6

Lễ báp-tem: chết về tội lỗi và sống với Chúa Cứu Thế

1Vậy, chúng ta còn tiếp tục phạm tội để Thượng Đế gia tăng ân phúc không? 2Tuyệt đối không! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa! 3Anh em không biết khi chúng ta chịu báp-tem trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, là chịu chết với Ngài sao? 4Cũng do báp-tem ấy, chúng ta đã được chôn với Chúa Cứu Thế, để sống một cuộc đời mới cũng như Ngài đã nhờ vinh quang của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết.
5Đã liên hiệp với Chúa trong sự chết, chúng ta cũng liên hiệp với Ngài trong sự sống lại. 6Biết rõ người cũ chúng ta đã bị đóng đinh trên cây thập tự với Chúa Cứu Thế, trụ sở tội lỗi đã bị tiêu diệt, nên chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7Vì ai đã chết đều được giải thoát khỏi tội lỗi.
8Đã cùng chết với Chúa Cứu Thế, chắc chắn chúng ta sẽ cùng sống với Ngài. 9Chúng ta biết Chúa Cứu Thế đã sống lại từ cõi chết, Ngài không bao giờ chết nữa, vì sự chết chẳng còn quyền lực gì trên Ngài. 10Ngài đã chết để tiêu diệt tội lỗi một lần dứt khoát, và nay Ngài sống cho Thượng Đế.
11Anh em cũng vậy, phải kể mình thật chết về tội lỗi và sống cho Thượng Đế, nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu.

Sự thánh hóa

12Vậy, đừng để tội lỗi thống trị thể xác băng hoại của anh em; đừng chiều đãi những thèm muốn của thể xác. 13Đừng để phần nào của thể xác anh em làm dụng cụ ô uế cho tội lỗi, nhưng hãy dâng trọn thể xác cho Thượng Đế như người từ cõi chết sống lại để làm dụng cụ tinh khiết cho Ngài. 14Tội lỗi không thống trị anh em nữa, vì anh em không còn bị luật pháp trói buộc, nhưng được hưởng ân phúc của Thượng Đế.
15Đã hưởng ân phúc Thượng Đế và thoát khỏi luật pháp, chúng ta còn phạm tội không? Tuyệt đối không! 16Anh em không biết khi chịu làm nô lệ cho ai, là chỉ được phục dịch người chủ đó sao? Vậy anh em chỉ có thể chọn, hoặc làm nô lệ cho tội lỗi để rồi chết mất, hoặc tình nguyện vâng phục Thượng Đế để được tha tội và sống đời đời. 17Tạ ân Thượng Đế, anh em trước kia vốn làm nô lệ cho tội lỗi, nhưng nay đã thành tâm vâng phục các lời giáo huấn của Chúa, 18nên anh em được thoát ách nô lệ tội lỗi, để “làm nô lệ” lẽ công chính.
19Tôi diễn tả theo lối nói thông thường để giúp anh em nhận thức dễ dàng. Trước kia anh em đem thân làm nô lệ cho tội lỗi ô uế, ngày nay hãy dâng thân ấy “làm nô lệ” cho lẽ công chính, thánh khiết. 20Khi còn làm nô lệ cho tội lỗi, đối với lẽ công chính, anh em được tự do.
21Như thế, anh em nhận được kết quả gì? Chỉ có những kết quả nhuốc nhơ mà ngày nay anh em còn hổ thẹn. Vì kết cuộc của mọi điều ấy chỉ là cái chết. 22Nhưng ngày nay anh em được giải thoát khỏi tội lỗi, để “làm nô lệ” cho Thượng Đế, kết quả là được thánh hóa, và cuối cùng được sống vĩnh cửu. 23Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Thượng Đế là đời sống vĩnh cửu trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.