3

Lu^te Mingh Mborqv Mbiauh Ciangv Lorz Mbo^aatc

1Maaih hnoi Naa^o^mi gorngv mbuox ninh nyei mbuangz, “Yie oix zuqc lorz jaa bun meih dorng weic bun meih duqv kuh yiem maiv zeiz fai? 2Mbo^aatc, dongh meih gan ninh nyei m'sieqv bou wuov dauh, se zoux dauh mbuo nyei cien-ceqv maiv zeiz? Ih muonz ninh oix yiem mborqv mbiauh ciangv sinx mbiauh mbaali. 3Nyaam oix zuqc nzaaux sin, nzaatv deix youh ndaang aengx zuqv nyaam maaih gauh longx jiex nyei lui-houx. Nqa'haav mingh wuov mborqv mbiauh ciangv mv baac maiv dungx bun ninh hiuv duqv meih yiem naaic. Oix zuqc zuov ninh nyanc liuz hopv liuz. 4Taux ninh bueix nyei ziangh hoc mangc gaax ninh bueix haaix, ziouc mingh nzien nqoi homc jienv zaux nyei suangx bueix jienv naaic aqv. Ninh ziouc mbuox meih hnangv haaix nor zoux.
5Lu^te dau, “Da'faanh maa gorngv haaix nyungc yie ei jienv zoux nzengc.” 6Ninh ziouc njiec taux mborqv mbiauh ciangv ziux ninh nyei maa-buoc mbuox nyei yietc zungv waac zoux nzengc.
7Mbo^aatc nyanc liuz hopv liuz, hnyouv njien-youh ziouc mingh bueix jienv mbiauh mbaali ndui ga'hlen. Lu^te heng-heng nyei mingh taux, aengx nzien nqoi homc zaux nyei suangx bueix jienv naaic zaux-hlen. 8Taux ndaamv muonz Mbo^aatc liemh zeih nyie daaih, mbienv sin, buatc dauh m'sieqv dorn bueix jienv ninh nyei zaux-hlen.
9Ninh ziouc naaic, “Meih haaix dauh?”
 Lu^te gorngv, “Yie se meih nyei m'sieqv bou, Lu^te. Tov meih longc meih nyei lui-juoqv nzie jienv yie, weic zuqc meih zoux dauh gauh cien jiex nyei cien-ceqv.”
10Mbo^aatc gorngv, “Sieqv aac, tov Ziouv ceix fuqv bun meih. Meih ih zanc nyei en-zingh bun cing se gauh hlo zinh ndaangc nyei en-zingh weic zuqc meih maiv mingh lorz mienh lunx mienh maiv gunv maaih fai jomc. 11Sieqv aac, maiv dungx gamh nziex. Meih tov nyei nyungc-nyungc yie oix tengx meih zoux. Yie nyei buonv-mungv mienh yietc zungv hiuv duqv meih se ziangh horngh nyei m'sieqv dorn. 12Maiv gunv yie zoux dauh gauh cien jiex nyei cien-ceqv, aengx maaih dauh corc gauh cien yie. 13Ih muonz meih bueix naaiv. Njang hnoi mangc gaax ninh oix ziux gauh cien jiex nyei cien-ceqv nyei leiz zoux fai? Se gorngv ninh oix nor, longx aqv. Maiv oix nor, yie ziangv jienv yietc liuz ziangh nyei Tin-Hungh laengz waac. Yie laengz ei jienv naaiv gauh cien jiex nyei cien-ceqv nyei leiz zoux. Gunv bueix naaiv taux lungh ndorm.”
14Lu^te ziouc bueix jienv Mbo^aatc nyei zaux-hlen taux lungh ndorm, mv baac ninh jiez sin nziouv nyei, corc zieqv maiv duqv mienh nyei ziangh hoc weic zuqc Mbo^aatc gorngv, “Maiv dungx bun mienh hiuv duqv maaih m'sieqv dorn daaih naaiv mborqv mbiauh ciangv.”
15Mbo^aatc aengx gorngv, “Zorqv meih buix jienv mba'dauh naaiv kuaaiv ndie zaeng jienv oc.” Lu^te zaeng jienv, Mbo^aatc ziouc hlaau yietc tongv mbiauh mbaali yaac tengx ninh bouh faaux mba'dauh. Lu^te ziouc bieqc zingh mi'aqv.
16Lu^te nzuonx taux ninh nyei maa-buoc wuov, Naa^o^mi naaic gaax, “Nyaam aac, hnangv haaix nor?”
 Lu^te gorngv nzengc Mbo^aatc hnangv haaix nor tengx ninh bun ninh nyei maa-buoc muangx.
17Ninh aengx gorngv, “Ninh yaac bun naaiv yietc tongv mbiauh yie yaac gorngv, ‘Maiv dungx kungx-buoz baeqc zaux nzuonx meih nyei maa-buoc wuov.’+”
18Naa^o^mi gorngv mbuox ninh, “Nyaam aac, zuov jienv muangx gaax naaiv deix sic oix cuotv daaih hnangv haaix nor. Ih hnoi wuov dauh mienh zungv maiv hitv kuonx taux mbenc sung naaiv deix sic.”