7

Lus piv txwv kev sib yuav

1Kwvtij sawvdaws nej tsis paub lov? (Kuv hais rau cov uas paub Mauxe txoj kevcai lawm.) Txoj kevcai muaj hwjchim kav neeg tsuas yog thaum uas nws muaj txojsia nyob xwb. 2Ib yam li tus pojniam uas yuav txiv lawm mas raws li txoj cai thaum tus txiv tseem nyob nws yuav tsum nrog tus txiv nyob. Yog tus txiv tuag lawm nws thiaj dim txoj kevcai uas muaj txiv. 3Vim li no yog tus pojniam ntawd cia li mus muaj dua lwm tus rau thaum tus txiv tseem muaj txojsia nyob nws yuav tau lub npe tias deev hluas nraug. Tiamsis yog nws tus txiv tuag lawm nws kuj dim txoj kevcai ntawd. Yog nws mus yuav dua lwm tus txiv kuj tsis yog deev hluas nraug.
4Ib yam nkaus li ntawd, kuv cov kwvtij, nej kuj tuag ntawm Mauxe txoj kevcai rau ntawm Khetos lub cev, kom nej thiaj ua tau lwm tus li, yog ua tus uas raug tsa sawv hauv qhov tuag rov los li, kom peb thiaj txi txiv rau Vajtswv. 5Thaum peb muaj txojsia nyob hauv lub cev nqaij tawv, peb lub siab uas ntshaw ua phem raug txoj kevcai tshum ua rau peb lub cev txi txiv uas coj mus txog txojkev tuag. 6Tiamsis nimno peb twb dim hauv txoj kevcai lawm, yog peb tuag ntawm yam uas txeev khi peb cia, xwv peb thiaj ua tau qhev raws li Vaj Ntsuj Plig txojkev tshiab tsis yog raws li txojkev qub uas sau cia.

Txoj kevcai txhob kom ua txhaum

7Yog li ntawd peb yuav hais li cas? Yuav hais tias txoj kevcai yog kev txhaum lov? Tsis tau li. Yog tsis muaj txoj kevcai lawm kuv yeej yuav tsis paub kev txhaum. Yog txoj kevcai tsis tau hais tias, “Tsis txhob ua siab hlob,” kuv yeej tsis paub tias dabtsi yog kev ua siab hlob. 8Tiamsis kev txhaum tos nrhw siv txoj kevcai ntawd txhob ua rau kuv ua siab hlob rau txhua yam. Yog tsis muaj txoj kevcai, kev txhaum kuj tuag lawm. 9Yav tag los kuv ua lub neej tsis muaj txoj kevcai, tiamsis thaum muaj txoj kevcai los kev txhaum kuj rov ciaj sia tuaj mas kuv thiaj tuag. 10Txoj kevcai uas yuav tsum pub txojsia, kuv pom tias tsuas yog coj txojkev tuag los. 11Rau qhov kev txhaum tos nrhw siv txoj kevcai ntawd dag ntxias kuv thiab muab kuv tua. 12Vim li no txoj kevcai yog kev dawb huv thiab tej kab ke kuj dawb huv thiab ncaj thiab zoo kawg. 13Yog li no yam uas zoo ntxeev ua txojkev tuag rau kuv lov? Tsis yog. Yog kev txhaum siv yam uas zoo ua rau kev tuag tshwm rau hauv kuv, kom thiaj pom tias txojkev txhaum ntawd txhaum tiag tiag li thiab vim muaj txoj kevcai kev txhaum thiaj phem kawg nkaus.

Neeg muaj ob lub siab

14Peb paub tias txoj kevcai yog hais txog sab ntsuj plig, tiamsis kuv yog nqaij tawv kuv thiaj raug muab muag ua kev txhaum li qhev. 15Kuv tsis nkag siab tej uas kuv ua. Rau qhov kuv tsis ua yam uas kuv xav ua, kuv ho ua yam uas kuv ntxub xwb. 16Yog kuv ua yam uas kuv tsis xav ua, kuv yeem lees tias txoj kevcai zoo. 17Ces tsis yog kuv tus kheej ua tiamsis yog kev txhaum uas nyob hauv kuv ua. 18Rau qhov kuv paub tias hauv kuv tus kheej uas yog hauv kuv lub cev nqaij tawv tsis muaj ib qho zoo kiag li. Kuv txawj xav zoo tiamsis ua tsis tau qhov zoo kiag li, 19vim qhov zoo uas kuv xav ua kuv kuj tsis ua, tiamsis qhov phem uas kuv tsis xav ua, kuv kuj tseem ua. 20Yog kuv pheej ua yam uas kuv tsis xav ua, yeej tsis yog kuv tus kheej ua, tiamsis yog kev txhaum uas nyob hauv kuv ua xwb.
21Yog li ntawd kuv thiaj pom muaj ib txoj kevcai hais tias yog thaum twg kuv xav ua qhov zoo, qhov phem kuj nyob ze. 22Vim tob tob hauv kuv lub siab yeej nyiam Vajtswv txoj kevcai, 23tiamsis kuv pom muaj dua ib txoj kevcai nyob hauv kuv lub cev uas pheej tawm tsam txoj kevcai uas nyob hauv kuv lub siab thiab ua kom kuv raug txoj kev txhaum uas nyob hauv kuv lub cev ntes. 24Ua li cas kuv yuav nyuaj siab ua luaj li no? Leejtwg yuav tso kuv dim hauv lub cev uas coj mus txog kev tuag no? 25Ua Vajtswv tsaug uas nws yuav tso kuv dim vim yog muaj Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv. Yog li ntawd kuv lub siab ua Vajtswv txoj kevcai li qhev, tiamsis kuv lub cev ua txojkev txhaum li qhev.