuab rua Vaajtswv, nwg tug Tub txujkev tuag ua rua peb tub tau rov lug nrug Vaajtswv sws raug zoo. Luj dua le ntawd thaus peb nrug nwg sws raug zoo lawm, qhov kws nwg tug Tub caj sa nyob yuav cawm peb dim. 11Tsw yog le ntawd xwb, peb yuav khaav rua huv Vaajtswv vem yog muaj peb tug Tswv Yexu Kheto ua tug kws ua rua peb rov nrug Vaajtswv sws raug zoo.

Ataa hab Kheto

12Yog le nuav, lub txem tshwm lug rua huv lub nplajteb yog tim tuab leeg, hab txujkev tuag tshwm lug yog tim lub txem ntawd, hab txujkev tuag kis moog rua ib tsoom tuabneeg txhua tug vem yog tuabneeg txhua tug ua txhum muaj txem. 13Qhov tseeb lub txem muaj nyob rua huv lub nplajteb nuav ua ntej kws tsw tau muab txuj kevcai rua Mauxe, tassws qhov twg tsw muaj txuj kevcai kuj tsw suav tas muaj txem. 14Tassws txujkev tuag yeej kaav hlo txwj thaus Ataa lug txug Mauxe. Txawm yog cov kws tsw tau ua txhum ib yaam le Ataa los txujkev tuag kuj kaav rawv. Ataa ua qauv txug tug kws yuav ua qaab lug.
15Tassws yaam kws Vaajtswv pub dawb dawb tsw thooj le qhov kws ua txhum ntawd. Yog tuabneeg coob coob tuag vem qhov kws ib tug ua txhum, heev dua le hov Vaajtswv txujkev hlub hab yaam kws Vaajtswv pub dawb dawb ntawm ib tug lug, kws yog lug ntawm Yexu Kheto, kuj muaj nplua quas mag rua tuabneeg coob coob. 16Yaam kws Vaajtswv pub dawb hov tsw thooj le tej kev txhum kws ib tug ua ntawd, vem tas kev txav txem rua tuab zag txhum hov coj kev rau txem lug, tassws yaam kws pub dawb ua qaab kws ua txhum ntau zag coj txujkev ncaaj nceeg lug. 17Yog qhov kws ib tug ua txhum ua rua txujkev tuag kaav hlo ntawm tug hov lug, heev dua le ntawd cov kws tau txais txujkev hlub nplua quas mag hab txujkev ncaaj nceeg kws Vaajtswv pub dawb, yuav tau txujsa ntawm ib tug kws yog Yexu Kheto hab kaav moog le.
18Qhov kws ib tsoom tuabneeg raug txem vem qhov kws ib tug ua txhum xwb, mas qhov kws ib tug ua ncaaj nceeg yuav coj txujkev ncaaj nceeg kws pub txujsa lug rua txhua tug ib yaam nkaus. 19Qhov kws ib tug tsw noog lug kuj ua rua ib tsoom tuabneeg txhum le caag, mas qhov kws ib tug noog lug kuj ua rua ib tsoom tuabneegt ncaaj nceeg tau ib yaam nkaus. 20Txuj kevcai tshwm lug ua rua kev txhum tsaav quas zug tuaj. Qhovtwg muaj kev txhum tsaav quas zug, Vaajtswv txujkev hlub kuj muaj nplua quas mag tsaav rua qhov ntawd. 21Mas kev txhum kaav ua kuas muaj kev tuag le caag, Vaajtswv txujkev hlub txhad kaav ua kuas tau txujsa ib txhws ntawm txujkev ncaaj nceeg huv Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv ib yaam le ntawd.