5

Tơlơi Rơnŭk Rơno̱m Laih Anŭn Tơlơi Hơ̆k Mơak

1Hơnŭn yơh, yuakơ ƀing ta hơmâo tŭ laih tơlơi yap tơpă hơnơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang, ƀing ta hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m hăng Ơi Adai yuakơ tơlơi Khua Yang ta Yêsu Krist hơmâo ngă laih. 2Mơ̆ng Ñu yơh ƀing ta hơmâo tŭ mă tơlơi dưi mŭt nao amăng tơlơi khăp pap Ơi Adai yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang, jing amăng tơlơi đaŏ kơnang anŭn yơh ƀing ta dưi dŏ ră anai. Laih anŭn ƀing ta hơ̆k mơak amăng tơlơi čang rơmang ta či hơmâo amăng črăn pơpha tơlơi ang yang Ơi Adai yơh. 3Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơdôm anŭn đôč ôh, samơ̆ ƀing ta ăt hơ̆k mơak amăng tơlơi gleh tơnap ta mơ̆n, yuakơ ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi gleh tơnap pơtơbiă rai tơlơi thâo gir yơh. 4Tơlơi thâo gir pơtơbiă rai tơlơi Ơi Adai pơrơklă brơi kơ ƀing ta, laih anŭn tơlơi pơrơklă anŭn pơtơbiă rai tơlơi čang rơmang yơh. 5Laih anŭn tơlơi čang rơmang ƀu pơtah hơtai ƀing ta ôh, yuakơ Ơi Adai hơmâo tuh tơbiă laih tơlơi khăp Ñu amăng pran jua ta yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam, jing Pô Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ta.
6Lăng bĕ, yuakơ kơnơ̆ng ƀơi hrơi mông djơ̆ găl, anŭn jing tơdang ƀing ta ăt dŏ jing pô ƀu hơmâo tơlơi djru ôh, Krist djai pơala brơi kơ mơnuih soh. 7Ƀiă biă mă yơh hơmâo mơnuih djai pơala brơi kơ sa čô tơpă hơnơ̆ng, năng ai dưi hơmâo mơ̆n ƀiă mơnuih khĭn djai pơala brơi kơ sa čô mơnuih hiam klă. 8Samơ̆ Ơi Adai pơrơđah tơlơi khăp Ñu pô kơ ƀing ta tui anai: Tơdang ƀing ta ăt dŏ jing mơnuih soh sat, Krist djai hrua brơi kơ ƀing ta.
9Ră anai, yuakơ ƀing ta tŭ yap tơpă hơnơ̆ng yua mơ̆ng drah Ñu, tui anŭn hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh ƀing ta dưi klaih hĭ mơ̆ng tơlơi Ơi Adai hil găn mơ̆ng Ñu! 10Yuakơ tơdang ƀing ta jing ƀing rŏh ayăt hăng Ơi Adai hlâo adih, ƀing ta ăt dưi rơno̱m glaĭ hăng Ñu mơ̆ng tơlơi djai Ană Ñu, sĭt lu hloh dơ̆ng yơh tơdah ƀing ta tŭ pơrơno̱m laih, ƀing ta či dưi klaih hĭ mơ̆ng tơlơi hơdip Ñu yơh! 11Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơdôm anŭn đôč ôh, samơ̆ ƀing ta ăt hơ̆k mơak amăng Ơi Adai mơ̆ng Khua Yang ta Yêsu Krist, jing mơ̆ng Pô anŭn yơh ră anai ƀing ta tŭ mă laih tơlơi pơrơno̱m glaĭ hăng Ơi Adai.

