2

H'Rut Duah Duñ Mdiê Hlăm Hma Y-Bôas

1H'Naômi mâo sa čô găp djuê ung ñu, sa čô êkei mdrŏng hlăm găp djuê Y-Êlimêlek, anăn gơ̆ Y-Bôas. 2 H'Rut mniê Môap lač kơ H'Naômi, “Brei kâo nao kơ hma duñ ti krah čăp mdiê ti tluôn pô mâo klei pap kơ kâo.” Ñu lač kơ gơ̆, “Nao bĕ, Ơ H'Bŭ.” 3Snăn gơ̆ kbiă nao duñ mdiê hlăm hma tui tluôn phung wiă. Ñu truh djŏ hĕ kơ kdrêč hma Y-Bôas, pô jing găp djuê Y-Êlimêlek. 4Leh anăn nĕ anei, Y-Bôas truh mơ̆ng ƀuôn Betlêhem leh anăn lač kơ phung wiă, “Brei Yêhôwa dôk mbĭt hŏng diih!” Leh anăn digơ̆ lŏ wĭt lač, “Akâo kơ Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ ih.” 5Leh anăn Y-Bôas lač kơ dĭng buăl kiă phung wiă, “Hlei anak čô mniê êra anăn?” 6Dĭng buăl kiă phung wiă lŏ wĭt lač, “Ñu jing mniê Môap, pô wĭt mbĭt hŏng H'Naômi mơ̆ng čar Môap. 7Mniê anăn lač, ‘Kâo akâo kơ ih, brei kâo duñ leh anăn mkăm ti krah čăp mdiê ti tluôn phung wiă.’ Snăn gơ̆ truh, leh anăn gơ̆ ăt duñ mơ̆ng ưm aguah tơl ară anei, knŏng mdei bhiâo hlăm sang trưng.”
8Snăn Y-Bôas lač kơ H'Rut, “Ară anei dôk hmư̆ bĕ, Ơ H'Bŭ. Đăm ih nao duñ hlăm hma mkăn ôh hŏ, kăn đuĕ rei mơ̆ng hma anei, ƀiădah dôk giăm hŏng phung dĭng buăl mniê kâo. 9Dlăng bĕ ti hma diñu wiă leh anăn tui hlue diñu. Kâo mtă mơh kơ phung êkei hlăk ai đăm hlăp ih ôh. Leh anăn tơdah ih mhao êa, nao bĕ kơ čeh leh anăn mnăm êa phung êkei hlăk ai djăt leh.” 10Hlăk anăn gơ̆ kŭp ƀô̆ ti lăn leh anăn lač kơ ñu, “Si kâo mâo hĕ klei pap ti anăp ală ih, tơl ih uêñ kơ kâo, kyuadah kâo jing sa čô tue?” 11Ƀiădah Y-Bôas lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Jih jang klei ih ngă jăk leh kơ kmha mniê ih mơ̆ng leh ung ih djiê arăng yăl dliê jih leh kơ kâo, leh anăn si klei ih lui hĕ amĭ ama ih, čar ih pô, leh anăn hriê kơ sa phung ƀuôn sang ih amâo tuôm thâo kral êlâo ôh. 12Brei Yêhôwa mưn klei ih ngă leh, leh anăn akâo kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel brei klei mưn bŏ ênŭm kơ ih, ti gŭ siap ñu ih hriê leh čiăng kđap!” 13Leh anăn gơ̆ lač, “Ơ khua kâo, ih pap snăk kơ kâo, kyuadah ih bi juh leh kâo leh anăn blŭ hŏng klei êmhač kơ dĭng buăl mniê ih, wăt tơđah kâo amâo jing sa čô dĭng buăl mniê ih ôh.”
14Ti mmông huă ƀơ̆ng, Y-Bôas lač kơ gơ̆, “Hriê tinei, ƀơ̆ng kpŭng leh anăn đrŭt klŏ kpŭng ih hlăm êa boh kriăk ƀâo.” Snăn gơ̆ dôk gŭ ti djiêu phung wiă, leh anăn ñu myơr kơ gơ̆ ƀraih đeh. Gơ̆ ƀơ̆ng tơl trei, leh anăn ăt dôk êbeh mơh. 15Tơdah gơ̆ kgŭ čiăng lŏ duñ, Y-Bôas mtă kơ phung êkei hlăk ai ñu, lač, “Brei gơ̆ duñ wăt hlăm čăp mdiê đa, leh anăn đăm ghă gơ̆ ôh. 16Msĕ mơh brei diih sôč đa đa amung mdiê kơ gơ̆, leh anăn lui brei gơ̆ duñ, đăm ƀuah gơ̆ ôh.”
17Snăn gơ̆ duñ hlăm hma tơl tlam; leh anăn gơ̆ juă mdiê gơ̆ duñ anăn, leh anăn mâo hlăm brô sa êphah mdiê ôrgơ. 18Gơ̆ mă ba leh anăn wĭt kơ ƀuôn. Gơ̆ bi êdah kơ kmha mniê gơ̆ mdiê gơ̆ duñ leh, leh anăn gơ̆ brei kơ ñu mnơ̆ng ăt dôk leh gơ̆ ƀơ̆ng tơl trei. 19Kmha mniê gơ̆ lač kơ gơ̆, “Ti anôk ih duñ hruê anei? Ti anôk ih mă bruă leh? Jăk mơak yơh êkei uêñ leh kơ ih.” Snăn gơ̆ yăl dliê kơ kmha mniê gơ̆ hŏng hlei pô gơ̆ mă bruă leh, lač, “Anăn mnuih kâo mă bruă mbĭt hruê anei jing Y-Bôas.” 20 H'Naômi lač kơ mtâo mniê ñu, “Akâo kơ Yêhôwa brei klei jăk jĭn kơ pô mâo ai tiê jăk, amâo lui ôh phung hdĭp amâodah phung djiê!” H'Naômi lŏ lač kơ gơ̆, “Êkei anăn jing găp djuê hŏng drei, sa čô hlăm phung găp djuê drei giăm hĭn.” 21H'Rut mniê Môap lač, “Êbeh kơ anăn, ñu lač kơ kâo, ‘Brei ih dôk giăm phung dĭng buăl kâo tơl diñu wiă leh jih mdiê kâo.’ ” 22H'Naômi lač kơ H'Rut, mtâo mniê ñu, “Ơ H'Bŭ, jing jăk ih nao mbĭt hŏng phung dĭng buăl mniê ñu, huĭdah hlăm hma mkăn arăng srăng ngă jhat kơ ih.” 23Snăn gơ̆ dôk giăm hŏng phung dĭng buăl mniê Y-Bôas, duñ tơl ruê̆ klei puôt wiă mdiê ôrgơ leh anăn mdiê ƀlê. Leh anăn gơ̆ dôk mbĭt hŏng kmha mniê gơ̆.