6

Djai Gah Kơ Tơlơi Soh Samơ̆ Hơdip Amăng Krist

1Tui anŭn, hơget ƀing ta či laĭ lĕ? Djơ̆ mơ̆ ƀing ta ăt či dŏ ngă tơlơi soh nanao kiăng kơ tơlơi khăp pap Ơi Adai thim brơi lu jai? 2Sĭt ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! Ƀing ta hơmâo djai laih gah kơ kơnuih soh. Tui anŭn, hiư̆m pă ƀing ta ăt dŏ hơdip amăng tơlơi soh dơ̆ng lĕ? 3Hiư̆m ngă ƀing gih ƀu thâo krăn ôh hă kơ tơlơi abih bang ƀing ta hơmâo tŭ laih baptem amăng Yang Yêsu Krist jing amăng tơlơi djai Ñu? 4Hơnŭn yơh, ƀing ta tŭ dơ̱r hrŏm hăng Ñu laih mơ̆ng tơlơi ngă baptem hrŏm amăng tơlơi djai kiăng kơ kar hăng Krist hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai mơ̆ng tơlơi ang yang Ama Ñu laih anŭn kiăng kơ ƀing ta ăt hơdip tŏ tui amăng tơlơi hơdip phrâo mơ̆n.
5Yuakơ tơdah ƀing ta hơmâo pơgop pơlir hăng Ñu kar hăng anŭn amăng tơlơi djai Ñu, sĭt ƀing ta ăt či pơgop pơlir hăng Ñu amăng tơlơi hơdip glaĭ Ñu mơ̆n. 6Yuakơ ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi kơnuih hơđăp ta tŭ pŏng laih hăng Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal kiăng kơ drơi jan soh sat ta anai dưi pơđŭt hĭ, kiăng kơ ƀing ta ƀu či jing hlŭn kơ tơlơi soh dơ̆ng tah, 7yuakơ hlơi pô hơmâo djai laih ñu anŭn klaih rơngai hĭ laih mơ̆ng tơlơi soh.
8Ră anai, tơdah ƀing ta djai laih hrŏm hăng Krist, ƀing ta đaŏ kơnang yơh kơ tơlơi ƀing ta ăt či dŏ hơdip hrŏm hăng Ñu mơ̆n. 9Yuakơ ƀing ta thâo krăn kơ tơlơi tơdang Krist hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai, Ñu ƀu či djai dơ̆ng tah. Tơlơi djai ƀu dưi git gai ƀơi Ñu dơ̆ng tah. 10Yuakơ tơlơi djai Ñu hơmâo djai laih, anŭn jing tơlơi djai gah kơ tơlơi soh sa wơ̆t djŏp laih kơ abih bang, samơ̆ tơlơi hơdip Ñu hơdip ră anai, jing tơlơi Ñu hơdip gah kơ Ơi Adai yơh.
11Ăt kar hăng hơdră jơlan anŭn mơ̆n, yap bĕ gih pô jing djai laih gah kơ tơlơi soh samơ̆ dŏ hơdip gah kơ Ơi Adai amăng Yang Yêsu Krist. 12Hơnŭn yơh, anăm brơi ôh tơlơi soh git gai ƀơi drơi jan mơnuih gih anai kiăng kơ ƀing gih tui gưt kơ khul tơlơi kluh amoaih sat ƀai gih. 13Anăm jao pơyơr črăn amăng drơi jan gih kơ tơlơi soh ôh, jing hĭ gơnam yua kơ tơlơi sat ƀai, samơ̆ jao hĭ bĕ drơi jan gih kơ Ơi Adai, jing kar hăng ƀing mơnuih hơmâo hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai hăng nao pơ tơlơi hơdip. Jao pơyơr bĕ črăn amăng drơi jan gih kơ Ñu jing hĭ kar hăng gơnam yua kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh. 14Tơlơi soh ƀu či jing khua kơ ƀing gih dơ̆ng tah, yuakơ ƀing gih ƀu hơdip gah yŭ tơlơi juăt ôh, samơ̆ ƀing gih hơdip gah yŭ tơlơi khăp pap Ơi Adai yơh.

