9

Ơi Adai Hăng Ană Plei Ñu

1Kâo pơhiăp tơlơi sĭt amăng Krist, anŭn jing kâo ƀu pơhiăp ƀlŏr ôh, pran jua tơpă kâo pơsĭt brơi kơ tơlơi kâo pơhiăp amăng Yang Bơngăt Hiam. 2Kâo hơmâo tơlơi rơngot hơning prŏng biă mă laih anŭn tơlơi ruă nuă nanao amăng pran jua kâo. 3Yuakơ kâo dưi kwưh kiăng nanao kơ tơlơi kâo pô tŭ hơtŏm păh laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ mơ̆ng Krist pơala brơi kơ ƀing ayŏng adơi kâo pô gah kơđeh asar, anŭn jing ƀing djuai mơnuih kâo. 4Ƀing gơñu jing ƀing ană plei Israel yơh. Ơi Adai pơjing ƀing gơñu jing ană bă Ñu laih anŭn pơrơđah tơlơi ang yang Ñu kơ ƀing gơñu. Ñu pơjing tơlơi pơgop hăng ƀing gơñu laih anŭn pha brơi kơ ƀing gơñu tơlơi juăt, tơlơi kơkuh pơpŭ amăng sang yang laih anŭn khul tơlơi ƀuăn. 5Ƀing gơñu jing ană tơčô mơ̆ng ƀing ama ơi adon đưm laih anŭn mơ̆ng ƀing gơñu yơh tơbiă rai Krist gah kơ drơi jan mơnuih. Ñu jing Ơi Adai kơ abih bang, bơni hơơč nanao kơ Ơi Adai yơh! Amen.
6Samơ̆ ƀu djơ̆ boh hiăp Ơi Adai ƀu hơmâo jing hĭ ôh, yuakơ ƀu djơ̆ ôh abih bang ƀing ană plei Israel le̱ng kơ jing ƀing ană plei Ơi Adai soh sel. 7Kŏn djơ̆ lơi yuakơ ƀing ană tơčô gơñu jing tơbiă rai mơ̆ng ană tơčô Abraham ăt jing ană bă Ơi Adai mơ̆n. Samơ̆ Ơi Adai hơmâo laĭ laih kơ Abraham tui anai, “Anŭn jing mơ̆ng hơjăn Isa̱k yơh ih či hơmâo kơnung djuai Kâo hơmâo ƀuăn laih kơ ih.” 8Tơlơi anŭn kiăng laĭ, ƀu djơ̆ kơnung djuai tơkeng gah drơi jan anai ôh jing ană bă Ơi Adai, samơ̆ anŭn jing ƀing ană bă tơlơi ƀuăn, jing ƀing mơnuih arăng yap jing hĭ ană tơčô Abraham sĭt. 9Yuakơ anai yơh jing tơlơi Ơi Adai ƀuăn, “Ƀơi hrơi mông pơkơčah laih Kâo či wơ̆t glaĭ, laih anŭn HʼSarah bơnai ih či hơmâo sa čô ană đah rơkơi yơh.”
10Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơdôm anŭn đôč ôh, samơ̆ HʼRebekah ăt kar kaĭ mơ̆n, ñu hơmâo dua čô ană kơmar đah rơkơi mơ̆ng sa čô ama, jing ơi adon ta Isa̱k. 11Samơ̆, hlâo kơ dua čô ană kơmar anŭn amĭ gơñu tơkeng rai ƀôdah hlâo kơ ƀing gơñu ngă tơlơi bruă hiam ƀôdah sat, anŭn jing kiăng kơ pơgiŏng hĭ boh tơbiă rai mơ̆ng tơlơi kơñăm Ơi Adai pô yơh tui anai: 12Ƀu djơ̆ yua mơ̆ng bruă mơnuă ƀing gơñu ngă ôh samơ̆ yua mơ̆ng Ơi Adai jing Pô iâu mă yơh, Ơi Adai pơtă kơ HʼRebekah tui anai, “Pô ayŏng či mă bruă kơ pô adơi ñu.” 13Tui hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Kâo, Yahweh, hơmâo ruah mă laih Yakôb samơ̆ Kâo hơmâo hơngah hĭ laih Esâo.”
14Tui anŭn, hơget tơlơi ƀing ta či laĭ lĕ? Djơ̆ mơ̆ Ơi Adai jing Pô ƀu djơ̆ tơpă? Sĭt ƀu djơ̆ tui anŭn ôh! 15Yuakơ Ñu hơmâo laĭ laih hăng Môseh tui anai,
  “Kâo či hơmâo tơlơi pap ƀơi hlơi Kâo pap laih anŭn Kâo či hơmâo tơlơi glưh pran jua ƀơi hlơi Kâo glưh pran jua yơh.”
16Hơnŭn yơh, tơlơi anŭn ƀu djơ̆ kơnang ƀơi tơlơi mơnuih amoaih kiăng ƀôdah tơlơi bruă ñu ngă ôh, samơ̆ kơnơ̆ng kơnang ƀơi Ơi Adai laih anŭn ƀơi tơlơi pap Ñu đôč yơh. 17Yuakơ amăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih kơ Pharaoh tui anai, “Kâo hơmâo yŏng đĭ ih yuakơ tơlơi kơñăm anai yơh, tui anŭn Kâo dưi pơrơđah amăng ih tơlơi kơtang mơyang Kâo laih anŭn anăn Kâo či hing hyu djŏp lŏn tơnah yơh.” 18Hơnŭn yơh, Ơi Adai hơmâo tơlơi pap mơñai kơ hlơi pô Ñu kiăng kơ hơmâo tơlơi pap mơñai, laih anŭn Ñu pơkhăng hĭ pran jua hlơi pô Ñu kiăng pơkhăng hĭ yơh.
19Sa čô amăng ƀing gih či tơña kơ Kâo tui anai, “Tui anŭn, yua hơget Ơi Adai ăt dŏ ƀuăh tơlơi soh kơ ƀing gơmơi đôč lĕ? Yuakơ hlơi pô dưi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi kiăng Ñu lĕ?” 20Samơ̆ Ơ mơnuih mơnam hơi, hlơi ih jing tơl ih khĭn pơgăl glaĭ hăng Ơi Adai lĕ? “Sĭt yơh, gơnam ƀu dưi laĭ ôh kơ pô pơkra rai gơnam anŭn tui anai, ‘Yua hơget ih pơkra rai kâo hrup hăng anai lĕ?’ ” 21Pô ma̱n gŏ hơmâo tơlơi dưi yua ăt sa ƀut lŏn mơ̆n kiăng kơ ma̱n rai sa boh gơnam pioh yua kơ tơlơi kơñăm yom laih anŭn sa boh gơnam pioh yua kơ tơlơi kơñăm yang đăr yơh.
22Kar hăng anŭn mơ̆n kơ tơlơi bruă Ơi Adai hơmâo ngă laih. Ñu kiăng pơrơđah tơlơi hil Ñu laih anŭn brơi kơ arăng thâo tơlơi dưi mơyang Ñu. Samơ̆ Ñu gir añ hăng tơlơi hil Ñu kơ mơnuih mơnam, jing tơlơi prap pre pioh kơ tơlơi răm rai. 23Laih anŭn Ñu ngă tơlơi anŭn ăt kiăng pơrơđah mơ̆n tơlơi ang yang prŏng Ñu tuh brơi kơ ƀing hlơi pô tŭ mă tơlơi pap Ñu, jing ƀing Ñu hơmâo prap pre lui laih kơ tơlơi ang yang Ñu. 24Wơ̆t hăng ƀing ta mơ̆n, jing ƀing Ñu hơmâo iâu mă laih, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng mơ̆ng ƀing Yehudah đôč ôh, samơ̆ ăt mơ̆ng ƀing Tuai mơ̆n. 25Ăt tui hăng tơlơi Ñu hơmâo pơhiăp amăng hră Hôsea mơ̆n tui anai,
  “Kâo či iâu kơ ƀing hlơi pô ƀu djơ̆ ană plei Kâo ôh, ‘ƀing gih jing ană plei Kâo.’
   Laih anŭn Kâo či yap kơ hlơi pô ƀu djơ̆ pô Kâo khăp ôh, ‘ih jing pô Kâo khăp.’ ”
26Laih anŭn
  “Tơlơi anai či truh ăt ƀơi anih Ñu hơmâo laĭ laih kơ ƀing gơñu tui anai mơ̆n,
   ‘Ƀing gih ƀu djơ̆ jing ană plei Kâo ôh,’
   Pơ anih anŭn yơh Ñu či yap kơ ƀing gơñu jing ‘ƀing ană bă Ơi Adai hơdip yơh.’ ”
27Yesayah pơhiăp kraih kơ tơlơi ƀing Israel tui anai,
  “Wơ̆t tơdah mrô mơnuih ƀing Israel jing lu kar hăng čuah ƀơi ia rơsĭ,
   kơnơ̆ng tơƀe̱ng dŏ glaĭ amăng ƀing gơñu đôč yơh či dưi klaih.
  28Yuakơ Khua Yang či ba rai
   tơlơi klă̱ kơđi Ñu ƀơi abih mơnuih lŏn tơnah anai tañ laih anŭn hơnăl tuč yơh.”
29Kar hăng tơlơi Yesayah pơhiăp laih hlâo tui anai,
  “Tơdah Yahweh Dưi Kơtang
   ƀu hơmâo pioh glaĭ ôh ƀing ană tơčô,
  sĭt ƀing ta či răm rai hĭ kar hăng plei Sedôm,
   laih anŭn či răm rai hĭ kar hăng plei Gomôrrah yơh.”

