5

Tus uas Vajtswv Suav Hais Tias Ncaj Ncees

1Yog li ntawd, vim peb ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias peb yog neeg ncaj ncees, peb tau nrog Vajtswv sib raug zoo, rau qhov peb tus Tswv Yexus Khetos pab peb. 2Vim peb ntseeg Yexus Khetos, peb thiaj tau Vajtswv txoj koob hmoov, thiab muaj sia nyob. Peb cia li zoo siab thiab cia siab hais tias, peb yuav tau Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab. 3Tsis yog li ntawd xwb, peb zoo siab qhov uas peb raug kev txomnyem ntawd ua rau peb ua taus siab ntev, 4qhov uas peb ua taus siab ntev haum Vajtswv siab, thiab qhov uas peb ua haum Vajtswv siab, thiab qhov uas peb ua haum Vajtswv siab ua rau peb muaj kev cia siab. 5Txojkev cia siab no tsis ua rau peb poob ntsejmuag, rau qhov Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv uas Vajtswv twb pub rau peb lawm, qhia rau peb hais tias Vajtswv hlub peb kawg li.
6Rau qhov peb pab tsis tau kom peb dim peb lub txim, Yexus Khetos thiaj los tuag txhiv peb cov uas yog neeg txhaum raws li lub sijhawm uas Vajtswv teem tseg lawm. 7Qhov uas ib tug twg yuav tuag theej tus neeg ncaj ncees, mas nyuaj kawg li. Tiamsis tej zaum yuav muaj qee leej txaus siab tuag theej tus neeg zoo thiab. 8Tiamsis Vajtswv qhia rau peb hais tias Vajtswv hlub peb kawg li, rau qhov thaum peb tseem ua neeg txhaum Yexus Khetos tuag txhiv peb. 9Vim Yexus Khetos tuag theej peb lub txhoj, nimno peb thiaj ua tau neeg ncaj ncees, tsis yog li ntawd xwb, Vajtswv yuav tsis txiav txim rau peb, rau qhov Yexus Khetos cov ntshav twb ntxuav peb tej kev txhaum lawm. 10Thaum peb tseem yog Vajtswv cov yeebncuab, Vajtswv txib nws tus tub Yexus Khetos los tuag theej peb lub txhoj thiab coj peb los nrog Vajtswv sib raug zoo. Nimno peb twb nroog Vajtswv sib raug zoo lawm, tsis yog li ntawd xwb, peb twb dim peb lub txim lawm thiab. Rau qhov Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag los lawm. 11Tsis yog li ntawd xwb, Vajtswv ua rau peb zoo siab kawg li, rau qhov nimno Yexus Khetos tus uas yog peb tus Tswv twb coj peb los nrog Vajtswv sib raug zoo lawm.

Adas thiab Yexus Khetos

(Chivkeeb 3.1-19)

12Twb yog vim ib tug xub ua txhaum, neeg ntiajteb txhua tus thiaj ua txhaum. Vim tus ntawd ua txhaum, tus ntawd thiaj tuag. Yog li ntawd, txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no thiaj txawj tuag, rau qhov txhua tus puavleej tau ua txhaum lawm. 13Thaum Vajtswv tseem tsis tau qhia Vajtswv txoj Kevcai rau Mauxes, neeg twb xub ua txhaum lawm, tiamsis Vajtswv tsis suav neeg lub txim, rau qhov thaum ntawd tseem tsis tau muaj txoj kevcai. 14Txij thaum Adas tiam los txog Mauxes tiam, tej neeg puavleej muaj kev ploj kev tuag, txawm yog sawvdaws ua txhaum tsis thooj li Adas tus uas tsis mloog Vajtswv lus ua los sawvdaws puav leej tuag huv tibsi.
 Adas ua qauv txog tus uas yuav los.
15Tiamsis nkawd zoo tsis sib thooj, rau qhov txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb rau peb ntawd zoo tsis thooj li Adas txojkev txhaum. Vim Adas ua txhaum, sawvdaws thiaj tuag. Tiamsis Vajtswv hlub peb kawg li, Vajtswv thiaj txib ib tug uas yog Yexus Khetos tus uas muaj lub siab hlub los pab sawvdaws. 16Vajtswv txoj koob hmoov thiab Adas txojkev txhaum zoo tsis sib thooj. Thaum Adas ua txhaum lawm, thiaj muaj txojkev txiav txim, tom qab ntawd muaj ntau leej ua txhaum, tiamsis vim txoj koob hmoov uas Vajtswv pub dawb rau neeg, Vajtswv thiaj zam txim rau sawvdaws. 17Vim ib tug ua txhaum, sawvdaws thiaj tuag, tiamsis tes haujlwm uas Yexus Khetos ua pab peb tseemceeb dua ntais huv tibsi. Txhua tus uas Vajtswv suav hais tias yog neeg ncaj ncees, lawv yuav tau txais Vajtswv txoj koob hmoov nplua mias uas Vajtswv pub dawb thiab lawv yuav muaj txojsia nrog Yexus Khetos kav mus ibtxhis.
18Twb yog vim ib tug ua txhaum, Vajtswv thiaj rau txim rau sawvdaws, tiamsis vim tes haujlwm uas Yexus Khetos ua, pab tau neeg dim txim thiab pub txojsia rau lawv. 19Vim ib tug tsis mloog Vajtswv lus, sawvdaws thiaj ua txhaum, tiamsis vim Yexus Khetos mloog Vajtswv lus, sawvdaws thiaj ua tau neeg ncaj ncees.
20Thaum muaj txoj Kevcai lawm sawvdaws hajyam ua txhaum; tiamsis qhov twg muaj kev txhaum, Vajtswv txojkev hlub hajyam muaj nyob qhov ntawd. 21Yog li ntawd, txojkev txhaum ua rau muaj kev ploj kev tuag li cas, Vajtswv txojkev hlub ua rau muaj txojkev ncaj ncees, thiab tau txojsia ntev dhawv los ntawm Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv ib yam li ntawd.