4

Npau-am Yuav Luv ua Pojniam

1Npau-am mus zaum ntawm roojvag nroog qhov chaw uas sawvdaws yeej ibtxwm mus sablaj. Ces tus kwvtij uas txheeb Elimelej tshaj plaws uas Npau-am tau hais qhia rau Luv lawm, txawm taug kev tuaj txog ntawd. Npau-am hais rau nws hais tias, “Los ntawm no thiab zaum wb sib tham.” Ces tus txivneej ntawd txawm los thiab nrog nws zaum. 2Ces Npau-am txawm mus coj tau kaum leej thawjcoj hauv lub nroog ntawd tuaj thiab caw lawv los nrog nkawd zaum. Thaum lawv los zaum txhij lawm, 3Npau-am hais rau nws tus kwvtij ntawd hais tias, “Nimno Na-aumis rov nram tebchaws Mau-am los lawm, nws xav muab peb tus kwvtij Elimelej thaj teb muag, 4kuv xav hais tias tsimnyog koj paub txog zaj no. Nimno yog koj xav yuav thaj teb no, koj cia li yuav tabmeeg cov kev txwjlaus neeg uas tuaj zaum ntawm no. Tiamsis yog koj tsis xav yuav thaj teb ntawd, koj cia li tu lus, rau qhov koj yog tus uas muaj cai xub yuav, yog koj tsis yuav, ces kuv mam li yuav.”
 Ces tus txivneej ntawd teb hais tias, “Kuv yuav yuav thaj teb ntawd.”
5Npau-am hais tias, “Zoo lawm lauj, yog koj yuav thaj teb ntawd ntawm Na-aumis, mas koj yuav tsum yuav Luv, tus pojntsuam uas yog neeg Mau-am los ua koj pojniam thiab, thaj teb ntawd thiaj yuav yog tus txivneej uas tuag lawm tsevneeg tug.”
6Tus txivneej ntawd teb hais tias, “Yog li ntawd, kuv yuav tso tseg tsis yuav thaj teb ntawd, rau qhov thaum dua kuv lawm, thaj teb ntawd yuav tsis yog kuv cov menyuam qubtxeeg qubteg. Koj cia li yuav; kuv tsis yuav lawm.”
7Txoj kevcai uas cov Yixalayees ibtxwm coj, mas yog leej twg tau tso ncauj muag lossis pauv tej teb, tus muag yuav tsum hle nws txhais khau thiab muab cob rau tus yuav. Qhov uas ua li no twb yog ua timkhawv rau cov Yixalayees paub hais tias, nkawd hais haum lawm. 8Yog li ntawd, thaum tus txivneej hais rau Npau-am hais tias, “Koj cia li yuav,” nws thiaj hle hlo nws txhais khau thiab muab cob kiag rau Npau-am. 9Ces Npau-am hais rau cov thawjcoj thiab cov neeg uas tuaj ntawd hais tias, “Hnub no kuv thov nej nrog ua timkhawv hais tias, kuv tau yuav txhua yam uas yog Elimelej thiab nws ob tug tub uas yog Khili-oos thiab Maloos li tug ntawm Na-aumis lawm. 10Tsis yog li ntawd xwb, kuv tseem yuav Luv tus uas yog neeg Mau-am thiab yog Maloos tus pojniam los ua kuv pojniam thiab. Ua li no thiaj yuav muaj tus los tuav tus uas tuag lawm lub cuabtam, thiab nws cajces tsevneeg thiaj yuav huamvam ntawm nws cuab kwvtij thiab hauv nws lub nroog. Hnub no thov nej ua timkhawv nrog kuv paub txog zaj no.”
11Cov thawjcoj thiab cov neeg sawvdaws uas tuaj ntawd teb hais tias, “Peb sawvdaws nrog ua timkhawv ntag. Thov tus TSWV foom koob hmoov rua koj tus pojniam kom zoo ib yam li Laxees thiab Le-as nkawd, uas yug tau menyuam coob heev rau Yakhauj. Thov kom koj ua neej muaj txiag npluanuj rau hauv Efalas cuab kwvtij thiab muaj koob meej nyob nto moo lug hauv lub nroog Npelehees. 12Thov kom tej menyuam uas tus TSWV yuav pub rau koj los ntawm tus pojniam no ua rau koj tsevneeg zoo ib yam li Peles uas yog Yudas thiab Tamaj nkawd tus tub tsevneeg.”

Npau-am thiab Nws cov Xeebntxwv

13Yog li ntawd, Npau-am thiaj mus coj Luv los tsev thiab yuav Luv ua nws tus pojniam, tus TSWV foom koob hmoov rau Luv, thiab nws txawm xeeb tub thiab nws yug tau ib tug tub. 14Tej pojniam tuaj hais rau Na-aumis hais tias, “Ua tus TSWV tsaug uas hnub no nws tau pub ib tug xeebntxwv los tuav koj lub neej thiab saib xyuas koj lawm. Thov kom tus me tub no muaj koob meej nto moo lug nyob rau hauv haivneeg Yixalayees lauj! 15Koj tus nyab hlub koj heev, thiab ua tus saib xyuas koj zoo tshaj xya leej tub lawm thiab. Nimno nws yug tau ib tug xeebntxwv rau koj, nws yuav ua rau koj muaj lub neej tshiab thiab koj yuav tau lub neej sov siab so thaum koj laus lawm.” 16Na-aumis thiaj coj tus metub ntawd los puag rawv rau hauv nws lub xubntiag, thiab tu tus metub ntawd zoo kawg li.
17Cov pojniam nruab ze tuaj tis tus metub ntawd npe hu ua Aunpes. Lawv qhia rau sawvdaws hais tias, “Na-aumis muaj ib tug tub xeebntxwv lawm lauj!”
 Aunpes muaj ib tug tub npe hu ua Yexais, Yexais yog Daviv txiv ntag.
18-22Ntawm no yog Pelej cajces tsevneeg mus txog rau Daviv. Pelej tus tub yog Heloos, Heloos tus tub yog Las, Las tus tub yog Aminadas, Aminadas tus tub yog Nasoos, Nasoos tus tub yog Salemoos, Salemoos tus tub yog Npau-am, Npau-am tus tub yog Aunpes, Aunpes tus tub yog Yexais thiab Yexais tus tub yog Daviv.