2

Luv moog xawb qeb huv Npau‑a daim teb

1Na‑aumi muaj ib tug kwvtij muaj txag yog Elimelej cum ntaag npe hu ua Npau‑a. 2Mas Luv kws yog tuabneeg Mau‑a has rua Na‑aumi tas, “Ca kuv moog teb moog xawb tej qeb lawv qaab tug kws zoo sab ca kuv xawb.” Na‑aumi has rua nwg tas, “Miv nyaab 'e, ca le moog.” 3Luv txawm tawm moog xawb lawv qaab cov kws hlais. Nwg moog tau rua huv Npau‑a daim teb, yog tug kws nrug Elimelej koom ib cum. 4Mas Npau‑a tuaj huv Npelehee tuaj txug, nwg has rua cov kws hlais qeb tas, “Thov Yawmsaub nrug nraim mej nyob.” Puab teb tas, “Thov Yawmsaub foom koob moov rua koj.” 5Npau‑a txawm nug tug tub zug kws coj zug hlais qeb hov tas, “Tug quaspuj hov yog leejtwg le?” 6Tug tub zug kws coj zug hlais qeb teb tas, “Yog tug quaspuj Mau‑a kws nrug Na‑aumi tawm huv Mau‑a tebchaws rov lug. 7Tug quaspuj hov thov has tas, ‘Ca kuv xawb hab khaws lawv qaab cov kws hlais tej teg qeb.’ Nwg txhad tuaj xawb taagkig nuav lug lawm tsuas yog su ib plag huv tsev teb xwb.”
8Tes Npau‑a txawm has rua Luv tas, “Nyaab 'e, ca le noog kuv has, tsw xob moog xawb lwm tug le teb es tso daim nuav tseg. Ca le lawv qaab ti ti kuv tej nkauj qhev. 9Ca le saib ntsoov daim teb kws puab hlais hab lawv puab qaab. Kuv tub has rua cov tub hluas kuas tsw xob zwg koj. Thaus koj nqhes dej kuj ca le moog haus dej huv lub taub kws cov hluas ntim ca lawd.” 10Nwg txhad khwb nkaus huv aav pe Npau‑a hab has tas, “Kuv tsuas yog ib tug tuabneeg lwm tebchaws xwb, ua le caag koj yuav hlub kuv hab saib kuv zoo?” 11Npau‑a teb nwg tas, “Muaj tuabneeg pav rua kuv paub txug txhua yaam kws koj ua koom rua koj nam puj txwj thaus koj tug quasyawg tuag lawd hab paub txug qhov kws koj tso koj nam koj txwv hab lub tebchaws kws yug koj tseg es lug nrug haiv tuabneeg kws koj tsw tau paub dua nyob. 12Thov Yawmsaub pauj tej kws koj ua zoo rov rua koj hab thov Yawmsaub kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv kws koj lug cawm sav rua huv nwg phob tis pub koob moov nplua mag rua koj.” 13Luv txhad teb tas, “Yawm hlub, thov koj hlub kuv moog le, tsua qhov txawm yog kuv tsw yog koj le nkauj qhev los koj tub nplig tau kuv lub sab hab has tej lug zoo rua kuv.”
14Txug swjhawm noj mov Npau‑a kuj has rua nwg tas, “Lug nrug peb noj hab muab ncuav ntsw tej kua qaub noj.” Nwg txhad nrug cov kws hlais qeb nyob quas tsawg. Npau‑a cev tej qeb kib rua nwg, nwg noj tsau tseed tshuav seem. 15Thaus Luv sawv tseeg moog xawb qeb, Npau‑a has rua cov tub hluas tas, “Ca nwg xawb lawv tej teg qeb, tsw xob tshev nwg. 16Hab rhu tej rev qeb tso rua nwg khaws hab, tsw xob tshev nwg.”
17Luv txhad xawb qeb moog txug tsaus ntuj. Nwg muab tej kws xawb hov ntaus, tau kwvlaam ib efa qeb. 18Nwg rws cov qeb hov rov moog rua huv lub moos, nwg muab tej qeb kws nwg xawb lug hov rua nwg nam puj saib hab muab tej zaub mov kws nwg noj tsw taag rua nam puj noj. 19Nam puj txhad has rua nwg tas, “Nub nua koj moog xawb qeb hovtwg? Koj ua num hovtwg? Thov ca tug kws hlub koj tau koob moov.” Luv txhad has rua nam puj paub tas nwg moog ua num huv leejtwg daim teb hab has tas, “Tug yawm kws nub nua kuv moog ua num hov npe hu ua Npau‑a.” 20Na‑aumi has rua tug nyaab tas, “Thov Yawmsaub foom koob moov rua tug yawm hov. Yawmsaub txujkev hlub muaj tsw tu rua tug kws tseed muaj txujsa nyob hab tug kws tuag lawd.” Na‑aumi has rua Luv tas, “Tug yawm hov yog peb le kwvtij yog ib tug txheeb ze peb.” 21Luv kws yog tuabneeg Mau‑a has tas, “Hab nwg tseed has rua kuv tas, ‘Koj lawv qaab xawb ti ti kuv cov qhev moog txug thaus puab hlais kuv le qeb taag.’ ” 22Na‑aumi has rua Luv kws yog nwg tug nyaab tas, “Nyaab, qhov kws koj nrug nwg tej nkauj qhev ua num zoo lawm, ntshai tsaam koj moog rua huv lwm tug le teb tes raug luas zwg.” 23Vem le hov Luv txhad lawv ti ti Npau‑a cov nkauj qhev qaab xawb qeb hab mog moog txug thaus hlais qeb hab hlais mog taag, hab nrug nwg nam puj nyob.