3

Luv Ntsib Npau-am Ntawm Tshav Ntaus Nplej

1Tau tsis ntev tom qab ntawd, Na-aumis hais rau Luv hais tias, “Tsimnyog kuv yuav tsum nrhiav ib tug txiv rau koj, koj thiaj yuav nrog luag muaj cuab muaj yig. 2Koj nco ntsoov tus txivneej uas hu ua Npau-am uas koj mus nrog nws cov ntxhais qhev khaws nplej, nws yog wb tus kwvtij. Koj mloog kuv hais, hmo no nws yuav mus ntaus nplej. 3Yog li ntawd, koj cia li ntxuav cev, muab roj tsw qab los pleev, thiab muab cev khaubncaws uas zoo tshaj plaws los hnav. Ces koj mus lawm nram nws qhov chaw ntaus nplej, tiamsis tsis txhob pub nws paub hais tias koj nyob nrad mus txog thaum nws noj thiab haus tas lawm. 4Koj ua tib zoo saib, saib nws pw qhov twg, thiab thaum uas nws tsaug zog lawm, koj cia li mus yaws nws daim pam thiab mus pw twjywm ntawm nws kotaw. Nws yuav qhia rau koj hais tias, koj yuav tsum ua li cas.”
5Luv teb hais tias, “Kuv yuav ua txhua yam raws li koj hais.”
6Yog li ntawd, Luv thiaj mus rau nram lub tshav nplej thiab ua raws li nws niampog hais rau nws. 7Thaum uas Npau-am noj thiab haus tas lawm, nws zoo siab heev. Nws txawm mus rau ntawm pawg nplej thiab pw tsaug zog lawm. Luv maj mam nkag mus muab Npau-am daim pam yaws thiab pw twjywm ntawm nws kotaw. 8Thaum ib taghmo Npau-am tsim los thiab tig cev, nws pom ib tug pojniam pw ntawm nws kotaw ua rau nws ceeb loj heev. 9Npau-am nug hais tias, “Koj yog leejtwg?”
 Luv teb hais tias, “Kuv yog Luv. Rau qhov koj thiaj yog kuv tus kwvtij uas txheeb ze, thiab tsimnyog koj yuav pab tau kuv. Yog li ntawd, thov koj cia li yuav kuv ua koj tus pojniam.”
10Npau-am teb hais tias, “Thov tus TSWV foom koob hmoov rau koj, tej uas nimno koj ua no tseem zoo tshaj li tej uas koj tau ua rau koj niampog yav tas los lawm. Tsimnyog koj mus nrhiav tej tus tub hluas, tsis hais tus muaj lossis tus pluag yuav lawm, tiamsis koj tsis ua li ntawd. 11Luv, nimno koj tsis txhob nyuaj siab. Kuv yuav ua txhua yam uas koj thov kom kuv ua; rau qhov txhua tus neeg uas nyob hauv lub nroog no yeej paub hais tias koj yog ib tug pojniam uas tsim txiaj heev. 12Muaj tseeb tiag, kuv yeej yog koj ib tug kwvtij uas txheeb ze thiab yeej tsimnyog kuv ua tus sau koj, tiamsis tseem muaj dua ib tug txivneej uas txheeb ze koj tshaj kuv lawm thiab. 13Hmo no koj cia li pw ntawm no, tagkis kaj ntug peb mam nug saib nws puas kam yuav koj los tsis kam. Yog nws kam mas yuav zoo heev; yog nws tsis kam, kuv thov cog lus rau Vajtswv tus uas muaj sia nyob hais tias kuv yuav yuav koj. Hmo no koj cia li pw ntawm no kom kaj ntug tso.”
14Yog li ntawd, Luv thiaj pw ntawm Npau-am kotaw, tiamsis Luv twb sawv mus tsev thaum tsis tau kaj ntug kom tsis txhob muaj neeg pom nws, rau qhov Npau-am tsis xav kom muaj neeg paub hais tias Luv tuaj pw ntawd li. 15Npau-am hais rau Luv hais tias, “Muab koj lub tsho loj los nthuav pua ntawm no.” Luv txawm ua li ntawd, thiab Npau-am yawm tau yuav luag rau siab nplej rau Luv thiab pab tsaws rau saum nws xubpwg. Ces Luv txawm ris cov nplej ntawd los tsev lawm. 16Thaum Luv los txog tsev, nws niampog nug hais tias, “Me nyab, koj mus puas tau lus li cas?”
 Luv thiaj qhia txhua yam uas Npau-am tau hais rau nws lawm rau nws niampog mloog.
17Luv hais ntxiv hais tias, “Nws kom kuv tsis txhob rov tes dawb tes npliag los cuag koj, yog li ntawd, nws thiaj muab cov nplej no rau kuv ris los.”
18Na-aumis hais tias, “Luv, koj ua siab ntev tos mus txog thaum uas koj paub zaj no lawm tso. Hnub no Npau-am yuav kub siab lug hais zaj no kom tiav.”