Ngă Hlŭn Kơ Tơlơi Tơpă Hơnơ̆ng

15Tui anŭn, hơget ƀing ta pơmĭn dơ̆ng lĕ? Hiư̆m ngă, ƀing ta či ngă soh yuakơ ƀing ta ƀu hơdip gah yŭ tơlơi juăt ôh samơ̆ hơdip gah yŭ tơlơi khăp pap hă? Sĭt ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! 16Ƀing gih thâo krăn yơh kơ tơlơi tơdang ƀing gih jao pơyơr gih pô kơ sa čô mơnuih kiăng kơ tui gưt kơ ñu kar hăng jing hlŭn, ƀing gih jing hĭ hlŭn kơ pô ƀing gih tui gưt anŭn yơh. Anŭn jing tơlơi kiăng laĭ kơ tơlơi tơdah ƀing gih jing hlŭn kơ tơlơi soh, ƀing gih tŭ mă tơlơi djai yơh, ƀôdah tơdah ƀing gih jing hlŭn kơ tơlơi tui gưt kơ Khua Yang, ƀing gih tŭ jing hĭ tơpă hơnơ̆ng yơh. 17Samơ̆ bơni kơ Ơi Adai kơ tơlơi yuakơ wơ̆t tơdah hlâo adih ƀing gih jing hĭ laih hlŭn kơ tơlơi soh, samơ̆ ră anai ƀing gih tui gưt hơdră pơtô pơhrăm hăng abih pran jua, jing tơlơi anŭn yơh arăng jao brơi laih kơ ƀing gih kiăng kơ ngă. 18Tui anŭn, ƀing gih hơmâo tŭ rơngai laih mơ̆ng tơlơi soh laih anŭn hơmâo jing hĭ laih hlŭn kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng.
19Kâo yua hơdôm boh hiăp mơnuih juăt yua yơh yuakơ ƀing gih tơdu amăng kơnuih kơđeh asar gih pô. Ăt kar hăng hlâo adih ƀing gih hơmâo juăt jao hĭ laih hơdôm črăn drơi jan gih jing hlŭn kơ tơlơi grĭ grañ laih anŭn kơ tơlơi ngă lu soh sat, ăt kar kaĭ mơ̆n ră anai, jao pơyơr bĕ hơdôm črăn drơi gih anŭn kơ tơlơi tơpă hơnơ̆ng dui ba truh pơ tơlơi rơgoh hiam. 20Tơdang ƀing gih jing hlŭn kơ tơlơi soh, ƀing gih jing rơngai hĭ mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng git gai yơh. 21Tui anŭn, hơget tơlơi kơmlai hiam ƀing gih hơmâo tŭ mă laih mơ̆ng bruă ƀing gih hơmâo ngă laih đưm hlâo anŭn, jing hơdôm tơlơi ră anai ƀing gih mlâo mlañ hĭ lĕ? Hơdôm tơlơi bruă anŭn pơtơbiă rai tơlơi djai yơh! 22Samơ̆ ră anai yuakơ ƀing gih hơmâo rơngai hĭ laih mơ̆ng tơlơi soh laih anŭn jing hĭ hlŭn kơ Ơi Adai, tơlơi kơmlai hiam ƀing gih tŭ mă dui ba truh pơ tơlơi rơgoh hiam laih anŭn boh tŭ yua jing tơlơi hơdip hlŏng lar yơh. 23Yuakơ nua apăh tơlơi soh jing tơlơi djai, samơ̆ gơnam brơi pơyơr Ơi Adai pha brơi jing tơlơi hơdip hlŏng lar amăng Yêsu Krist Khua Yang ta yơh.