6

Mbuo Duqv Caux Giduc Juangc Maengc Ziangh

1Wuov nyungc, mbuo oix zuqc hnangv haaix nor gorngv? Mbuo corc oix zuqc baamz jienv zuiz mingh Tin-Hungh cingx daaih haih ceix en camv jienv faaux fai? 2Zungv maiv zeiz! Ei zoux zuiz nyei jauv mbuo zungv daic mi'aqv. Wuov nyungc mbuo hnangv haaix nor haih zoux jienv zuiz mingh? 3Meih mbuo hiuv duqv mbuo jiex wuom nyei leiz, mbuo duqv caux Giduc Yesu juangc maengc. Jiex leiz wuov zanc duqv caux ninh juangc daic. 4Hnangv naaic, mbuo jiex wuom nyei leiz, mbuo caux Giduc daic mingh biopv jienv weic bun mbuo duqv siang-ziangh maengc, hnangv Giduc daic mingh Zaangc Diex yaac longc njang-laangc nyei domh qaqv bun ninh aengx nangh daaih ziangh jienv wuov nor.
5Se gorngv mbuo duqv caux Giduc juangc maengc daic, Tin-Hungh bun mbuo nangh daaih hnangv ninh bun Giduc nangh daaih, mbuo yaac duqv caux Giduc juangc maengc ziangh. 6Mbuo yaac hiuv duqv mbuo nyei loz-hnyouv zuqc caux Giduc ding wuov ziepc nzaangc jaax weic bun baamz zuiz nyei hnyouv zuqc mietc. Mbuo yaac maiv zuqc aengx zoux zuiz nyei nouh. 7Weic zuqc haaix dauh daic mingh ziouc leih ndutv zuiz nyei qaqv mi'aqv.
8Se gorngv mbuo caux Giduc daic mi'aqv, mbuo yaac sienx mbuo oix duqv caux ninh juangc maengc ziangh. 9Mbuo hiuv duqv Giduc daic mingh Tin-Hungh aengx bun ninh nangh daaih. Nqa'haav ninh yietc liuz maiv daic aqv. Haih daic nyei qaqv maiv haih gunv ninh. 10Giduc daic weic bun zuiz maiv haih gunv ninh. Daic nzunc, dorngx duqv yietc liuz. Ih zanc ninh ziangh jienv se weic Tin-Hungh ziangh.
11Meih mbuo fih hnangv nyei, oix zuqc funx ganh hnangv daic mi'aqv nor, zuiz gunv maiv jienv. Mv baac meih mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc weic Tin-Hungh ziangh jienv.
12Weic naaiv maiv dungx bun zuiz gunv meih mbuo haih daic nyei sin, nduov meih mbuo ei ganh nyei hnyouv hanc oix zoux. 13Maiv dungx bun sin zaangc nyei haaix nyungc zoux zuiz, longc zoux waaic haic nyei sic. Daaux nzuonx oix zuqc fungx ganh bun Tin-Hungh, hnangv daic mingh mv baac Tin-Hungh bun aengx nangh daaih nyei mienh nor. Yaac zorqv sin nyei nyungc-nyungc bun Tin-Hungh longc zoux horpc nyei jauv. 14Zuiz maiv duqv aengx zoux meih mbuo nyei ziouv, weic zuqc meih mbuo maiv yiem leiz-latc ga'ndiev. Meih mbuo yiem Tin-Hungh nyei en ga'ndiev.

Zoux Duqv Horpc Nyei Nouh

15Wuov nyungc, hnangv haaix nor zoux? Mbuo maiv zeiz yiem leiz-latc ga'ndiev, se yiem Tin-Hungh nyei en ga'ndiev. Hnangv naaic, sueih mbuo baamz zuiz fai? Zungv maiv zeiz! 16Meih mbuo maiv hiuv duqv fai? Se gorngv fungx ganh zoux haaix dauh nyei nouh, muangx wuov dauh nyei waac, meih mbuo ziouc zoux dongh meih mbuo muangx wuov dauh nyei nouh. Hnangv naaic, meih mbuo zoux zuiz nyei nouh ziouc oix zuqc daic. Mv baac meih mbuo muangx Tin-Hungh ziouc duqv caux ninh horpc hnyouv. 17Laengz zingh Tin-Hungh! Maiv gunv zinh ndaangc meih mbuo zoux zuiz nyei nouh, ih zanc meih mbuo longc nzengc hnyouv muangx njaaux bun meih mbuo nyei leiz. 18Tin-Hungh bungx meih mbuo leih ndutv zuiz nyei qaqv, zoux horpc nyei jauv ziouc gunv meih mbuo.
19Weic zuqc meih mbuo zoux baamh mienh, meih mbuo aqc duqv mengh baeqc. Yie ziouc longc pou-tong nyei jauv caux meih mbuo gorngv. Zinh ndaangc meih mbuo longc sin nyei nyungc-nyungc zoux zuiz nyei nouh, zoux laih hlopv, maiv cing-nzengc nyei sic, gunv zoux gunv waaic. Ih zanc meih mbuo oix zuqc fih hnangv nyei fungx sin nyei nyungc-nyungc bun zoux horpc nyei jauv gunv nzengc meih mbuo, yaac benx cing-nzengc nyei mienh.


20Meih mbuo zoux zuiz nyei nouh wuov zanc, zoux horpc nyei jauv maiv duqv gunv meih mbuo. 21Zinh ndaangc meih mbuo zoux nyei sic, ih zanc meih mbuo nyaiv aqv. Zoux wuov deix sic bun meih mbuo duqv haaix nyungc? Zoux wuov nyungc sic se bun mienh zuqc daic hnangv. 22Mv baac ih zanc Tin-Hungh bungx meih mbuo biaux ndutv zuiz, daaih zoux Tin-Hungh nyei nouh ziouc benx cing-nzengc nyei mienh. Hnangv naaic meih mbuo duqv yietc liuz nyei maengc. 23Weic zuqc zuiz nyei gong-zinh se bun mienh zuqc daic, mv baac Tin-Hungh baeqc baeqc bun nyei zingh nyeic se mbuo caux mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu juangc maengc ziangh ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.