7

Klei Bi Hmô Mơ̆ng Klei Bi Kuôl Ung Mô̆

1Ơ phung ayŏng adei, kâo blŭ kơ phung thâo leh klei bhiăn, diih amâo thâo hĕ klei bhiăn kiă kriê sa čô mnuih knŏng êjai ñu dôk hdĭp? 2Snăn tui si klei bhiăn, mniê đuôm hŏng ung ñu êjai gơ̆ dôk hdĭp; ƀiădah tơdah ung ñu djiê, ñu tlaih leh mơ̆ng klei bhiăn bi đuôm ñu hŏng ung. 3Snăn tơdah mniê dôk êkei mkăn êjai ung ñu ăt dôk hdĭp, arăng srăng pia ñu mniê tlĕ piu. Ƀiădah tơdah ung ñu djiê, ñu êngiê leh mơ̆ng klei bhiăn anăn, leh anăn tơdah ñu dôk ung mkăn, ñu amâo jing mniê tlĕ piu ôh.
4Ơ phung ayŏng adei, msĕ snăn mơh diih djiê leh kơ klei bhiăn hlăm asei mlei Krist, čiăng kơ diih dưi jing dŏ pô mkăn, dŏ pô Aê Diê bi kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê, čiăng kơ drei dưi jing yuôm kơ bruă Aê Diê. 5Êjai drei ăt dôk hdĭp tui si kđeh, klei drei tluh soh mơ̆ng klei bhiăn mčhur leh, mă bruă hlăm asei mlei drei, čiăng bi truh klei djiê. 6Ƀiădah ară anei hin drei êngiê leh mơ̆ng klei bhiăn anăn, drei djiê leh kơ klei bhiăn mjing leh drei mnă. Snăn drei amâo lŏ mă bruă ôh tui si klei bhiăn hđăp arăng čih leh, ƀiădah mă bruă tui si ai mĭn mrâo mơ̆ng Yang Mngăt Jăk.

Klei Bhiăn leh anăn Klei Soh

7Snăn ya drei srăng lač lĕ? Klei bhiăn anăn jing soh mơ̆? Hơăi, amâo djŏ ôh! Ƀiădah tơdah amâo mâo klei bhiăn ôh, kâo amâo dưi thâo kral klei soh ôh. Kâo amâo srăng thâo kral ôh ya jing klei tluh tơdah klei bhiăn amâo lač, “Đăm tluh ôh.” 8Ƀiădah hŏng klei mtă anăn klei soh mâo klei myun mjing hlăm kâo djăp mta klei tluh. Kyuadah tơdah amâo mâo klei bhiăn ôh, klei soh djiê leh. 9Mphŭn dô kâo dôk hdĭp amâo mâo klei bhiăn ôh, ƀiădah tơdah klei mtă truh, klei soh lŏ hdĭp, 10leh anăn kâo djiê. Klei mtă ƀuăn brei klei hdĭp kơ kâo, ƀiădah bi truh klei djiê kơ kâo. 11Kyuadah hŏng klei mtă, klei soh mâo klei myun mplư kâo, snăn hŏng klei mtă anăn klei soh bi mdjiê leh kâo. 12Snăn klei bhiăn jing doh jăk, klei mtă jing doh jăk, kpă, leh anăn jăk.
13Snăn klei jăk bi truh klei djiê kơ kâo mơ̆? Hơăi, amâo djŏ ôh! Ƀiădah jing klei soh yơh yua klei jăk bi mdjiê kâo, čiăng kơ klei soh dưi bi êdah jing klei soh, leh anăn kyua klei mtă klei soh dưi jing kjham hĭn.

Klei Bi Blah Hlăm Lam Mnuih

14Drei thâo kơ klei bhiăn jing myang; ƀiădah kâo jing kđeh, čhĭ leh jing hlŭn kơ klei soh. 15Kâo amâo thâo săng ôh klei kâo ngă. Kyuadah kâo amâo ngă ôh klei kâo čiăng, ƀiădah kâo ngă klei kâo bi êmut. 16Snăn tơdah kâo ngă klei kâo amâo čiăng ôh, kâo tŭ kơ klei bhiăn jing jăk. 17Snăn amâo djŏ ôh jing kâo ngă klei anăn, ƀiădah klei soh dôk hlăm kâo ngă klei anăn. 18Kyuadah kâo thâo amâo mâo mnơ̆ng jăk dôk hlăm kâo ôh, čiăng lač hlăm kđeh kâo. Kâo dưi mâo klei čiăng ngă jăk, ƀiădah kâo amâo dưi ngă klei jăk anăn ôh. 19Kyuadah kâo amâo ngă ôh klei jăk kâo čiăng ngă, ƀiădah kâo ngă klei jhat kâo amâo čiăng ngă ôh. 20Snăn tơdah kâo ngă klei kâo amâo čiăng ngă ôh, amâo djŏ ôh kâo ngă klei anăn, ƀiădah jing klei soh dôk hlăm kâo ngă klei anăn.
21Snăn kâo ƀuh sa mta klei bhiăn snei: tơdah kâo čiăng ngă klei jăk, klei jhat đuôm ti kâo. 22Kâo hơ̆k mơak kơ klei bhiăn Aê Diê hlăm lam ai tiê kâo, 23ƀiădah kâo ƀuh hlăm kâo sa klei bhiăn mkăn bi blah hŏng klei bhiăn hlăm klei mĭn kâo, leh anăn mjing kâo mnă kơ klei bhiăn klei soh dôk hlăm kâo. 24Knap mñai yơh kâo! Hlei pô srăng bi mtlaih kâo mơ̆ng asei mlei thâo djiê anei? 25Bi mni kơ Aê Diê hlăm Yêsu Krist, Khua Yang drei! Snăn yơh hŏng klei mĭn kâo, kâo jing hlŭn kơ klei bhiăn Aê Diê; ƀiădah hŏng kđeh kâo, kâo jing hlŭn kơ klei bhiăn klei soh.