Tơlơi Djai Mơ̆ng Adam, Tơlơi Hơdip Mơ̆ng Krist

12Hơnŭn yơh, kơnơ̆ng mơ̆ng sa čô mơnuih đôč tơlơi soh mŭt pơ lŏn tơnah anai, laih anŭn mơ̆ng tơlơi soh ba rai tơlơi djai, laih anŭn amăng hơdră jơlan anŭn yơh tơlơi djai truh ƀơi abih bang mơnuih mơnam, yuakơ abih bang le̱ng kơ ngă soh soh sel. 13Yuakơ hlâo kơ Ơi Adai pha brơi tơlơi juăt kơ Môseh, mơnuih mơnam ngă soh laih, laih anŭn tơlơi soh gơñu ƀu tŭ yap ôh tơdang ƀu hơmâo tơlơi juăt ôh. 14Wơ̆t tơdah tui anŭn, tơlơi djai git gai laih čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk Adam hlŏng truh kơ rơnŭk Môseh tŭ mă tơlơi juăt, wơ̆t hăng ƀing mơnuih ƀu ngă soh pơjŏh hĭ tơlơi pơđar ôh, tui hăng tơlơi Adam ngă laih, jing pô pơhơmutu kơ pô tơdơi khŏm či truh yơh.
15Samơ̆ gơnam brơi pơyơr ƀu djơ̆ tơlơi pơjŏh hĭ tơlơi juăt ôh. Yuakơ tơdah lu mơnuih djai hĭ yua mơ̆ng tơlơi soh sa čô mơnuih, hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh tơlơi khăp pap Ơi Adai hăng gơnam brơi pơyơr tơbiă rai mơ̆ng tơlơi khăp pap Pô anŭn, jing Yang Yêsu Krist, rô bă blai kơ lu mơnuih yơh! 16Laih anŭn dơ̆ng, gơnam brơi pơyơr Ơi Adai anŭn ƀu djơ̆ boh tơbiă rai mơ̆ng tơlơi soh sa čô mơnuih anŭn ôh tui anai: Tơlơi phat kơđi đuaĭ tui tơlơi soh mơnuih laih anŭn ba rai tơlơi klă̱ kơđi yơh, samơ̆ gơnam brơi pơyơr anŭn đuaĭ tui lu tơlơi soh sat laih anŭn ba rai tơlơi yap tơpă hơnơ̆ng yơh. 17Yuakơ tơdah, yua mơ̆ng tơlơi pơjŏh hĭ tơlơi juăt sa čô mơnuih, tui anŭn abih bang mơnuih khŏm djai yơh, sĭt hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh kơ hlơi pô tŭ mă tơlơi pha brơi bă blai tơlơi khăp pap Ơi Adai laih anŭn gơnam brơi pơyơr tŭ jing tơpă hơnơ̆ng biă mă amăng tơlơi hơdip yua mơ̆ng sa čô mơnuih, jing Yang Yêsu Krist yơh.
18Boh răm ñu, kơnơ̆ng tui hăng tơlơi bruă tơbiă rai mơ̆ng sa tơlơi soh Adam đôč tơlơi klă̱ kơđi truh ƀơi abih bang mơnuih mơnam, ăt kar kaĭ mơ̆n, tơlơi bruă mơ̆ng sa tơlơi bruă tơpă hơnơ̆ng Krist yơh dưi ba rai tơlơi hơdip tơlơi tơpă hơnơ̆ng kơ abih bang mơnuih mơnam. 19Yuakơ kar hăng kơnơ̆ng mơ̆ng tơlơi ƀu tui gưt sa čô mơnuih đôč abih bang mơnuih jing hĭ mơnuih soh, ăt kar kaĭ mơ̆n, mơ̆ng tơlơi tui gưt sa čô mơnuih jing Krist yơh lu mơnuih či tŭ yap jing hĭ tơpă hơnơ̆ng.
20Ơi Adai pha brơi tơlơi juăt kiăng kơ mơnuih mơnam thâo krăn tơlơi soh lu jai. Samơ̆ pơ anih pă tơlơi soh hơmâo lu jai, pơ anih anŭn tơlơi khăp pap Ơi Adai ăt thim lu hloh mơ̆n, 21kiăng kơ kar hăng tơlơi soh git gai mơnuih mơnam hăng ba nao pơ tơlơi djai, ăt kar kaĭ mơ̆n, tơlơi khăp pap Ơi Adai dưi git gai mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng kiăng kơ ba rai tơlơi hơdip hlŏng lar mơ̆ng Yang Yêsu Krist Khua Yang ta yơh.