9

Vajtswv thiab Nws Haivneeg

(Chivkeeb 25.19-23)

1Kuv yog tus uas ntseeg Yexus Khetos, tej lus uas kuv hais, kuv hais tseeb xwb kuv tsis dag; Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv kav kuv lub siab ua rau kuv paub hais tias tej lus uas kuv hais, kuv yeej tsis dag. 2Kuv nyuaj siab kawg li, rau qhov kuv txhawj kuv haivneeg heev. 3Txawm yog Vajtswv foom tsis zoo rau kuv thiab muab kuv cais tawm ntawm Yexus Khetos mus los kuv yeej txaus siab, tsuav yog kuv haivneeg tau los nrog Vajtswv sib raug zoo xwb. 4Lawv yog cov Yixalayees uas Vajtswv xaiv los ua Vajtswv cov menyuam lawm, Vajtswv qhia nws lub tshwjchim uas ci ntsa iab rau lawv, Vajtswv coglus rau lawv, thiab qhia Vajtswv txoj kevcai rau lawv, Vajtswv qhia kom lawv paub pehawm Vajtswv, thiab qhia hais tias lawv yuav tau txais tej uas Vajtswv coglus tseg; 5lawv yog cov Henplais tej yawgkoob uas nto moo lug tej xeebntxwv; thiab Yexus Khetos tus uas los yug ua neeg, nws yog lawv haivneeg. Sawvdaws cia li qhuas Vajtswv tus uas kav ib puas tsav yam mus ibtxhis! Amees.
6Kuv tsis tau hais tias Vajtswv tsis ua raws li Vajtswv tej lus cog tseg; rau qhov Vajtswv tsis xaiv cov Yixalayees txhua tus los ua Vajtswv haivneeg, 7thiab tsis yog Anplahas cov xeebntxwv puavleej yog Vajtswv cov menyuam. Vajtswv hais rau Anplahas hais tias, “Ixaj cov menyuam thiaj yog koj cov xeebntxwv uas kuv coglus rau koj xwb.” 8Vajtswv hais li ntawd, twb yog Vajtswv hais tias, Anplahas cov tubki muaj ib txhia thiaj li yog Vajtswv cov menyuam, ibtxhia tsis yog. Cov uas yog Vajtswv menyuam tiag, tsuas yog cov uas Vajtswv xub hais tseg lawm hais tias Anplahas yuav muaj xwb. 9Rau qhov Vajtswv cov lus cog tseg hais li no: “Lwm xyoo txog lub caij no, kuv yuav rov los thiab Xalas yuav yug tau ib tug tub.”
10Tsis yog li ntawd xwb. Lenpekas muaj ob tug tub uas yog tib leej txiv; nkawd txiv yog peb yawgkoob Ixaj. 11-12Vajtswv hais rau Lenpekas hais tias, “Koj ob tug tub, tus hlob yuav ua tus yau qhev.” Vajtswv hais li ntawd thaum Lenpekas tseem tsis tau yug nkawd, thiab nkawd tseem tsis tau paub qhov phem qhov zoo. Vajtswv xaiv ib tug tseg ib tug raws li Vajtswv twb xav tseg lawm. Vajtswv tsis xaiv raws li nkawd tes haujlwm. 13Raws li Vajtswv txojlus hais tias,
  “Kuv hlub Yakhauj, tiamsis kuv ntxub Exaus.”
14Peb yuav hais li cas? Peb yuav hais tias Vajtswv ua tsis ncaj no los? Tsis yog li ntawd! 15Rau qhov Vajtswv hais rau Mauxes hais tias,
  “Kuv pom zoo hmov tshua tus twg,
   kuv yuav hmov tshua tus ntawd,
  thiab kuv pom zoo hlub tus twg,
   kuv yuav hlub tus ntawd.”
16Qhov uas Vajtswv ua li ntawd, tsis yog raws li neeg xav yuav lossis vim qhov uas neeg ua zoo, tiamsis yog Vajtswv hlub xwb. 17Rau qhov Vajtswv txojlus hais rau Falaus hais tias, “Kuv tsa koj ua vajntxwv, kom sawvdaws pom kuv lub hwjchim, thiab kom kuv lub npe nrov ncha moo lug mus thoob qab ntuj.” 18Yog li ntawd, Vajtswv pom zoo hlub tus twg, Vajtswv yeej hlub tus ntawd, thiab Vajtswv pom zoo kom tus twg tawv ncauj tus ntawd yeej tawv ncauj.

