2

Luv mus xawb qeb hauv Npau‑a daim teb

1Na‑aumi muaj ib tug kwvtij muaj txiag yog Elimelej cum ntag npe hu ua Npau‑a. 2Mas Luv uas yog neeg Mau‑a hais rau Na‑aumi tias, “Cia kuv mus teb mus xawb tej qeb raws qab tus uas zoo siab cia kuv xawb.” Na‑aumi hais rau nws tias, “Me nyab 'e, cia li mus.” 3Luv txawm tawm mus xawb raws qab cov uas hlais. Nws mus tau rau hauv Npau‑a daim teb, yog tus uas nrog Elimelej koom ib cum. 4Mas Npau‑a tuaj hauv Npelehee tuaj txog, nws hais rau cov uas hlais qeb tias, “Thov Yawmsaub nrog nraim nej nyob.” Lawv teb tias, “Thov Yawmsaub foom koob hmoov rau koj.” 5Npau‑a txawm nug tus tub zog uas coj zog hlais qeb ntawd tias, “Tus pojniam ntawd yog leejtwg li?” 6Tus tub zog uas coj zog hlais qeb teb tias, “Yog tus pojniam Mau‑a uas nrog Na‑aumi tawm hauv Mau‑a tebchaws rov los. 7Tus pojniam ntawd thov hais tias, ‘Cia kuv xawb thiab khaws raws qab cov uas hlais tej teg qeb.’ Nws thiaj tuaj xawb tagkis no los lawm tsuas yog so ib pliag hauv tsev teb xwb.”
8Ces Npau‑a txawm hais rau Luv tias, “Nyab 'e, cia li mloog kuv hais, tsis txhob mus xawb lwm tus li teb es tso daim no tseg. Cia li raws qab ti ti kuv tej nkauj qhev. 9Cia li ntsia ntsoov daim teb uas lawv hlais thiab raws lawv qab. Kuv twb hais rau cov tub hluas kom tsis txhob zes koj. Thaum koj nqhis dej kuj cia li mus haus dej hauv lub taub uas cov hluas ntim cia lawd.” 10Nws thiaj khwb nkaus hauv av pe Npau‑a thiab hais tias, “Kuv tsuas yog ib tug neeg lwm tebchaws xwb, ua li cas koj yuav hlub kuv thiab saib kuv zoo?” 11Npau‑a teb nws tias, “Muaj neeg piav rau kuv paub txog txhua yam uas koj tu koj niam pog txij thaum koj tus txiv tuag lawd thiab paub txog qhov uas koj tso koj niam koj txiv thiab lub tebchaws uas yug koj tseg es los nrog haiv neeg uas koj tsis tau paub dua nyob. 12Thov Yawmsaub pauj tej uas koj ua zoo rov rau koj thiab thov Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv uas koj los cawm siav rau hauv nws phab tis pub koob hmoov nplua mias rau koj.” 13Luv thiaj teb tias, “Yawg hlob, thov koj hlub kuv mus li, rau qhov txawm yog kuv tsis yog koj li nkauj qhev los koj twb nplij tau kuv lub siab thiab hais tej lus zoo rau kuv.”
14Txog sijhawm noj mov Npau‑a kuj hais rau nws tias, “Los nrog peb noj thiab muab ncuav ntsw tej kua qaub noj.” Nws thiaj nrog cov uas hlais qeb zaum. Npau‑a cev tej qeb kib rau nws, nws noj tsau tseem tshuav seem. 15Thaum Luv sawv tsees mus xawb qeb, Npau‑a hais rau cov tub hluas tias, “Cia nws xawb raws tej teg qeb, tsis txhob cem nws. 16Thiab rho tej rev qeb tso rau nws khaws thiab, tsis txhob cem nws.”
17Luv thiaj xawb qeb mus txog tsaus ntuj. Nws muab tej uas xawb ntawd ntaus, tau kwvlam ib efa qeb. 18Nws ris cov qeb ntawd rov mus rau hauv lub moos, nws muab tej qeb uas nws xawb los ntawd rau nws niam pog saib thiab muab tej zaub mov uas nws noj tsis tag rau niam pog noj. 19Niam pog thiaj hais rau nws tias, “Hnub no koj mus xawb qeb qhovtwg? Koj ua haujlwm qhovtwg? Thov cia tus uas hlub koj tau koob hmoov.” Luv thiaj hais rau niam pog paub tias nws mus ua haujlwm hauv leejtwg daim teb thiab hais tias, “Tus yawg uas hnub no kuv mus ua haujlwm ntawd npe hu ua Npau‑a.” 20Na‑aumi hais rau tus nyab tias, “Thov Yawmsaub foom koob hmoov rau tus yawg ntawd. Yawmsaub txojkev hlub muaj tsis tu rau tus uas tseem muaj txojsia nyob thiab tus uas tuag lawd.” Na‑aumi hais rau Luv tias, “Tus yawg ntawd yog peb li kwvtij yog ib tug txheeb ze peb.” 21Luv uas yog neeg Mau‑a hais tias, “Thiab nws tseem hais rau kuv tias, ‘Koj raws qab xawb ti ti kuv cov qhev mus txog thaum lawv hlais kuv li qeb tag.’ ” 22Na‑aumi hais rau Luv uas yog nws tus nyab tias, “Nyab, qhov uas koj nrog nws tej nkauj qhev ua haujlwm zoo lawm, ntshai tsam koj mus rau hauv lwm tus li teb ces raug luag zes.” 23Vim li ntawd Luv thiaj raws ti ti Npau‑a cov nkauj qhev qab xawb qeb thiab mog mus txog thaum hlais qeb thiab hlais mog tag, thiab nrog nws niam pog nyob.