3

Luv thiab Npau‑a ntawm lub tshav ntaus qeb

1Na‑aumi uas yog Luv niam pog hais rau nws tias, “Nyab, puas tsim nyog kuv nrhiav cuab nrhiav yig rau koj kom koj thiaj nyob kaj siab lug? 2Npau‑a uas koj mus nrog nws cov nkauj qhev ua ke ntawd yog peb li kwvtij txheeb. Hmo no nws tabtom ntxuaj qeb hauv lub tshav ntaus qeb. 3Koj cia li da dej pleev roj tsw qab thiab hnav cev tsoos uas zoo heev mus rau nram lub tshav ntaus qeb kom tsis txhob cia nws pom koj mus txog thaum nws noj mov haus dej tag tso. 4Thaum nws mus pw, ua tib zoo saib nws pw qhovtwg, mam li mus tshem daim pam ntawm nws kotaw thiab pw rau qhov ntawd. Ces nws yuav qhia rau koj tias koj yuav tsum ua dabtsi.” 5Luv teb tias, “Kuv yuav ua txhua yam uas koj hais.”
6Luv thiaj mus nram lub tshav ntaus qeb thiab ua raws li nws niam pog hais txhua yam. 7Thaum Npau‑a noj haus tsau zoo siab lawd, nws txawm mus pw ntawm pawg qeb ib sab. Ces Luv txawm nkag mus tshem daim pam ntawm nws kotaw thiab pw qhov ntawd. 8Thaum ib tag hmo, yawg ntawd ras dheev los tig cev ua ciav muaj ib tug pojniam pw ntawm nws kotaw. 9Nws thiaj nug tias, “Koj yog leejtwg?” Tus pojniam teb tias, “Kuv yog koj tus nkauj qhev Luv 'os. Thov koj yaws koj lub qab tsho ntev vov koj tus nkauj qhev rau qhov koj yog ib tug kwvtij txheeb.” 10Npau‑a thiaj hais tias, “Mentxhais 'e, thov Yawmsaub foom koob hmoov rau koj lauj. Koj txojkev hlub zaum no loj dua zaum ua ntej, rau qhov koj tsis mus nrhiav tej tub hluas tsis hais muaj los pluag. 11Mentxhais 'e, nimno tsis txhob ntshai, kuv yuav ua txhua yam raws li koj thov. Cov neeg hauv peb lub moos sawvdaws yeej paub tias koj yog ib tug pojniam uas zoo tsim txiaj. 12Thiab kuv los yeej yog kwvtij txheeb tiag, tiamsis tseem muaj dua ib tug kwvtij uas txheeb dua kuv. 13Hmo no koj cia li pw ntawm no. Tagkis kaj ntug yog tus ntawd lees ua kwvtij txheeb saws koj, kuj zoo, cia nws saws. Yog nws tsis yeem ua kwvtij txheeb saws koj, muaj Yawmsaub uas muaj txojsia nyob pom, kuv yuav lees ua kwvtij txheeb saws koj. Cia li pw ntawm no mus txog kaj ntug.”
14Luv thiaj pw ntawm nws kotaw mus txog kaj ntug, tiamsis nws sawv ntxov tsees thaum tsis tau pom kev zeem tau ntsej muag. Npau‑a hais tias, “Tsis txhob kheev leejtwg paub tias ib tug pojniam tuaj ntawm lub tshav ntaus qeb no.” 15Nws hais rau Luv tias, “Cia li muab koj daim ntaub kauv nthuav los.” Luv thiaj nthuav los, mas Npau‑a luj tau rau xe‑a qeb muab rau nws ris mus, nws txawm rov mus rau hauv lub moos lawm. 16Thaum Luv los txog, nws niam pog nug tias, “Me nyab, zoo li cas 'os?” Luv txawm piav txhua yam uas tus yawg ntawd ua rau nws rau leej niam mloog, 17hais tias, “Nws pub rau xe‑a qeb no rau kuv, nws hais tias, ‘Tsis txhob rov qab mus tes dawb tes do rau ntawm koj niam pog.’ ” 18Na‑aumi teb tias, “Me nyab, nyob twjywm tos mus txog thaum paub tias zaj no zoo li cas, rau qhov tus yawg ntawd yuav tsis so, nws yuav hais zaj no kom tiav rau hnub no.”