Tơlơi Ƀing Israel Ƀu Đaŏ Kơnang

30Tui anŭn, hơget tơlơi ƀing ta či laĭ lĕ? Kơ tơlơi ƀing mơnuih Tuai, jing ƀing mơnuih ƀu hơduah sem tơlơi tơpă hơnơ̆ng ôh, samơ̆ ƀing gơñu hơmâo tŭ mă laih tơlơi tơpă hơnơ̆ng, jing tơlơi tơpă hơnơ̆ng yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang yơh. 31Samơ̆ bơ kơ ƀing Israel, jing ƀing hơduah sem tơlơi juăt tơlơi tơpă hơnơ̆ng, samơ̆ ƀing gơñu ƀu hơmâo tŭ mă laih ôh tơlơi tơpă hơnơ̆ng anŭn. 32Yua hơget lĕ? Anŭn jing yuakơ ƀing gơñu hơduah sem tơlơi anŭn ƀu djơ̆ yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang ôh samơ̆ hơduah sem tui hăng bruă mơnuă tơlơi juăt gơñu yơh. Ƀing gơñu tơhneč djơ̆ “boh pơtâo tơhneč” yơh. 33Tui hăng tơlơi Isaiah hơmâo čih laih tui anai,
  “Lăng bĕ, Kâo pioh pơtâo tơhneč ƀơi anih Ziôn kiăng kơ ngă brơi kơ ƀing mơnuih mơnam tơhneč
   laih anŭn boh pơtâo ngă brơi kơ ƀing gơñu tơhneč rơbuh hĭ,
   anŭn jing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu, ñu anŭn ƀu tŭ tơlơi mlâo mlañ ôh.”