6

Tuag ntawm kev txhaum txim ciaj sia hauv Yexus

1Yog li ntawd peb yuav hais li cas? Peb yuav ua txojkev txhaum ntxiv mus kom Vajtswv txojkev hlub thiaj tsav zuj zus tuaj lov? 2Tsis yog li ntawd. Peb uas twb tuag ntawm kev txhaum lawm tseem yuav muaj sia rau hauv kev txhaum tau li cas? 3Nej tsis paub tias peb txhua tus uas ua kevcai raus dej rau hauv Yexus Khetos kuj ua kevcai raus dej rau hauv Yexus txojkev tuag lov? 4Peb raug muab log nrog Yexus ua ke ntawm qhov uas ua kevcai raus dej rau hauv txojkev tuag ntawd, mas ib yam li leej Txiv siv nws lub hwjchim ci ntsa iab tsa tus Khetos sawv hauv qhov tuag rov los, peb thiaj tau ua lub neej raws li txojsia tshiab ib yam nkaus.
5Yog peb nrog Yexus koom txojkev tuag li hais no, peb yeej yuav nrog nws koom qhov uas sawv hauv qhov tuag rov los. 6Peb paub tias peb tus qub twb raug muab teem nrog Yexus rau saum tus ntoo khaublig xwv peb lub cev qub uas muaj txim ntawd thiaj raug muab ua puam tsuaj tag mas peb yuav tsis ua lub txim li qhev dua li lawm, 7rau qhov tus uas tuag lawd kuj dim lub txim lawm. 8Yog peb twb nrog Khetos tuag lawm, peb ntseeg tias peb yuav muaj txojsia nrog nws nyob thiab. 9Peb yeej paub tias Khetos raug muab tsa ciaj sawv hauv qhov tuag rov los thiab nws yuav tsis tuag dua li lawm. Txojkev tuag tsis muaj hwjchim kav nws lawm. 10Qhov uas nws tuag ntawd nws tuag ntawm lub txim tib zaug xwb mas txaus, tiamsis qhov uas nws muaj txojsia nyob nws nyob rau Vajtswv. 11Ib yam nkaus, nej cia li suav tias nej tuag ntawm lub txim thiab muaj txojsia hauv Yexus Khetos nyob rau Vajtswv.
12Vim li no tsis txhob kheev lub txim kav nej lub cev uas txawj tuag kom nej ua raws li tej kev phem uas nej lub cev nqaij ntshaw. 13Tsis txhob muab nej lub cev ib qho ua cuab yeej pub rau lub txim siv ua phem, tiamsis nej yuav tsum muab nej tus kheej uas zoo li cov neeg uas raug tsa sawv hauv qhov tuag rov los ntawd pub rau Vajtswv siv thiab muab nej lub cev txhua yam ua tej cuab yeej uas siv ua haujlwm ncaj ncees pub rau Vajtswv. 14Lub txim yuav tsis tswjhwm nej ntxiv mus lawm, rau qhov nej tsis nyob hauv txoj qab kevcai lawm tiamsis nyob hauv txoj qab kev hlub.

Txojkev ncaj ncees li qhev

15Yog li ntawd peb yuav ua li cas? Peb yuav ua txhaum vim peb tsis nyob hauv txoj qab kevcai tiamsis nyob hauv txoj qab kev hlub lov? Tsis tau li. 16Nej tsis paub lov? Yog nej yeem ua leejtwg li qhev thiab mloog nws lus, nej kuj yog tus uas nej mloog lus ntawd li qhev, yog ua lub txim li qhev uas coj mus txog kev tuag, lossis ua qhov uas mloog lus li qhev uas coj mus txog txojkev ncaj ncees. 17Tiamsis ua Vajtswv tsaug, vim nej txeev ua lub txim li qhev tiamsis nimno nej muaj lub siab mloog tej lus qhuab qhia uas muab cob rau nej lawm. 18Nej twb dim lub txim lawm thiab nej tau ua txojkev ncaj ncees li qhev. 19Kuv hais raws li neeg ib txwm hais vim nej lub cev nqaij tseem tsis muaj zog. Nej muab nej lub cev txhua yam ua kev phem kev qias li qhev thiab ua tej kev txhaum uas nej ua tag ua thiab li qhev li cas, nimno nej cia li muab nej lub cev txhua yam ua txojkev ncaj ncees li qhev ib yam li ntawd kom thiaj raug muab cais kom dawb huv.
20Thaum nej tseem ua lub txim li qhev, txojkev ncaj ncees tsis kav nej. 21Thaum ntawd nej tau nuj nqes dabtsi ntawm tej uas nimno ua rau nej txaj muag? Tej uas nej ua ntawd thaum kawg yog txojkev tuag xwb. 22Tiamsis nimno nej twb dim qhov uas ua lub txim li qhev thiab tig los ua Vajtswv li qhev lawm, mas nuj nqes uas nej tau yog qhov uas muab nej cais ua dawb huv thiab thaum kawg yog txojsia ib txhis tsis kawg. 23Rau qhov lub txim li nqe yog txojkev tuag tiamsis yam uas Vajtswv pub dawb yog txojsia ib txhis tsis kawg hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv.