Klei Hưn Mdah

 Boh blŭ Klei Mphŭn Dơ̆ng mblang jing “Klei mâo mơ̆ng phŭn”. Hră anei čih bi êdah klei hrih mjing lăn adiê, mphŭn klei mâo mnuih, klei kčưm kơ klei soh leh anăn klei knap mñai truh kơ jih lăn ala, leh anăn hdră klei Aê Diê mkra kơ anak mnuih. Hdruôm hră Klei Mphŭn Dơ̆ng dưi mbha mâo dua kdrêč prŏng: (1) Klei hrih mjing jih jang mnơ̆ng leh anăn klei yăl dliê đưm djŏ kơ djuê ana mnuih. Kdrêč anei yăl dliê klei truh kơ Y-Ađam leh anăn H'Êwơ, Y-Kain leh anăn Y-Aƀel, Y-Nôê leh anăn klei êa lip prŏng, wăt klei yăl dliê kơ sang Êñan Ƀaƀel (kdrêč 1-11). (2) Klei yăl dliê kơ phung găp djuê Israel. Tal êlâo hĭn jing Y-Aƀraham, sa čô mnuih mâo klei mpŭ kyua klei đăo leh anăn klei gơ̆ gưt asăp kơ Aê Diê. Leh klei anăn jing klei yăl dliê kơ anak êkei Y-Aƀraham, jing Y-Isăk, čô phŭn Y-Aƀraham jing Y-Yakôp (lŏ pia Y-Israel), leh anăn phung pluh dua anak êkei Y-Yakôp jing khua kơ pluh dua găp djuê Israel. Hdruôm hră kñăm kơ klei hdĭp Y-Yôsep, sa hlăm phung pluh dua čô anak êkei Y-Yakôp, leh anăn jih klei truh atăt leh Y-Yakôp mbĭt hŏng jih gŏ sang ñu trŭn nao hdĭp ti čar Êjip (kdrêč 12-50).
 Wăt tơdah hdruôm hră Klei Mphŭn Dơ̆ng blŭ djŏ kơ klei hdĭp mnuih, ƀiădah klei mphŭn leh anăn klei kñăm hĭn hlăm hră anei jing klei yăl dliê kơ bruă Aê Diê ngă leh. Hdruôm hră kčưm tal êlâo hưn klă kơ Aê Diê jing pô hrih mjing jih jang mnơ̆ng leh anăn knhal tuč wăt klei Ñu ƀuăn klei uêñ mĭn kơ mnuih. Hlăm jih pŏk hră anei brei thâo Aê Diê jing pô phŭn yuôm hĭn kơ jih jang, Pô Phat kđi leh anăn bi kmhal hlei pô ngă soh, pô atăt gai leh anăn đru phung ƀuôn sang Ñu. Hră đưm anei čih yăl dliê klei đăo sa phung găp djuê leh anăn đru digơ̆ djă pioh klei đăo hdĭp nanao anăn.

Jar

Klei hrih mjing lăn adiê leh anăn anak mnuih (1:1–2:25)
Phŭn klei soh leh anăn klei knap mñai (3:1-24)
Mơ̆ng Y-Ađam truh kơ Y-Nôê (4:1–5:32)
Y-Nôê leh anăn êa lip prŏng (6:1–10:32)
Êñan Ƀaƀel (11:1-9)
Mơ̆ng Y-Sem truh kơ Y-Aƀraham (11:10-32)
Phung aê phŭn: Y-Aƀraham, Y-Isăk, Y-Yakôp (12:1–35:29)
Găp djuê Y-Êsâo (36:1-43)
Y-Yôsep leh anăn phung ayŏng adei ñu (37:1–45:28)
Phung găp djuê Israel hlăm čar Êjip (46:1–50:26)