8

Tus uas Raws Li Vaj Ntsujplig Qhia

1Nimno tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, tus ntawd yuav tsis raug txiav txim. 2Rau qhov Vaj Ntsujplig tus uas coj peb los nrog Yexus Khetos koom ib txojsia twb tso peb dim ntawm txojkev txhaum thiab txojkev tuag lawm. 3Vim neeg ua tsis tau zoo, txoj kevcai thiaj pab tsis tau lawv. Tiamsis Vajtswv pab tau, rau qhov nws txib nws tus Tub los yug ua neeg thiab muaj roj ntsha ib yam li tej neeg txhaum, nws thiaj daws tau neeg lub txim. 4Vajtswv ua li ntawd kom peb ua tau raws li Vajtswv txoj kevcai uas ncaj ncees, tsis yog peb ua raws li peb lub siab qub qhia, tiamsis yog peb ua raws li Vaj Ntsujplig qhia. 5Tus uas ua lub neej raws li lub siab qub qhia, tus ntawd yeej ua raws li nws lub siab qub nyiam, tiamsis tus uas ua nws lub neej raws li Vaj Ntsujplig qhia, tus ntawd yeej ua raws li Vaj Ntsujplig lub siab nyiam. 6Tus uas ua raws li nws lub siab qub qhia, tus ntawd yuav raug kev ploj kev tuag, tiamsis tus uas ua raws li Vaj Ntsujplig qhia, tus ntawd yuav tau txojsia thiab kev kaj siab. 7Tus uas ua raws li nws lub siab qub qhia, tus ntawd ua yeebncuab rau Vajtswv; rau qhov nws tsis ua raws li Vajtswv txoj Kevcai, thiab qhov tseeb nws yeej coj tsis tua raws li txoj kevcai ntawd. 8Tus uas tseem ua raws li nws lub siab qub qhia, tus ntawd ua tsis tau haum Vajtswv siab.
9Yog Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv nej lub siab, nej yeej tsis ua raws li nej lub siab qub qhia nej, tiamsis nej ua raws li Vaj Ntsujplig qhia nej. Tus uas tsis muaj Yexus Khetos tus Ntsujplig, tus ntawd yeej tsis yog Yexus Khetos tug. 10Tiamsis yog Yexus Khetos nyob hauv nej lub siab, txawm yog nej lub cev tuag vim txojkev txhaum los nej tus Ntsujplig yuav tsis tuag, vim Vajtswv suav hais tias nej ncaj ncees lawm. 11Yog Vajtswv tus Ntsujplig uas tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag los nyob hauv nej lub siab lawm, ces tus uas tsa Yexus Khetos sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws yuav tsa nej lub cev uas txawj tuag sawv rov qab los thiab, rau qhov Vaj Ntsujplig nyob hauv nej.
12Yog li ntawd cov kwvtij, peb yuav tsum ua raws li Vajtswv tus Ntsujplig qhia, tsis txhob ua raws li peb lub siab qub qhia. 13Yog nej ua nej lub neej raws li lub siab qub qhia, nej yeej yuav tuag; tiamsis yog nej ua nej lub neej raws li Vaj Ntsujplig qhia, nej thiaj yuav tso tau nej tej kev txhaum tseg thiab nej yuav tau txojsia. 14Tus uas cia Vajtswv tus Ntsujplig qhia, tus tus ntawd thiaj yog Vajtswv tus menyuam. 15Rau qhov nej tsis tau tus ntsujplig uas coj nej mus ua qhev kom nej txhawj nej ntshai, tiamsis nej tau Vaj Ntsujplig tus uas coj nej los ua Vajtswv cov menyuam, kom nej muaj cuabkav hu Vajtswv hais tias, “Anpas! Kuv Txiv!” 16Vajtswv tus Ntsujplig qhia rau peb lub siab hais tias peb yog Vajtswv cov menyuam. 17Vim peb yog Vajtswv cov menyuam lawm, peb yuav tau txais tej koob hmoov uas nws npaj tseg rau peb, thiab peb yuav tau nrog Yexus Khetos txais tej uas Vajtswv npaj tseg rau Yexus Khetos lawm; peb cov uas raug kev txomnyem ib yam li Yexus Khetos raug, peb yeej yuav tau Vajtswv lub tshwjchim uas ci ntsa iab ib yam li Yexus Khetos tau thiab.

