4

Y-Bôas Mă H'Rut Jing Mô̆ Ñu

1Y-Bôas đĭ nao kơ ƀăng jang ƀuôn leh anăn dôk gŭ tinăn. Leh anăn nĕ anei, pô găp djuê giăm hĭn Y-Bôas blŭ anăn găn tinăn. Snăn Y-Bôas lač, “Ơ mah jiăng, weh dôk gŭ tinei bĕ.” Gơ̆ weh leh anăn dôk gŭ. 2Y-Bôas ruah pluh čô khua mduôn hlăm ƀuôn leh anăn lač, “Dôk gŭ tinei bĕ.” Snăn digơ̆ dôk gŭ. 3Ñu lač kơ pô găp djuê giăm hĭn, “H'Naômi, pô lŏ wĭt leh mơ̆ng čar Môap, čhĭ sa kdriêk lăn jing dŏ găp drei Y-Êlimêlek. 4Snăn kâo mĭn čiăng hưn klei anăn kơ ih, leh anăn lač, Blei bĕ lăn anăn ti anăp phung dôk gŭ tinei, leh anăn ti anăp phung khua mduôn phung ƀuôn sang kâo. Tơdah ih čiăng bi tui gơ̆, brei ih bi tui bĕ; ƀiădah tơdah ih amâo čiăng ôh, brei ih hưn kơ kâo thâo, kyuadah amâo lŏ mâo ôh pô mkăn kơ ih dưi bi tui gơ̆, leh anăn kâo jing pô ti tluôn ih.” Leh anăn ñu lač, “Kâo srăng bi tui gơ̆.” 5Leh anăn Y-Bôas lač, “Hruê ih blei hma mơ̆ng kngan H'Naômi, ih srăng blei msĕ mơh H'Rut, mniê Môap, mô̆ ayang, čiăng lŏ bi kơrŭ anăn ayang hlăm ngăn dưn ñu.” 6Snăn pô găp djuê giăm hĭn+ lač, “Kâo amâo dưi bi tui gơ̆ kơ kâo pô ôh, huĭdah kâo bi hrŏ ngăn dưn kâo pô. Mă bĕ kơ ih pô klei kâo dưi bi tui, kyuadah kâo amâo dưi bi tui gơ̆ ôh.”
7 Anei klei bhiăn ênuk mphŭn dô hlăm phung Israel djŏ hŏng klei bi tui leh anăn klei bi mlih: čiăng bi sĭt klei jao anei, sa čô toh klĭt juă ñu leh anăn brei gơ̆ kơ pô mkăn, anei jing klei hưn bi sĭt hlăm phung Israel. 8Snăn tơdah pô găp djuê giăm hĭn lač kơ Y-Bôas, “Blei bĕ kơ ih pô,” ñu toh klĭt juă ñu. 9Leh anăn Y-Bôas lač kơ phung khua mduôn leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang, “Diih jing phung hưn bi sĭt hruê anei kơ kâo blei leh mơ̆ng kngan H'Naômi jih jang dŏ Y-Êlimêlek leh anăn jih jang dŏ Y-Kiliôn leh anăn Y-Mahlôn, 10 wăt H'Rut mniê Môap mô̆ ayang Y-Mahlôn kâo blei leh jing mô̆ kâo, čiăng lŏ čuê anăn ayang hlăm ngăn dưn gơ̆, čiăng kơ anăn ayang amâo luč ôh mơ̆ng krah phung ayŏng adei ñu leh anăn mơ̆ng ƀăng jang ƀuôn arăng kkiêng kơ ñu. Diih jing phung hưn bi sĭt hruê anei.” 11 Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang dôk ti ƀăng jang leh anăn phung khua mduôn lač, “Hmei jing phung hưn bi sĭt yơh. Akâo kơ Yêhôwa brei mniê dơ̆ng mŭt hlăm sang ih jing msĕ si H'Račel leh anăn H'Lêa, dua čô digơ̆ mdơ̆ng leh sang Israel. Brei ih mâo klei čăt đĭ lu hlăm čar Êphrata, leh anăn mâo klei hing ang hlăm ƀuôn Betlêhem; 12 leh anăn brei sang ih jing msĕ si sang Y-Pêres pô H'Tamar kkiêng kơ Y-Yuđa kyua phung anak Yêhôwa srăng brei kơ ih hŏng mniê hlăk ai anei.”
13Snăn Y-Bôas mă H'Rut leh anăn gơ̆ jing mô̆ ñu. Ñu dôk hŏng gơ̆, leh anăn Yêhôwa brei gơ̆ ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei. 14Leh anăn phung mniê lač kơ H'Naômi, “Mpŭ mni kơ Yêhôwa, pô amâo lui ih ôh hruê anei amâo mâo pô jing găp djuê jĕ giăm; leh anăn brei anăn ñu mâo klei hing ang hlăm čar Israel. 15Ñu srăng jing kơ ih sa čô lŏ bi kơrŭ klei hdĭp ih leh anăn sa čô čiêm rông ih êjai ih mduôn, kyuadah mtâo mniê ih, pô khăp kơ ih, pô jing yuôm hĭn kơ ih kơ kjuh čô anak êkei, kkiêng leh kơ gơ̆.” 16Snăn H'Naômi mă hđeh điêt anăn, pŭ gơ̆ ti đah da ñu, leh anăn jing pô rông gơ̆. 17Phung mniê riêng gah bi anăn gơ̆, lač, “Arăng kkiêng leh sa čô anak êkei kơ H'Naômi.” Diñu bi anăn gơ̆ Y-Ôbet; gơ̆ jing ama Y-Yêsê, aê Y-Đawit.
18Nĕ anei phung anak čô Y-Pêres: Y-Pêres jing ama kơ Y-Hêsron, 19Y-Hêsron jing ama kơ Y-Ram, Y-Ram jing ama kơ Y-Aminadap, 20Y-Aminadap jing ama kơ Y-Nahsôn, Y-Nahsôn jing ama kơ Y-Salmôn, 21Y-Salmôn jing ama kơ Y-Bôas, Y-Bôas jing ama kơ Y-Ôbet, 22Y-Ôbet jing ama kơ Y-Yêsê, leh anăn Y-Yêsê jing ama kơ Y-Đawit.