Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ƀu thâo krăn ôh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: HʼRut hơdip amăng rơnŭk Ƀing Khua Phat Kơđi. Sŏp hră anai arăng čih tơdơi kơ Dawid jing pơtao kơplăh wăh amăng thŭn 1010 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: HʼRut, pô đah kơmơi Môab, pơrơklă jing tơlơi hơmutu hiam kơ tơlơi tŏng ten amăng ƀing Israel amăng rơnŭk Ƀing Khua Phat Kơđi.

Tơlơi ră ruai rơnŭk rơno̱m amăng sŏp hră HʼRut arăng yap hơmâo truh laih amăng rơnŭk rŭng răng amăng sŏp hră Ƀing Khua Phat Kơđi. HʼRut, jing sa čô đah kơmơi mơnuih Môab, pơdŏ hăng sa čô đah rơkơi Israel. Tơdơi kơ rơkơi ñu djai laih, HʼRut pơrơđah tơlơi tŏng ten ñu hli̱ng hla̱ng biă mă hăng tơhmua đah kơmơi ñu mơnuih Israel anŭn, laih anŭn kơ tơlơi ñu jao ñu pô kơ Ơi Adai ƀing Israel. Hơnăl tuč, ñu hơduah hơmâo sa čô rơkơi phrâo amăng ƀing adơi ai rơkơi ñu hlâo, laih anŭn mơ̆ng tơlơi pơdŏ anŭn yơh, ñu jing hĭ yă adon kơ Dawid, jing pô pơtao prŏng ƀing Israel.
 Tơlơi ră ruai amăng sŏp hră Ƀing Khua Phat Kơđi pơrơđah kơ tơlơi răm rai tơdang ƀing ană plei Ơi Adai đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ñu. Samơ̆ amăng sŏp hră HʼRut pơrơđah kơ tơlơi bơni hiam tơbiă rai mơ̆ng sa čô pô tuai, jing pô đaŏ kơnang kơ Ơi Adai ƀing Israel laih anŭn jing hĭ ƀing lŏm kơ ƀing ană plei tŏng ten Ơi Adai yơh.

Jar Atŭt Kơsem

HʼNaomi wơ̆t glaĭ pơ plei Bêtlahem hăng HʼRut (1:1-22)
HʼRut bưp Bôaz (2:1–3:18)
Bôaz dŏ kơ HʼRut (4:1-22)