Lub Tshwjchim uas Ci Ntsa Iab Yav Tom Ntej

18Kuv pom hais tias txojkev txomnyem uas tamsim no peb raug yeej piv tsis tau lub tshwjchim ci ntsa iab uas Vajtswv yuav pub rau peb yav tom ntej no. 19Ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim tos ntsoov xav pom hnub uas Vajtswv cov menyuam los. 20Ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim, yeej tsis xav raug kev puastsuaj, tiamsis Vajtswv pom zoo cia tej ntawd raug kev puastsuaj. Txawm li ntawd los tseem muaj kev cia siab 21hais tias muaj ib hnub twg ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim, yuav dim ntawm txojkev puastsuaj thiab yuav nrog Vajtswv cov menyuam tau lub tshwjchim uas ci ntsa iab. 22Rau qhov peb paub hais tias txij thaum ub los txog niaj hnub no ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim ntsaj ntsoog qees ib yam li tus pojniam uas mob plab yuav yug menyuam; 23tsis yog ib puas tsav yam uas Vajtswv tsim thiaj ntsaj ntsoog qees xwb, tiamsis peb cov uas tau txais Vaj Ntsujplig uas yog thawj txoj koob hmoov uas Vajtswv pub rau peb lawm, peb los ntsaj ntsoog qees tos ntsoov hnub uas Vajtswv hu peb hais tias peb yog nws cov menyuam, thiab txhiv kom peb dim. 24Twb yog vim peb cia siab li ntawd, peb thiaj dim; tiamsis yog peb qhovmuag twb pom yam uas peb cia siab rau lawm, ces qhov ntawd yeej tsis yog txojkev cia siab. Leejtwg tseem yuav cia siab rau tej uas nws qhovmuag twb pom lawm? 25Tiamsis yog peb cia siab rau tej uas peb qhovmuag tsis tau pom, peb yeej ua siab ntev tos tej ntawd.
26Thaum peb tsaug muas Vaj Ntsujplig pab peb; rau qhov peb tsis paub hais tias peb yuav thov yam twg, tiamsis Vaj Ntsujplig thov Vajtswv pab peb thaum peb tsis paub yuav hais li cas. 27Vajtswv tus uas pom peb lub siab yeej paub tej uas Vaj Ntsujplig thov, rau qhov tej uas Vaj Ntsujplig thov Vajtswv pab peb, tej ntawd yeej raws li Vajtswv lub siab nyiam.
28Peb paub hais tias peb cov uas hlub Vajtswv, txawm yog peb tau zoo thiab txomnyem los Vajtswv yuav ua kom tej ntawd muaj nqis rau peb cov uas Vajtswv pom zoo hu los raws li Vajtswv npaj tseg lawm. 29Txhua tus uas Vajtswv xaiv tua lawm, Vajtswv muab tshwj rau ibcag kom lawv muaj tus yam ntxwv zoo li nws tus Tub; Vajtswv ua li ntawd kom Leej Tub tau ua tus tij ntawm cov ntseeg. 30Thiab cov uas Vajtswv muab tshwj rau ib cag, yog cov uas Vajtswv hu lawv lawm; thiab cov uas Vajtswv hu, Vajtswv suav hais tias lawv yog cov ncaj ncees, thiab cov uas Vajtswv suav hais tias ncaj ncees, Vajtswv pub lub tshwjchim uas ci ntsa iab rau lawv.

Yexus Khetos Qhia Vajtswv Txojkev Hlub rau Peb

31Peb tseem yuav hais li cas thiab? Yog Vajtswv tuaj peb tog lawm, leejtwg tseem yuav tawmtsam tau peb? 32Vajtswv tsis khuvxim nws tus Tub, tiamsis nws muab nws tus Tub los theej peb sawvdaws lub txhoj, tsis yog nws muab nws tus Tub xwb, tiamsis nws tseem muab txhua yam pub dawb rau peb thiab? 33Leejtwg tseem yuav liam txim tau rau cov neeg uas Vajtswv xaiv lawm? Vajtswv twb hais tias lawv tsis muaj txim lawm. 34Leejtwg tseem yuav rau txim tau rau peb? Yexus Khetos twb tuag thiab sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm, nws nyob ntawm Vajtswv sab xis thiab thov Vajtswv pab peb. 35Tsis muaj ib yam dabtsi yuav cais tau peb tawm ntawm Yexus Khetos txojkev hlub, tsis hais teebmeem, kev nyuaj siab, kev tsimtxom, kev tshaib kev nqhis, kev txomnyem, kev txhawj ntshai, lossis kev ploj kev tuag. 36Raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Vim peb ntseeg koj, luag thiaj niaj
   hnub yuav muab peb tua;
  luag ua rau peb ib yam li tus yaj uas luag yuav cab mus tua.”
37Txawm yog li ntawd los Yexus Khetos tus uas hlub peb, nws twb pab peb kovyeej txhua yam ntawd huv tibsi lawm. 38Rau qhov kuv paub tseeb hais tias tsis muaj ib yam dabtsi yuav cais tau peb ntawm Vajtswv txojkev hlub, tsis hais tuag lossis kev ua neej nyob, cov timtswv lossis cov uas muaj hwjchim kav saum nruab ntug, nimno lossis yav tom ntej, 39saum nruab ntug lossis hauv nruab tivtxwv, lossis ib puas tsav yam uas yog Vajtswv tsim yeej tsis muaj ib yam dabtsi cais tau peb ntawm Vajtswv txojkev hlub uas nws pub Yexus Khetos uas yog peb tus Tswv los tuag theej peb lub txhoj.