Vajtswv Txojkev Chim thiab Kev Hlub

19Nej cov muaj qee leej yuav hais rau kuv hais tias, “Yog li ntawd, ua li cas Vajtswv tseem hais tias muaj tus ua txhaum thiab? Leejtwg tseem yuav tawv dhau Vajtswv thiab?” 20Phoojywg, koj yog leejtwg, ua li cas koj tseem nrog Vajtswv sib cav thiab? Lub laujkaub av yeej tsis hais rau tus kws puab laujkaub hais tias, “Ua cas koj puab kuv zoo li no?” 21Tus kws puab laujkaub yeej muaj cai muab av los puab laujkaub raws li nws lub siab nyiam. Nws muab tib thooj av los puab ib lub zoo ib lub phem los nyob ntawm nws pom zoo.
22Ib yam nkaus li ntawd, Vajtswv xav qhia nws txojkev chim rau sawvdaws pom nws lub hwjchim. Tiamsis nws ua siab ntev rau cov neeg uas nws chim rau, cov neeg ntawd yog cov uas raug txojkev puastsuaj. 23Thiab Vajtswv xav kom peb pom Vajtswv lub tshwjchim ci ntsa iab uas Vajtswv muab pub rau peb cov uas Vajtswv hlub, peb yog cov uas Vajtswv xaiv tseg cia txais nws lub tshwjchim. 24Cov uas Vajtswv hu, tsis yog hu cov Yudais xwb, tiamsis yog hu lwm Haivneeg thiab. 25Vajtswv hais rau Hauxeyas sau tseg hais tias,
  “Cov neeg uas tsis yog kuv cov,
   kuv yuav hu ua ‘Kuv cov,’
  thiab haivneeg uas kuv tsis hlub,
   kuv yuav hu ua ‘Haivneeg uas kuv hlub.’
  26Thiab nyob txhua qhov chaw uas kuv
   tsis hu lawv hais tias,
  ‘Nej yog kuv haivneeg,’ nyob qhov chaw ntawd
  kuv yuav hu lawv ua Vajtswv tus uas muaj sia nyob
   cov menyuam.”
27Thiab Yaxayas hais txog cov Yixalayees hais tias, “Txawm yog cov Yixalayees coob heev npaum li tej suabzeb ntawm ntug hiavtxwv los tsuas muaj qee leej thiaj yuav dim xwb; 28rau qhov tus Tswv twg yuav txiav txim rau lub ntiajteb no sai sai.” 29Thiab Yaxayas qhia hais tias,
  “Yog tus Tswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   tsis tseg peb kom muaj xeebntxwv,
  ces peb yeej yuav puastsuaj tas ib yam li lub nroog Xaudoos
   thiab lub nroog Kaumaulas.”

Cov Yixalayees thiab Txojmoo Zoo

30Peb yuav hais li cas? Lwm Haivneeg yeej tsis xyaum coj raws li txojkev ncaj ncees, tiamsis vim lawv ntseeg, lawv thiaj ua tau neeg ncaj ncees; 31tiamsis cov Yixalayees xyaum coj raws li txoj kevcai qhia kom lawv ua tua neeg ncaj ncees, tiamsis lawv ua tsis tau raws li txoj kevcai qhia. 32Vim li cas lawv ua tsis tau? Rau qhov lawv tsis vam khom txojkev ntseeg, tiamsis lawv cia siab rau tes haujlwm uas lawv ua xwb. Yog li ntawd, lawv thiaj dawm lub pobzeb 33uas Vajtswv txojlus hais tias,
  “Kuv yuav muab ib lub pobzeb tso
   rau hauv lub nroog Xi-oos;
  txhua tus neeg yuav dawm lub pobzeb ntawd;
   lub pobzeb ntawd yuav ua rau neeg ntog,
  tiamsis yog leejtwg ntseeg nws,
   tus ntawd yuav tsis poob ntsejmuag.”